Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[2-PRK-SOC-N.M.2] Socjologia, II stopień, 2-letnie, niestacjonarne

Szczegóły
Kod 2-PRK-SOC-N.M.2
Jednostka organizacyjna Instytut Socjologii
Kierunek studiów Socjologia
Forma studiów niestacjonarne
Poziom kształcenia II stopnia
Języki wykładowe angielski, polski
Limit miejsc 15
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Collegium Civitas Instytut Socjologii ul. Katowicka 89, 45-061 Opole III piętro, p. 338
Godziny otwarcia sekretariatu 8:00-16:00
Adres WWW http://socjologia.wns.uni.opole.pl/
Wymagane dokumenty
 • dyplom ukończenia studiów wyższych lub równoważny
Dodatkowe informacje
 • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Wiedza i umiejętności praktyczne po socjologii

Przygotowaliśmy dla Was studia magisterskie z możliwością wyboru jednej z 5 specjalności po I semestrze studiów :

 

Badania socjologiczne w praktyce społecznej

Ta ścieżka kształcenia to doskonały wybór dla osób, które chcą wyspecjalizować się w projektowaniu i realizowaniu badań socjologicznych. Na studiach tej specjalności skupiamy się na rozwijaniu wiedzy i umiejętności związanych z prowadzeniem badań empirycznych, społecznych i marketingowych. Proponujemy wiele kursów pogłębiających wiedzę o metodach i technikach prowadzenia badań i analiz przy użyciu programów komputerowych, zarówno ilościowych (SPSS) jak i jakościowych (CAQDA). Równie ważną umiejętnością, obok prowadzenia badań, jest praca zespołowa oraz pozyskiwanie funduszy na realizację projektów badawczych, dlatego przygotowaliśmy dla was kursy, w czasie których nauczycie się aktywnie reagować i odpowiadać na potrzeby badawcze rynku. 

 

Na studiach nauczysz się:

 • wykorzystywać zaawansowane metody i narzędzia pracy socjologa,
 • samodzielnie identyfikować oraz kreatywnie rozwiązywać problemy społeczne,
 • łączyć wiedzę teoretyczną z praktyką społeczną.

Zdobędziesz umiejętności:

 • projektowania i realizacji jakościowych i ilościowych badań empirycznych – społecznych i marketingowych,
 • prognozowania i modelowania złożonych procesów społecznych obejmujących zjawiska z różnych obszarów życia społecznego,
 • krytycznej analizy i interpretacji danych empirycznych.

Po studiach znajdziesz pracę:

 • w firmach prowadzących badania społeczne i marketingowe,
 • w agencjach reklamowych,
 • w urzędach, instytucjach, które potrzebują nieustannego prowadzenia badań na potrzeby swojego funkcjonowania.

 

Problemy społeczne 

Ta specjalizacja kształci specjalistów z zakresu polityki społecznej, umiejących radzić sobie między innymi z wykluczeniem społecznym i problemami bezrobocia czy społecznymi kontekstami używania narkotyków. Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do pracy w ośrodkach pomocy społecznej, fundacjach i stowarzyszeniach, samorządach i wszędzie tam, gdzie niezbędna jest wiedza o zniuansowanych relacjach między ludźmi i strukturą społeczną. W Instytucie Socjologii prowadzimy badania nad społecznymi aspektami bezrobocia, wykluczenia społecznego, korzystania z narkotyków etc., więc studenci zdobywają podczas studiów także praktyczną, empiryczną wiedzę o przedmiocie studiów.

 

Na studiach nauczysz się:

 • rozumieć problemy społeczne – w skali mikro i makro oraz o ich przyczynach i społecznych skutkach,
 • poruszać w kręgu wszelkich „spraw trudnych” występujących w społeczeństwie, takich jak ubóstwo, bezrobocie, przemoc, przestępczość, alkohol, narkotyki,
 • rozumieć „specjalne problemy tzw. populacji specjalnych” np. dzieci, grup mniejszościowych, grup o specjalnych potrzebach itp.\

Zdobędziesz umiejętności:

 • wyszukiwania, oceniania, selekcjonowania, analizowania, użytkowania wszelkich informacji i danych zastanych na temat społecznych problemach,
 • myślenia o problemach społecznych jako „sprawach do rozwiązania” w praktyce społecznej,
 • interpretacji globalnych i lokalnych problemów społecznych wynikających z istnienia nierówności społecznych, struktury społecznej oraz zróżnicowania etnicznego, płci, klasowo-warstwowego itp.

Po studiach znajdziesz pracę:

 • w fundacjach i stowarzyszeniach,
 • w samorządach, ośrodkach pomocy społecznej i pomocy rodzinie,
 • w poradniach, szpitalach,
 • w  instytucjach badawczych diagnozujących trudne sytuacje w życiu zbiorowym.

 

Socjologia organizacji

Studenci poznają zasady funkcjonowania firm i organizacji (w tym NGO) oraz uczą się badać rozmaite aspekty działania organizacji i ich relacji z otoczeniem prowadząc badania społeczne, diagnostyczne i marketingowe dla firm i organizacji potrzebne podczas podejmowania strategicznych decyzji. Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do pracy w dużych przedsiębiorstwach, w małej i mikro-przedsiębiorczości, a także w organizacjach pozarządowych (fundacjach i stowarzyszeniach). 

 

Na studiach nauczysz się:

 • analizować funkcjonowanie różnego rodzaju organizacji na poziomie makro i mikro,
 • pracować w różnego rodzaju organizacjach (na różnych stanowiskach),
 • analizować relację pomiędzy wiedzą teoretyczną a praktyczną.

Zdobędziesz umiejętności:

 • analizy różnego rodzaju organizacji (pozarządowych, biznesowych),
 • tworzenia i zarządzania organizacjami,
 • krytycznej analizy i interpretacji działań organizacji.

Po studiach znajdziesz pracę:

 • w  organizacjach pozarządowych (w działaniach projektowych),
 • w przedsiębiorstwach (w działach HR, rekrutacji i marketingowych),
 • w firmach badawczych (analizujących funkcjonowanie organizacji).

 

- Intercultural Communication

Specyfiką anglojęzycznej specjalności Intercultural Communication jest międzynarodowe otoczenie. Studenci pochodzą z różnych krajów i wnoszą do zajęć swoje doświadczenia. Tematyka studiów skupia się na zagadnieniach tożsamości w epoce globalizacji i nasycenia nowymi mediami. Zajmujemy się konfliktem i dialogiem kultur, rolą interaktywnych mediów cyfrowych w relacjach międzykulturowych oraz socjologią grup i mniejszości etnicznych i narodowych. Poprzez ciągłe konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktycznymi przykładami nie tylko poznajemy inne kultury, ale uczymy się je rozumieć i analizować w różnych kontekstach: społecznym, politycznym i gospodarczym.


Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do pracy w dialogu kultur, do pisania programów na obszarach wielokulturowych, do rozwiązywania problemów społecznych generowanych przez napięcia na granicach kultur. Ukończenie tej specjalności pozwala dostrzegać i rozumieć społeczne konsekwencje zróżnicowania kulturowego społeczeństw ucząc jednocześnie otwartości na kontakt z przedstawicielami innych kultur. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą absolwentowi na refleksyjne i odpowiedzialne uczestnictwo w kulturowo zróżnicowanych formach komunikowania się. Będzie mógł podjąć pracę w instytucjach publicznych i prywatnych, których działalność zanurzona jest w wielokulturowości. Będą to między innymi jednostki edukacyjne, firmy doradcze, fundacje i stowarzyszenia zajmujące się dialogiem kultur i rozwiązywaniem konfliktów na tle kulturowym. Otwieranie się rynków na współpracę międzynarodową powoduje, że wzrastać będzie zapotrzebowanie na specjalistów w obszarze komunikacji międzykulturowej, gdyż znajomość i uwzględnianie kontekstu kulturowego okazuje się być istotnym czynnikiem choćby w projektowaniu działań reklamowych i marketingowych.

 

Gdzie pracują nasi absolwenci?

Obserwacja trendów w nowoczesnych gospodarkach pozwala na przewidywanie, że wraz z rozwojem polskiej gospodarki będzie rosło zapotrzebowanie na wykształconych socjologów, dysponujących wiedzą, która umożliwia rozumienie współczesnego świata i analizowanie zachodzących w nim zjawisk. W efekcie powstaną nowe rynki pracy dla osób kreatywnych, specjalizujących się w rozwiązywaniu problemów i szukaniu innowacyjnych rozwiązań. 

Nasi absolwenci znajdują pracę przede wszystkim w trzech obszarach: administracji, biznesie i III sektorze (organizacjach pozarządowych). W administracji samorządowej znajdują zatrudnienie głównie w wydziałach spraw obywatelskich, organizacji, edukacji, projektów europejskich, promocji także w ośrodkach pomocy społecznej i urzędach pracy. Obok instytucji samorządowych można dodać jeszcze instytucje rządowe bądź publiczne jak urząd wojewódzki, oddziały ZUS, NIK, policja, szkolnictwo. Sektor biznesu zatrudnia absolwentów socjologii w różnych sferach, między innymi w ośrodkach badania opinii publicznej, firmach badań marketingowych i agencjach reklamowych. Wreszcie III sektor, sektor organizacji pozarządowych, który w Polsce stanowi rozwijający się rynek pracy potrzebuje wrażliwych i obrotnych socjologów. Absolwenci socjologii znając zasady funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, społeczności lokalnej, ekonomii społecznej, potrafią wykorzystać zasoby i znaleźć dla siebie i innych miejsca pracy w organizacjach pozarządowych czy fundacjach różnych obszarów, a przy okazji realizować ważne cele społeczne. Oprócz tych trzech obszarów, nasi absolwenci realizują się zawodowo zakładając własne firmy bądź decydując się na karierę naukową. Wykształcenie socjologiczne daje wiele możliwości, które pomagamy dostrzec i wykorzystać już w czasie studiów.

Zachęcamy studentów aby dołączali do Opolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, który działa przy instytucie. To nasza branżowa organizacja, w której młodzi adepci socjologii mają okazję budować swoją sieć profesjonalnych znajomości.

 

Co wyróżnia opolską socjologię? 

Studia w naszym instytucie są przygotowane z myślą o indywidualnej pracy ze studentem. Prowadzimy zajęcia w małych grupach, a seminaria magisterskie są dodatkowo wspomagane przez laboratoria prezentacje, gdzie doświadczeni badacze czuwają nad jakością pracy empirycznej studentów.

Zachęcamy także naszych studentów do udziału w pracach badawczych, które prowadzimy w instytucie. To świetna okazja, żeby zdobywać tak potrzebne doświadczenie i sprawdzać swoje umiejętności w typowych sytuacjach profesjonalnych.

Przy naszym instytucie działa Opolski Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, organizacji skupiającej socjologów zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy, zdobywaniem nowych umiejętności, a przede wszystkim stawiających na rozwój naszej dyscypliny poprzez współpracę i dzielenie się doświadczeniami. W opolskim oddziale spotykamy się na zebraniach i dyskusjach naukowych, organizujemy warsztaty metodologiczne i spotkania z ważnymi i cenionymi socjologami z kraju i z zagranicy. Udział w tych wydarzeniach biorą zarówno pracownicy, jak i studenci, także spoza instytutu.

Nasz instytut to kameralne miejsce, dzięki czemu nasi magistranci mają bardzo dobry kontakt ze swoimi promotorami. Nad metodologiczną i techniczną stroną waszych badań dyplomowych będą czuwać doświadczeni badacze, a do dyspozycji oddajemy wam sprzęt i oprogramowanie do badań. Przygotowywanie pracy magisterskiej to bardzo ważny okres w karierze studenckiej, dlatego kładziemy nacisk na to, żeby inspirować was do poszukiwania i podejmowania nowatorskich problemów badawczych, a jednocześnie motywować do wytężonej i systematycznej pracy.

 

Działalność studencka

Nasi studenci aktywnie uczestniczą w życiu Uniwersytetu. Jednym z przejawów ich zaangażowania jest działalność w istniejącym już na długo przed uruchomieniem w Uniwersytecie Opolskim studiów socjologicznych - Studenckim Kole Naukowym Socjologów (SKNS).

Na jego działalność składają się między innymi: organizacja konferencji studenckich, redakcja czasopisma studentów socjologii "Interakcje", wyjazdy do innych ośrodków akademickich, prowadzenie badań, organizacja spotkań z interesującymi postaciami, nawiązywanie kontaktów ze studentami z innych ośrodków akademickich, działalność na rzecz środowiska, organizacja corocznego „Balu Socjologa” oraz Gali Młodego Naukowca, a także prezentowanie osiągnięć i sukcesów naszych młodych socjologów na corocznych Festiwalu Nauki, w którym bierzemy aktywny udział.

Od dwóch lat współpracujemy z Urzędem Statystycznym w Opolu, który przeprowadza darmowe szkolenia dla studentów z analiz statystycznych. Członkowie Koła Socjologów aktywnie angażują się w organizację i prowadzenie warsztatów międzykulturowych, w których udział biorą studenci szkół licealnych oraz wielu obcokrajowców pochodzących z różnych kultur czy religii, dzięki czemu jeszcze atrakcyjniej możemy poznać różnorodność społeczeństw. Łącząc naukę z pasją, studenci nabywają doświadczenia badawczego, rozwijają zmysł organizatorski, pielęgnują tradycję koła, jednocześnie doskonale się przy tym bawiąc.

 

Szczegółowe informacje

 

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Socjologia można uzyskać w sekretariacie Instytutu Socjologii:

 

Collegium Civitas

Instytut Socjologii

ul. Katowicka 89, 45-061 Opole

tel. 77 452 74 80 

III piętro, p. 338

e-mail: socjologia@uni.opole.pl

 

Przydatne strony:

www.socjologia.uni.opole.pl – oficjalna strona

www.hello.uni.opole.pl - strona o życiu w Opolu przygotowana przez naszych międzynarodowych studentów

 

Komisja rekrutacyjna

 

Członkami Komisji Rekrutacyjnej są w bieżącym roku:

- Przewodniczący Komisji: dr hab. Robert Geisler, prof. UO

- Sekretarze: dr Borys Cymbrowski oraz Katarzyna Nowak- prowadząca sekretariat Instytutu.

- Członek Komisji: dr Tadeusz Detyna

 

Sekretarze Komisji odpowiadają na pytania kandydatów pod adresami: borys.cymbrowski@uni.opole.pl oraz kanowak@uni.opole.pl

Jeśli coś jest niejasne, nie wahajcie się, pytajcie!

 

 

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: Socjologia, Politologia, Pedagogika, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Etnologia, Europeistyka, Stosunki międzynarodowe, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Etnologia, Ekonomia, Nauki o rodzinie, Polityka społeczna, Praca socjalna, Promocja zdrowia, Zarządzanie, Kulturoznawstwo, Filologia.

 

Decyzję o przyjęciu na studia absolwentów pierwszego stopnia, którzy ukończyli kierunki nie wymienione powyżej, podejmuje komisja rekrutacyjna (Uchwała Senatu UO nr 111/2012 - 2016, p.22). Kandydaci z tych kierunków powinni mieć zaliczone co najmniej 50% standardu/efektów kształcenia obowiązujących na pierwszym stopniu kierunku, który chcą studiować, a przyjęcie powinien poprzedzić pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja może wyznaczyć przedmioty, które musi zaliczyć taki kandydat, aby spełnione były efekty kształcenia przypisane absolwentowi kierunku, na który aplikuje.


Zasady kwalifikacji

Jednostka kwalifikacyjna

Waga

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

1