Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[4-PRK-S-Z-M-D2] Zarządzanie, II stopień, 2-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 4-PRK-S-Z-M-D2
Jednostka organizacyjna Wydział Ekonomiczny
Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia II stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Ozimska 46a,
45-058 Opole
tel. 77 401 6919
Godziny otwarcia sekretariatu 10:00-11:00
Adres WWW http://www.we.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
 • dyplom ukończenia studiów wyższych lub równoważny
Dodatkowe informacje
 • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
 • Pytanie o preferowaną specjalność
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Zarządzanie to jeden z najbardziej otwartych, interdyscyplinarnych kierunków studiów o bardzo szerokim spektrum tematycznym. To wyjątkowy kierunek dający możliwość naturalnej identyfikacji własnych zainteresowań i wykorzystania indywidualnej kreatywności. 

Z punktu widzenia zwiększania szans na rynku pracy Zarządzanie na WE UO to najlepsze towarzystwo ludzi aktywnych, odpowiedzialnych i zaangażowanych w procesie wyboru ścieżki własnego rozwoju zawodowego. Kluczową rolę przypisuje się w nim umiejętnościom pracy zespołowej, komunikowania się, gospodarowania kapitałem społecznym i własnym czasem, wymaganym w każdej organizacji i na każdym stanowisku. Wysoki poziom kompetencji nabytych i doskonalnych na kierunku Zarządzanie pozwoli na sprawne zarządzanie w przedsiębiortwach wytwórczych i usługowych, w jednostkach sektora publicznego oraz organizacjach społecznych.


Kształcenie na kierunku zarządzanie – na studiach II stopnia jest wynikiem rozpoznania zainteresowań absolwentów studiów I stopnia na kierunkach realizowanych w ramach Wydziału Ekonomicznego: ekonomii, zarządzaniu, logistyce, gospodarce przestrzennej, a także absolwentów studiów I stopnia na innych kierunkach w Uniwersytecie Opolskim oraz w innych uczelniach w regionie i województwach ościennych.

Studia na kierunku zarządzanie (II stopień) stanowią element propozycji zróżnicowanej oferty edukacyjnej, zgodnej z oczekiwaniami i aspiracjami osób o różnorodnych zainteresowaniach, doświadczeniach i wrażliwości.

 
Czego uczy się na zarządzaniu?

 Podczas studiów student zdobywa wiedzę i umiejętności z dziedziny nauk ekonomicznych, obejmującej szczegółowe zagadnienia z zakresu rozwoju myśli organizatorskiej, teorii makroekonomicznych, ekonomii menedżerskiej, koncepcji zarządzania, zastosowania metod ilościowych, etyki w zarządzaniu, strategii logistyczno-marketingowych, gospodarowania kapitałem społecznym organizacji, budowania strategii rozwoju organizacji, zarządzania szeroko rozumianą produkcją a także w obszarze metod oceny projektów gospodarczych.

Zgodnie z własnymi zainteresowaniami, student ma do wyboru układ przedmiotów specjalistycznych oraz fakultatywnych.

Studenci mają możliwość pozyskiwania i rozwijania wiedzy ekonomicznej oraz uzyskania certyfikatu EBC*L w ramach Wydziału Ekonomicznego jako Akredytowanego Centrum Egzaminacyjnego. Międzynarodowy certyfikat kompetencji biznesowych EBC*L stanowi świadectwo praktycznej wiedzy ekonomicznej i jest uznawany w większości krajów europejskich oraz w wielu krajach także poza Europą.

Studia II stopnia na kierunku zarządzanie obejmują dwie specjalności (od I semestru – wybierane w ramach rekrutacji):

 • logistyka w biznesie (-NOWOŚĆ-),
 • zarządzanie w sektorze publicznym,
 • zarządzanie w sektorze rolnym. 


Są to unikatowe specjalności na rynku edukacyjnym w makroregionie. 

Specjalność logistyka w biznesie jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy w zakresie zatrudniania wykwalifikowanych kadr menedżerskich średniego i wyższego szczebla, posiadających umiejętności profesjonalnego zarządzania procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach i łańcuchach dostaw. W trakcie studiów student poszerza wiedzę w zakresie nauk o zarządzaniu, w tym między innymi w zakresie rozwoju myśli organizatorskiej, koncepcji zarządzania, zachowań etycznych, a także w zakresie nowoczesnych metod i instrumentów zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach i łańcuchach dostaw. Program specjalności obejmuje zróżnicowane przedmioty specjalizacyjne związane z takimi zagadnieniami jak: orientacja rynkowa w logistyce, strategie logistyczno-marketingowe, instrumenty zarządzania logistycznego, zarządzanie relacjami z dostawcami i klientami czy też llogistyczno-marketingowa obsługa klienta.

Specjalność zarządzanie w sektorze publicznym jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy tego sektora, obejmującym zawody menedżerskie średniego i wyższego szczebla zarządzania podmiotami gospodarczymi, społecznymi i organami administracji centralnej i samorządowej. Kształcenie menedżerskie w sektorze publicznym jest powszechną praktyką w skali globalnej.

Specjalność zarządzanie w sektorze publicznym obejmuje studia z zakresu zarządzania podmiotami administracji publicznej (centralnej i samorządowej), jednostkami systemu szkolnictwa, opieki zdrowotnej a także szeroko rozumianych instytucji kultury. W trakcie studiów student poszerza wiedzę w zakresie:

 •     nauk o zarządzaniu, w tym m.in. w obszarze rozwoju myśli organizatorskiej, koncepcji zarządzania, standardów jakości oraz zachowań etycznych,
 •     ekonomiczno-organizacyjnych aspektów funkcjonowania podsystemów sektora publicznego: podmiotów ochrony zdrowia, szkolnictwa (w tym szkolnictwa wyższego), administracji publicznej,
 •     instrumentów kreowania rozwoju organizacji sektora publicznego i ich oceny, w tym w obszarze logistyki i marketingu, systemów informatycznych i informacyjnych, gospodarowania kapitałem społecznym, nowoczesnego rozumienia produkcji i finansowania działalności, z wykorzystaniem środków UE,

    zasad wykorzystania zasobów w instytucjach sektora publicznego i ich ewolucji.

Program specjalności obejmuje również: zarządzanie kadrami w organizacjach sektora publicznego, konflikty i negocjacje w zarządzaniu publicznym, strategie w polityce senioralnej.

Absolwent specjalizacji zarządzanie w sektorze publicznym nabywa umiejętności:

 •     identyfikacji zjawisk w sektorze publicznym i jego podsystemach,
 •    diagnozowania uwarunkowań funkcjonowania podmiotów sektora publicznego, pogłębionej teoretycznie oceny zjawisk, z doborem odpowiedniej metody badawczej,
 •    gromadzenia zasobów informacji publicznej oraz wykorzystania narzędzi informatycznych ich analizy i prezentacji
 •    zastosowania podejścia projektowego w zarządzaniu podmiotami sektora publicznego,
 •    oceny potrzeby samokształcenia oraz aktualizowania wiedzy przez pracowników.


Specjalność zarządzanie w sektorze rolnym jest związana z wyzwaniami, jakie stoją przed rolnictwem uczestniczącym w „zielonym wzroście” gospodarczym, przyjętym jako kierunek rozwoju zarówno przez ONZ (RIO+20), OECD (Green Growth Strategy), jak również w strategii „Europa 2020”.

Specjalność zarządzanie w sektorze rolnym obejmuje studia z zakresu zarządzania zrównoważonym rozwojem rolnictwa i obszarów wiejskich. W trakcie studiów student poszerza wiedzę w zakresie:

 •     organizacji i zarządzania, w szczególności organizacji agrobiznesu i jego funkcjonowania w gospodarce sieciowej,
 •     ekonomii menadżerskiej i narzędzi analitycznych wykorzystywanych w procesie podejmowania decyzji,
 •     zasad tworzenia strategii z uwzględnieniem gospodarstw rolnych/przedsiębiorstw, gmin i regionów,
 •     zarządzania produkcją, w tym planowania produkcji rolnej.


Program specjalności obejmuje również: analizę wahań koniunktury w rolnictwie, rachunkowość rolną, zintegrowane zarządzanie jakością w produkcji pierwotnej z uwzględnieniem polityki UE w tym zakresie, zarządzanie ryzykiem, uwarunkowania instytucjonalne modernizacji rolnictwa.

Absolwent specjalizacji zarządzanie w sektorze rolnym nabywa umiejętności:

 •     krytycznej analizy zjawisk ekonomicznych i polityki rolnej,
 •     rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami przyrodniczymi, rzeczowymi, ludzkimi, finansowymi, informacyjnymi i relacyjnymi,
 •    pracy w zespole i na samodzielnych stanowiskach związanej z wykorzystywaniem mechanizmów konkurowania na rynkach surowców i produktów rolnych,
 •    nawiązywania współpracy i zarządzania relacjami w sektorze rolnym oraz instytucjami otoczenia rolnictwa odpowiedzialnymi za kreowanie polityki rolnej UE,
 •    zarządzania dostępnymi instrumentami rozwoju wsi i rolnictwa.Co można robić po tych studiach? 

Absolwent kierunku zarządzanie posiada szeroką wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych, w tym w ramach nauk o zarządzaniu, ekonomii oraz dyscyplin komplementarnych. Pogłębiona w trakcie studiów umiejętność interpretacji danych na temat funkcjonowania różnych typów organizacji pozwala podejmować trafne decyzje w zakresie sprawnego i skutecznego zarządzania nimi zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym..

Znajomość języków obcych na poziomie B2+ pozwala absolwentowi na funkcjonowanie w europejskiej przestrzeni gospodarczej i instytucjonalnej.

Absolwenci kierunku zarządzanie (studia II stopnia) mogą realizować swoje zawodowe ambicje w każdej organizacji w sektorze publicznym i prywatnym, zgłaszającej zapotrzebowanie na profesjonalną kadrę menedżerską na różnych poziomach zarządzania.

Studia przygotowują studentów i absolwentów do założenia własnej organizacji, aktywności w organizacjach sektora publicznego, w tym także prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowej a także zarządzania gospodarstwem rolnym. Absolwent może kontynuować naukę na studiach III stopnia

Absolwenci kierunku zarządzanie (studia II stopnia) mogą zostać:

    Właścicielami mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
    Kierownikami wyższych i średnich szczebli w dużych przedsiębiorstwach wytwórczych i usługowych, w tym w sektorze rolnym,
    Właścicielami gospodarstw rolnych,
    Pracownikami instytucji badawczych oraz jednostek naukowo-dydaktycznych,
    Liderami projektów gospodarczych i organizacyjnych w jednostkach administracji centralnej i samorządowej,
    Pracownikami działów personalnych krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw oraz w administracji centralnej, instytucjach otoczenia biznesu, organizacjach pozarządowych,
    Politykami i pracownikami administracji szczebla samorządowego,
    Pracownikami instytucji doradztwa rolniczego,
    Nauczycielami (po ukończeniu kursu pedagogicznego).

Po ukończeniu specjalizacji logistyka w biznesie absolwent nabywa umiejętności:

 • identyfikacji i wdrażania procesów w obszarze logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw,
 • diagnozowania uwarunkowań funkcjonowania podmiotów sektora TSL (transport-spedycja-logistyka), 
 • projektowania i wdrażania strategii logistycznych w przedsiębiorstwach i  łańcuchach dostaw,
 • zastosowania podejścia projektowego w zarządzaniu logistyką i łańcuchami dostaw.

 

Po ukończeniu specjalizacji logistyka w biznesie absolwent jest:

 • przygotowany do pracy w działach logistyki w różnych przedsiębiorstwach i innych podmiotach rynkowych,
 • przygotowany do pracy w sektorze TSL (transport-spedycja-logistyka),
 • specjalistą w zakresie zastosowań instrumentów zarządzania logistyką w przedsiębiorstwach i łańcuchach dostaw.

 

Po ukończeniu specjalizacji zarządzanie w sektorze publicznym absolwent jest:

 •     przygotowany do pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, administracji państwowej, publicznych instytucjach kultury, ochrony zdrowia, szkolnictwa oraz instytucjach wspierających ich rozwój (np. o charakterze finansowym, ubezpieczeniowym, doradczym),
 •     przygotowany do powołania własnej organizacji w ramach III sektora,
 •     specjalistą w zakresie mechanizmów ekonomicznych, społecznych i organizacyjnych występujących w jednostkach sektora publicznego oraz organizacjach społecznych.


Po ukończeniu specjalizacji zarządzanie w sektorze rolnym absolwent jest:

 •     przygotowany do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa/gospodarstwa rolnego,
 •     specjalistą w zakresie mechanizmów ekonomicznych i społecznych występujących w agrobiznesie i sektorze rolnym,
 •     przygotowany do pracy w agencjach płatniczych, samorządach terytorialnych, bankach, instytucjach ubezpieczeniowych i organizacjach doradczo-konsultingowych.

Działalność studencka

Studenci kierunku Zarządzanie działają w kołach naukowych: Kole Naukowym Ekonomistów, Kole Naukowym Logistyki "LogPoint" oraz Studenckim Kole Zrównoważonego Rozwoju, dzięki czemu rozwijają swoje talenty i pasje badawcze. Od lat aktywnie uczestniczą w wielu konferencjach naukowych, przygotowują publikacje pod okiem opiekunów kół. Organizują spotkania i konferencje na Wydziale, warsztaty dla studentów z udziałem renomowanych firm konsultingowych.

Wydział Ekonomiczny prowadzi wymianę studentów między uczelniami krajowymi i zagranicznymi. Taką wymianę umożliwia Program Europejskiego Transferu Punktów (ECTS). Studenci, którzy chcą poznać i poszerzyć swoją wiedzę na innych uczelniach krajowych mogą skorzystać z programu MOST oraz podjąć studia za granicą w ramach programu Sokrates i DAAD.


Współpraca międzynarodowa

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego w ramach międzynarodowych umów prowadzi współpracę i wymianę studentów z następującymi uczelniami zagranicznymi:

    Uniwersytet la Coruna Hiszpania
    Uniwersytet w Wilnie Litwa
    Uniwersytet w Dijon Francja
    Uniwersytet w Trier Niemcy
    Uniwersytet w Poczdamie Niemcy
    Narodowy Uniwersytet Służb Podatkowych Ukrainy
    Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych Zittau/Goerlitz Niemcy
    Uniwersytet Selcuk Turcja
    Uniwersytet Kremenchuk Ukraina.

 

Więcej o kierunku Zarządzanie dowiesz się TUTAJ


Komisja rekrutacyjna 

Członkowie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

Krzysztof Ćwieląg ; e-mail: kcwielag@uni.opole.pl

Laura Płatkowska-Prokopczyk ; e-mail: lplatkowska@uni.opole.pl
Sabina Wyrwich-Płotka ; e-mail: swyrwich@uni.opole.pl

www.we.uni.opole.pl

 

Wydział Ekonomiczny 

ul. Ozimska 46 a, 45-058 Opole
tel. (77) 401 69 19

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna informuje o najbliższych terminach dyżurów:

Dyżury w godzinach od 10:00 do 11:00 (01 do 12 października 2018 r. ).
 
Dokumenty należy składać:
Wydział Ekonomiczny
ul. Ozimska 46 a, 45-058 Opole
pok. 2
 
tel. +48 77 401 69 19

 Umowy należy wygenerować z systemu rekrutacyjnego ( zakładka: ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE/ WYDRUK DOKUMENTÓW) i wydrukowac w dwóch egzemplarzach i podpisać w miejscu podpis studenta.

 

Do pobrania:
  -  Upoważnienie


Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: Zarządzanie, EkonomiaFinanse i rachunkowość, Gospodarka przestrzennaInformatyka i ekonometriaLogistykaTransport, MatematykaTurystyka i rekreacjaZarządzanie i inżynieria produkcji, Zdrowie publiczneAdministracja.

 

Decyzję o przyjęciu na studia absolwentów pierwszego stopnia, którzy ukończyli kierunki nie wymienione powyżej, podejmuje komisja rekrutacyjna. Kandydaci z tych kierunków powinni mieć zaliczone co najmniej 50% standardu/efektów kształcenia obowiązujących na pierwszym stopniu kierunku, który chcą studiować, a przyjęcie powinien poprzedzić pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja może wyznaczyć przedmioty, które musi zaliczyć taki kandydat, aby spełnione były efekty kształcenia przypisane absolwentowi kierunku, na który aplikuje.

 

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów

 

Jednostka kwalifikacyjna

Waga

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

1