Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[7-KRK-CHBIO-D3] Chemia biologiczna, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 7-KRK-CHBIO-D3
Jednostka organizacyjna Wydział Chemii
Kierunek studiów Chemia biologiczna
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Oleska 48
45-052 Opole
tel.+48 77 452 71 23
jozef.hurek@uni.opole.pl, p.206
Godziny otwarcia sekretariatu 09-13.07 codziennie od 10:00 do 11:00
16-28.07 codziennie od 9:00 do 15:00
w soboty od 9:00 do 12:00,
od 3.09 do dnia zakończenia rekrutacji codziennie od 11:00 do 13:00, w dni powszednie (bez sobót).
Adres WWW http://wch.uni.opole.pl/zasady-rekrutacji/
Wymagane dokumenty
  • świadectwo maturalne lub równoważne
Dodatkowe informacje
  • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Wydział Chemii powstał w wyniku podziału Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii 1 września 2008 roku.
Ma jednak o wiele dłuższą, bo ponad 50-letnią tradycję: http://wch.uni.opole.pl/historia-wydzialu/

Wydział posiada prawa nadawania stopnia naukowego doktora chemii oraz doktora habilitowanego w dyscyplinie chemia.

Przyjęcia na studia odbywać się będą na kierunek chemia, z tym że ze względu na różnice w programach specjalności, kandydaci będą musieli od razu zdeklarować swoje preferencje co do wyboru specjalności (z ewentualnym podaniem alternatywnych). Ostateczny wybór specjalności (lub jej zmiana) może jeszcze nastąpić ewentualnie z początkiem pierwszego semestru.

  
Czego uczy się na chemii?

Na 3-letnich studiach I stopnia oferujemy dwie specjalności:

  • Chemia biologiczna – sylwetka absolwenta. Absolwent tej specjalności uzyska wiedzę z zakresu chemii, opartą na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych, podstawową wiedzę z biologii. Wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne potrafi wykorzystywać w zakresie syntezy, charakteryzowania i analizy związków chemicznych, bezpiecznego ich stosowania oraz do interpretacji zjawisk przyrodniczych. Zna język obcy na poziomie B2 oraz potrafi posługiwać się specjalistycznym słownictwem angielskim z zakresu chemii. Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy w administracji, laboratoriach chemicznych, laboratoriach analitycznych pracujących na rzecz rolnictwa i ochrony środowiska, firmach farmaceutycznych itp. Ma wpojone zasady ustawicznego kształcenia i jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.
  • Chemia nowoczesnych materiałów (inżynierska 3,5) – sylwetka absolwenta. Absolwent uzyska podstawową wiedzę w zasadniczych dziedzinach chemii, jak również niezbędne podstawy matematyki, fizyki i biochemii w zakresie odpowiadającym edukacji na poziomie akademickim. Absolwent zdobędzie wiedzę, która pozwoli na prawidłowe zrozumienie procesów chemicznych zachodzących w przyrodzie tak, aby w pracy zawodowej kierować się zasadami zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do sposobu wytwarzania wyrobów (ze szczególnym uwzględnieniem syntezy chemicznej), metod i technik charakteryzowania powstających produktów oraz bezpiecznego ich stosowania i postępowania z odpadami. Absolwent nabędzie umiejętność komunikowania się w języku angielskim, w zakresie podstawowym, w mowie i piśmie, na poziomie biegłości B2, a także posługiwania się językiem specjalistycznym w zakresie chemii. Uzyska również ogólne umiejętności w zakresie technologii informacyjnej, zdobyte w dziedzinie chemii, a stosowane także w innych dziedzinach, związanych użyciem programów komputerowych. Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do pracy w przemyśle chemicznym, w laboratoriach chemicznych, zakładach przetwórczych i usługowych, zajmujących się otrzymywaniem, przetwarzaniem oraz utylizacją materiałów, w szczególności tworzyw sztucznych. Uzyskana wiedza, umiejętności i kompetencje umożliwią absolwentowi lepsze dopasowanie się do rynku pracy, jak również będą stanowiły bodziec to zwiększenia własnej przedsiębiorczości, w tym utworzenia własnej firmy operującej na rynku nowoczesnych materiałów. Absolwent będzie mógł również rozpocząć pracę w laboratoriach przemysłowych badawczych i badawczo-rozwojowych. Ma wpojone zasady ustawicznego kształcenia i jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

 

 Działalność studencka

IPS
Dla studentów wykazujących szczególne predyspozycje do pracy naukowej Wydział zapewnia możliwość studiowania według Indywidualnego Planu Studiów i Programów Nauczania (IPS).

Program MOST
W ramach programu MOST studenci mogą studiować przez jeden semestr na innym uniwersytecie w kraju.

Program Erasmus
Dla najlepszych studentów istnieje możliwość studiowania przez jeden lub dwa semestry na uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus. Wydział Chemii ma podpisane umowy z kilkoma uniwersytetami w Europie (Lund, Wiedeń, Girona, Dijon, Ferrara, Lecce, Sint-Lieven, Mainz). W ostatnich latach, w każdym roku akademickim z tej formy studiów korzysta kilku studentów.

Stypendia Ministra
Studenci chemii mają możliwość uzyskania stypendium naukowego (za wysoką średnią ocen) lub stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (za bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia badawcze oraz duże zaangażowanie w działalność organizacyjną i społeczną). Studenci chemii prawie co roku uzyskują stypendia Ministra.

Koło Naukowe
Studenci chemii biorą aktywny udział w pracach Koła Naukowego Chemików „Koronan”. Przynajmniej dwa razy w roku uczestniczą w Szkołach Chemii i Letnich Warsztatach Chemicznych. KNCh bierze czynny udział w corocznych Festiwalach Nauki, cyklicznych pokazach dla uczniów gimnazjów i szkół średnich. Organizują również szereg imprez społeczno-kulturalnych. 

Praca Naukowa
Studenci uczestniczą w pracach badawczych jednostek Wydziału. Co roku są też współautorami kilku publikacji i komunikatów konferencyjnych.

 

Co można robić po tych studiach?

Praca w laboratoriach chemicznych zakładów, placówek naukowych i badawczo-rozwojowych, biologiczno-rolniczych, ochrony środowiska, badania materiałów. Nasi absolwenci pracują w tych jednostkach zarówno w kraju jak i w krajach UE.

 

Dlaczego warto studiować Chemię na UO?

Wydział cieszy się uznaniem w środowisku naukowym w kraju i za granicą. Pracownicy naukowi Wydziału pracują w zespołach ekspertów UE opiniujących projekty naukowo-badawcze realizowane w Europie, realizują wiele grantów i prac zleconych z przemysłu oraz pełnią funkcje w towarzystwach naukowych i komitetach redakcyjnych czasopism krajowych i zagranicznych.

Mocną stroną wydziału jest możliwość prowadzenia badań w dobrze wyposażonych laboratoriach z wykorzystaniem unikalnej w skali regionu aparaturze. Często są to badania o charakterze międzynarodowym. Wyrazem ich wysokiego poziomu są publikacje w prestiżowych czasopismach naukowych oraz liczne zaproszenia na konferencje i wykłady kierowane do pracowników Wydziału.

Wydział jest otwarty na studentów i badaczy z zagranicy. Studenci korzystają także z możliwości wymiany z innymi uczelniami w kraju i za granicą w ramach programów MOST i ERASMUS. W porównaniu z dużymi ośrodkami akademickimi, łatwiej jest się do takich programów zakwalifikować.

 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku chemia może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Chemia, Biotechologia i Ochrona środowiska.

 


Zasady kwalifikacji

KANDYDACI  Z  „NOWĄ MATURĄ”

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw 

LP.

 

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

 

1

przedmiot do wyboru*

pisemna

poziom podstawowy

0,65

poziom rozszerzony

1

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Przedmiot do wyboru: chemia, matematyka, fizyka lub biologia

Uwaga! Kandydaci na specjalność Biological Chemistry dołączają zaświadczenie o znajomości j. angielskiego na poziomie B2.

KANDYDACI ZE „STARĄ MATURĄ”

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw 

LP.

Przedmiot

Ocena

Waga

1

przedmiot do wyboru*

część pisemna matury

1

ocena końcoworoczna*

0,4

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 11 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

*Przedmiot do wyboru: chemia, matematyka, fizyka lub biologia

Uwaga! Kandydaci na specjalność Biological Chemistry dołączają zaświadczenie o znajomości j. angielskiego na poziomie B2.