Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[6-KRK-AK-D35] Architektura krajobrazu, I stopień, 3,5-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 6-KRK-AK-D35
Jednostka organizacyjna Wydział Przyrodniczo-Techniczny
Kierunek studiów Architektura krajobrazu
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia inżynierskie
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3,5 roku
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Oleska 22, pok. 207
45-052 Opole
tel. 77 401 60 20, 77 401 60 22
kopz@uni.opole.pl
Godziny otwarcia sekretariatu od 09.07 do 28.07 codziennie 09.00 - 15.00 (w soboty od 9.00 do 12.00, wyjatkowo 21.07 od 9.00 do 15.00);
od 03.09 do 26.09 codziennie od 11.00 do 15.00 (oprócz sobót)
Adres WWW http://www.kopz.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
 • świadectwo maturalne lub równoważne
Dodatkowe informacje
 • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

https://rekrutacja.uni.opole.pl/media/documents/logo-ak.jpg

 

Opis

Studia na kierunku Architektura Krajobrazu I stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera architekta krajobrazu.

Tytuł zawodowy inżyniera 
otrzymywany przez absolwenta świadczy o nabyciu wiedzy i umiejętności (w tym kompetencji inżynierskich), pozwalających kształtować obiekty architektury krajobrazu zgodnie z potrzebami użytkowymi, biologicznymi i estetycznymi.
Architektura Krajobrazu to kierunek przyporządkowany do obszaru nauk przyrodniczych, z uwzględnieniem części efektów kształcenia z obszaru nauk technicznych, rolniczych i sztuki. Taka organizacja kierunku ma swoje uzasadnienie merytoryczne i organizacyjne, pozwala bowiem zrealizować zasadnicze aspekty kształcenia oraz wykorzystania wiedzy w praktyce. Daje przy tym możliwości poznania struktury i funkcjonowania środowiska przyrodniczego (w tym jego cech, funkcji i kształtowania krajobrazu) tak w ekosystemach „naturalnych”, jak też tych utworzonych przez człowieka, w celu realizacji jego potrzeb.
 

Czego się uczy na Architekturze Krajobrazu?

W czasie studiów student musi zaliczyć wszystkie przedmioty standardu (tj. kształcenia ogólnego, przedmioty podstawowe i kierunkowe). Od drugiego semestru student dodatkowo dokonuje wyboru przedmiotów z oferty kursów stałych i zmiennych, które poszerzają zakres zdobywanej wiedzy kierunkowej.
Program kierunku Architektura Krajobrazu przewiduje wiele zajęć terenowych, co wpływa na uatrakcyjnienie studiowania, ale przede wszystkim poszerzenie zakresu wiedzy praktycznej. Studenci mają możliwość studiowania w innych ośrodkach naukowych krajowych i europejskich, np. w ramach programu MOST czy Erasmus.

Działalność w ramach studenckich kół naukowych

Studenci kierunku Architektura Krajobrazu mają możliwość poszerzania wiedzy i umiejętności w studenckim kole naukowym Architektura Krajobrazu. W ramach działalności koła studenci podejmują wyzwania związane z bieżącymi potrzebami regionu Opolszczyzny, w zakresie kreowania przestrzeni i tworzenia terenów zieleni, uczestniczą w konferencjach, zjazdach i wystawach o zasięgu ogólnokrajowym.

Co można robić po tych studiach?

Zasadniczym celem programu kształcenia na kierunku Architektura Krajobrazu (I stopień) w Uniwersytecie Opolskim jest wypracowanie interdyscyplinarnej metody poznawania i kształtowania struktury przyrodniczej oraz gotowości do kierowania w przyszłości własnym i społecznym rozwojem.

Absolwent powinien być przygotowany do pracy: w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, łącznie z obiektami zabytkowymi; w podmiotach wykonujących nowe założenia ogrodowe, parkowe itp. oraz prowadzących prace pielęgnacyjne na terenach zieleni; przy kierowaniu i nadzorowaniu realizacji prac pielęgnacyjnych z zakresu architektury krajobrazu; w zarządzaniu jednostkami zajmującymi się projektowaniem, budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu oraz współpracy z innymi specjalistami w taki sposób, aby możliwa była realizacja zasad zrównoważonego rozwoju.
 

Co wyróżnia Architekturę Krajobrazu na UO?

Kierunek Architektura Krajobrazu na Uniwersytecie Opolskim prowadzony jest przez dwie jednostki: Samodzielną Katedrę Ochrony Powierzchni Ziemi oraz Wydział Sztuki, dzięki temu studenci oprócz zdobywania wiedzy i umiejętności przyrodniczych rozwijają swoją wrażliwość artystyczną, wyobraźnię, emocjonalność oraz zdobywają doświadczenie w procesie kreacji artystycznej. Istotnym elementem w procesie kształcenia jest prowadzenie zajęć praz praktyków – osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie architektury i architektury krajobrazu. 

Jeśli chcesz umieć i wiedzieć jak:

 • projektować ogrody i tereny zieleni
 • projektować i pielęgnować obiekty architektury krajobrazu
 • przeprowadzać rewaloryzację, rewitalizację i rekultywację wybranych komponentów środowiska,
 • oceniać wiek i stan zdrowotny drzew, wykonać plan gospodarki drzewostanem,  
 • ocenić atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną krajobrazów,
 • prowadzić procedury administracyjne dotyczące zarządzania zielenią na obszarach zurbanizowanych,
 • oceniać jakość wód i gleb metodami fizyczno-chemicznymi i biologicznymi,
 • gospodarować zasobami wodnymi i badać zjawiska związane z występowaniem wody w krajobrazie,
 • rozumieć zagadnienia z zakresu ochrony środowiska i realizować je  zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,

TO
wybierz studia na kierunku Architektura Krajobrazu, gdzie poza wykładami, konwersatoriami i ćwiczeniami laboratoryjnymi wiele zajęć odbywa się w terenie.
 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Architektura Krajobrazu można uzyskać:

Samodzielna Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi

ul. Oleska 22, pok. 207  (sekretariat)

45-052 Opole

tel. 77 401 60 20, 77 401 60 22

e-mail: kopz@uni.opole.pl 

Komisja rekrutacyjna


Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

Strona internetowa kierunku: 
www.kopz.uni.opole.pl

 


Zasady kwalifikacji

I etap – konkurs świadectw

Podczas procedury konkursowej, pod uwagę brane są oceny uzyskane na maturze lub oceny końcoworoczne z następujących przedmiotów: biologia lub geografia lub matematyka oraz historia lub język obcy. Oceny przeliczane są na punkty zgodnie z poniżej podanymi wagami (tabela poniżej)

II etap – konkurs prac plastycznych

Ocena predyspozycji plastycznych będzie dokonana w oparciu o 5 wykonanych samodzielnie prac plastycznych o tematyce natura, pejzaż, wnętrza parków i ogrodów w dowolnej technice: np. prace rysunkowe (ołówek lub kredka), prace malarskie (akwarela), które kandydat dostarcza w teczce przed ostatnim dniem rejestracji. Prace plastyczne dostarczane jako warunek rekrutacyjny powinny mieć wymiary co najmniej 50x70 cm (można dostarczyć również swoje szkice).Do prac plastycznych proszę dołączyć wypełnione oświadczenie kandydata.

Lp.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1.

Biologia, geografia lub matematyka

pisemna

poziom podstawowy

0,20

poziom rozszerzony

0,35

ocena końcoworoczna*

0,10

2.

Historia sztuki lub język obcy

pisemna

poziom podstawowy

0,20

poziom rozszerzony

0,35

ocena końcoworoczna*

0,10

3.

Prace plastyczne

Konkurs
5 samodzielnie wykonanych prac plastycznych

0,30

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu nr 111/2012-2016 i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego  z ww. przedmiotów.

** Ocena predyspozycji plastycznych będzie dokonana w oparciu o 5 wykonanych samodzielnie prac plastycznych o wymiarach min. 50x70 cm (o tematyce natura, pejzaż, wnętrza parków i ogrodów): prace rysunkowe (ołówek lub kredka) i prace malarskie (akwarela) złożone w teczce (przed końcem rejestracji). 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw i prac plastycznych

Lp.

Przedmiot

Ocena

Waga

1.

Biologia, geografia lub matematyka

część pisemna matury

0,35

ocena końcoworoczna*

0,10

2.

Historia sztuki lub język obcy

część pisemna matury

0,35

ocena końcoworoczna*

0,10

3.

Prace plastyczne

Konkurs 5 samodzielnie wykonanych prac plastycznych

0,30

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu nr 111/2012-2016 i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z  tego przedmiotu.

** Ocena predyspozycji plastycznych będzie dokonana w oparciu o 5 wykonanych samodzielnie prac plastycznych o wymiarach min. 50x70 cm (o tematyce natura, pejzaż, wnętrza parków i ogrodów): prace rysunkowe (ołówek lub kredka) i prace malarskie (akwarela) złożone w teczce (przed końcem rejestracji). 

Na podstawie wyników obu etapów rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia. Ilość osób przyjętych na studia jest zgodna z limitem miejsc.

Oswiadczenie do wydruku