Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[2-PRK-PSP-S.N.3.PP] Pedagogika specjalna, profil praktyczny, I stopień, 3-letnie, niestacjonarne

Szczegóły
Kod 2-PRK-PSP-S.N.3.PP
Jednostka organizacyjna Instytut Nauk Pedagogicznych
Kierunek studiów Pedagogika specjalna
Forma studiów niestacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej UO ul. Oleska 48, Instytut Nauk Pedagogicznych , pokój 308 ( III piętro ) , pon - pt godzina 9:00 - 15:00 , telefon 77 452 74 30
Godziny otwarcia sekretariatu -
Adres WWW http://inp.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
 • świadectwo maturalne lub równoważne
Dodatkowe informacje
 • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

 

UWAGA !!!  - Kierunek uzyskał zgodę MNiSzW
(Zapisy na kierunek od 15.06.2018)

 

 

Informacje ogólne

 

 

Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego zajmuje się działalnością dydaktyczną i badawczą. Jeśli chcesz być dobrze przygotowany do życia i zawodu, ciekawie spędzić studia, odbyć ciekawe praktyki i „staże”, w Polsce (część z nich realizować w ramach programu „Most” na innych uczelniach w kraju) i za granicami naszego kraju (np. w ramach programu ERASMUS), to wybierz studia w INP w Uniwersytecie Opolskim.

 

Czego uczy się na pedagogice specjalnej, profil praktyczny?

 

 

Charakterystyka ogólna studiów

 

            Pedagogika specjalna stanowi dyscyplinę, której przedmiotem zainteresowania są osoby z niepełnosprawnościami na różnych etapach rozwoju i w różnych okresach życia, osoby, które wskutek dysfunkcji i uszkodzeń mają trudności w wypełnianiu codziennych życiowych zadań i z uwagi na specyficzne potrzeby wymagają specjalistycznie przygotowanej kadry, w tym zwłaszcza kadry pedagogicznej, posiadającej kompetencje do pracy z dziećmi i młodzieżą. Program kierunku Pedagogika specjalna wypełnia wymagania sformułowane przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (określone w standardach kształcenia nauczycieli), co oznacza, że zapewnia absolwentom uzyskanie przygotowania pedagogicznego uprawniającego do zajmowania stanowiska nauczyciela i uprawnienia pedagoga specjalnego.

 

 

 

Przebieg studiów:

 

Studia obejmują zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia, ćwiczenia metodyczne i seminarium licencjackie) oraz praktyki zawodowe.

 

Plan studiów zakłada, że student realizuje przedmioty pogrupowane w następujące moduły:

 

1. Moduł przedmiotów podstawowych: Wprowadzenie do psychologii, Wprowadzenie do socjologii, Wprowadzenie do filozofii, Podstawy komunikacji społecznej, Biomedyczne podstawy rozwoju, Wprowadzenie do pedagogiki, Psychologia rozwojowa i wychowawcza, Pedagogika społeczna, Teoretyczne podstawy socjalizacji i wychowania, Wprowadzenie do metodologii badań, Psychologia kliniczna, Wybrane zagadnienia psychopatologii, Wprowadzenie do pracy socjalnej.

 

2. Moduł przedmiotów kierunkowych: Podstawy prawne opieki nad osobami z niepełnosprawnością, Pedagogika specjalna, Podstawy dydaktyki, Podstawy neurofizjologii, Diagnostyka psychopedagogiczna, Etyka zawodu pedagoga specjalnego, Rehabilitacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością, Pedagogika resocjalizacyjna, Kursy kierunkowe (student wybiera po jednym przedmiocie w każdym semestrze).

 

3. Moduł przedmiotów ogólnouczelnianych: Technologia informacyjna, Kurs humanistyczny (do wyboru), Wychowanie fizyczne, Kurs ogólnouczelniany (do wyboru), Lektorat, Seminarium dyplomowe, Kurs w języku obcym nowożytnym. Poza tym student otrzymuje punkty za przygotowanie i obronę pracy dyplomowej.

 

4. Moduł przedmiotów praktyczno-metodycznych: Metodyczne aspekty edukacji integracyjnej i włączającej, Diagnostyka w pedagogice specjalnej, Podstawy metodyki wychowania w okresie dzieciństwa, Metodyka nauczania i wychowania w okresie szkolnym, Warsztat pracy pedagoga specjalnego, Poradnictwo i praca z rodziną dziecka z niepełnosprawnością, Pierwsza pomoc przedmedyczna, Emisja i higiena głosu, Podstawy ergoterapii, Dydaktyka specjalna, Podstawy logopedii, Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej w placówkach kształcenia specjalnego, Podstawy kształcenia praktycznego.

 

5. Moduł przedmiotów specjalnościowych. Pod koniec drugiego semestru studenci wybierają jedną z trzech oferowanych  specjalności (specjalność powstanie gdy zapisze się na nią co najmniej 20 studentów):

 

1.                  Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

2.                  Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością ruchową i przewlekle chorych.

 

3.                  Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością sensoryczną.

 

W związku z tym, że kierunek Pedagogika specjalna to studia o profilu praktycznym, w programie kształcenia uwzględniono wymóg realizacji przez studentów co najmniej trzymiesięcznych praktyk zawodowych. Praktyki będą realizowane wg następującego planu:

 

 •   praktyka w semestrze I  – 1 tydzień (30 godz.),
 •   praktyka w semestrze II – 2 tyg. (60 godz.),
 •   praktyka w semestrze III – 2 tyg. (60 godz.),
 •   praktyka w semestrze IV – 3 tyg. (90 godz.),
 •   praktyka w semestrze V (ciągła) – 4 tyg. (120 godz.),
 •   praktyka w semestrze VI – 3 tyg. (90 godz.).

 

 

 

Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe:

 

 

 • Absolwent zdobywa kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych, oddziałach specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych, szkołach podstawowych specjalnych, oddziałach specjalnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych, dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.
 • Absolwent posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach wchodzących w skład młodzieżowych ośrodków wychowawczych przeznaczonych dla nieletnich z niepełnosprawnością intelektualną oraz do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowawcy w powyższych ośrodkach.
 • Absolwent posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga w szkołach i innych placówkach oświatowych. 
 • Absolwent może być zatrudniony w przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, przedszkolach integracyjnych, szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, szkołach integracyjnych i innych formach wychowania i kształcenia jako nauczyciel posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego z uwzględnieniem realizacji zadań zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów niepełnosprawnych, np. na stanowisku asystenta nauczyciela, pomocy nauczyciela (tzw. nauczyciel wspomagający).
 • Absolwent może znaleźć zatrudnienie w placówkach pozaoświatowych (np. prowadzonych przez organizacje pozarządowe, służbę zdrowia, pomoc społeczną) przeznaczonych dla osób z różnymi rodzajami  niepełnosprawności na stanowisku pedagoga specjalnego.

 

 

 

Absolwent kierunku Pedagogika specjalna posiada następujące kompetencje zawodowe:

 

 

 • uzyskuje wiedzę za zakresu nauk społecznych dotyczącą rozwoju i funkcjonowania człowieka, a szczególnie człowieka doświadczającego różnego typu zaburzeń rozwojowych, uszkodzeń czy dysfunkcji, powodujących jego niepełnosprawność.
 • posiada ukształtowane poczucie wrażliwości na powszechne i specyficzne potrzeby człowieka z niepełnosprawnością oraz zdobywa umiejętności praktyczne niezbędne w pracy psychopedagogicznej: opiekuńczo-wychowawczej i terapeutyczno-rehabilitacyjnej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z zaburzeniami rozwojowymi i z niepełnosprawnością.
 • uzyskuje wiedzę teoretyczną oraz umiejętności jej wykorzystania w zakresie diagnozowania stanu rozwojowego osób z niepełnosprawnością (zarówno zaburzeń, jak i potencjału rozwojowego) oraz prognozowania ich rozwoju, a także organizacji i realizacji specjalistycznych działań profilaktycznych, edukacyjno-wychowawczych, korekcyjno-rewalidacyjnych, wspierająco-pomocowych i innych w pracy z osobami z niepełnosprawnością na różnych etapach rozwoju w różnych placówkach oświatowych i pozaoświatowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością
 • zdobywa szczegółowe kompetencje w zakresie wiedzy w obszarze przedmiotu i zadań pedagogiki specjalnej oraz jej powiązań z innymi dyscyplinami nauki, wiedzy dotyczącej istoty, przyczyn i klasyfikacji niepełnosprawności, wiedzy dotyczącej metodycznych aspektów działań w zakresie opieki, wychowania, rewalidacji, rehabilitacji, korektury, terapii realizowanych w placówkach edukacyjno-oświatowych oraz pozarządowych
 • uzyskuje kompetencje w zakresie umiejętności, w tym na przykład umiejętności identyfikacji i samodzielnego, kreatywnego rozwiązywania różnorodnych zadań i problemów edukacyjnych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych, posługiwania się nowoczesnymi środkami technologicznymi we wszelkich działaniach podejmowanych na rzecz rozwoju oraz wspomagania osoby z dysfunkcjami rozwojowymi i z zaburzeniami oraz z niepełnosprawnością w systemie edukacji specjalnej, integracyjnej i inkluzyjnej (w szkołach i placówkach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych).
 • zdobywa umiejętności współpracy z rodziną i specjalistami w zakresie realizacji różnorodnych zadań w obszarze wspomagania rozwoju osób z niepełnosprawnością oraz ich przygotowania do samodzielnego i niezależnego (w granicach możliwości) funkcjonowania w rolach osobistych i społecznych z uwzględnieniem optymalizacji jakości ich życia.
 • zdobywa umiejętności metodyczne w zakresie planowania, organizacji, realizacji i ewaluacji praktycznych działań opiekuńczo-wychowawczych i korekcyjno-rewalidacyjnych i innych (np. w zakresie stymulacji rozwoju czy organizacji casu wolnego) dzieci i młodzieży, w tym dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz różnego rodzaju niepełnosprawnością.
 • zdobywa umiejętności dotyczące projektowania własnego rozwoju i podejmowania zadań na rzecz samodoskonalenia i uczenia się przez całe życie, podwyższania poziomu własnych możliwości w zakresie działań niezbędnych zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym (co dotyczy między innymi umiejętności w zakresie komunikowania się, ochrony i emisji głosu, czy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej).
 • uzyskuje kompetencje społeczne determinujące efektywną pracę z osobami z niepełnosprawnością, w tym wrażliwość na potrzeby rozwojowe i życiowe osób z niepełnosprawnością oraz ich prawa, zrozumienie sytuacji życiowej osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, życzliwość i otwartość na  drugiego człowieka, postawę bezwarunkowej akceptacji człowieka z niepełnosprawnością oraz przekonanie o potrzebie aktywnego upowszechniania pożądanych prospołecznych postaw środowiska akceptującego osoby z niepełnosprawnością.

 

 

 

Co można robić po tych studiach ?

 

Absolwent pedagogiki specjalnej uzyskuje tytuł zawodowy licencjata i jest przygotowany do organizowania opieki, wychowania i terapii osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Obecnie szkolnictwo dla osób niepełnosprawnych staje się coraz bardziej integracyjne i dlatego zmniejsza się liczba uczniów przebywających w szkołach segregacyjnych a zwiększa liczba osób niepełnosprawnych w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych. Dlatego pedagog specjalny jest potrzebny we wszystkich typach szkół, do których uczęszczają dzieci i młodzież o różnych dysfunkcjach.

Absolwenci znajdą zatrudnienie m.in. w:

 •  szkołach podstawowych (państwowych i niepublicznych),

 

 •  przedszkolach (państwowych i niepublicznych),

 

 •  ośrodkach wychowawczych rewalidacyjno-resocjalizacyjnych,

 

 •  placówkach dla osób z różnymi rodzajami  niepełnosprawności prowadzonych przez organizacje pozarządowe,

 

 •  placówkach dla osób z różnymi rodzajami  niepełnosprawności prowadzonych przez służbę zdrowia,

 

 •  placówkach dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności prowadzonych przez pomoc społeczną.

 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

 

Absolwent ma możliwość kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku pedagogika specjalna, pedagogika (o różnych specjalnościach) i innych kierunkach studiów drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych w zakresie nauk społecznych i humanistycznych.


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą ( od 2005 )

 

 Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw


LP.

Egzamin maturalny


Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 j. polski pisemna poziom podstawowy 0,25
poziom rozszerzony 0,4
2 j. obcy pisemna poziom podstawowy 0,12
poziom rozszerzony 0,2
3 przedmiot do wyboru* pisemna poziom podstawowy 0,25
poziom rozszerzony 0,4

 

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP. PRZEDMIOT OCENA WAGA
1 j. polski część pisemna matury 0,4
2 j. obcy część pisemna matury 0,2
ocena końcoworoczna* 0,1
3 przedmiot do wyboru** część pisemna matury 0,4
ocena końcoworoczna* 02

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z  tego przedmiotu.

**Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze.