Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[8-PRK-EART-D3] Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 8-PRK-EART-D3
Jednostka organizacyjna Wydział Sztuki
Kierunek studiów Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe polski
Liczba studentów 12 - 30
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Wrocławska 4,
45-707 Opole
tel. (77) 453 07 17
e-mail: Sekretarz Rekrutacji: sztuka@uni.opole.pl ;
Godziny otwarcia sekretariatu pon.-pt.: 9:00-15:00
Adres WWW http://sztuka.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
 • świadectwo maturalne lub równoważne
Dodatkowe informacje
 • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Wydział Sztuki oferuje studia dwustopniowe na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych, kończące się nadaniem tytułu zawodowego licencjata (studia I stopnia) i magistra sztuki (studia II stopnia).

Wydział Sztuki prowadzi liczne działania na rzecz środowiska akademickiego, społeczności miejskiej i regionu opolskiego. Poszerza ofertę uczestnictwa młodzieży akademickiej w życiu kulturalnym Opola. Z powodzeniem współpracuje z zawodowymi publicznymi i niepublicznymi placówkami upowszechniania kultury i sztuki.

Budynek Wydziału Sztuki jest przystosowany do studiowania dla osób niepełnosprawnych: winda, platformy schodowe, toalety.

  

Czego uczy się na edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych?

Swoje twórcze predyspozycje studenci rozwijają w pracowniach artystycznych: malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby, multimediów, fotografii, intermediów i projektowania graficznego oraz w Zakładzie Teorii i Historii Sztuki.

Uczymy studentów m.in.:

 • klasycznego warsztatu artystycznego (malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika),
 • twórczego wykorzystania nowych mediów (multimedia, projektowanie graficzne, grafika cyfrowa, struktury wizualne, intermedia),
 • zrozumienia i twórczego wykorzystania zjawisk występujących w kulturze i sztuce (historia sztuki, teoria kultury, wybrane zagadnienia z antroposfery kultury, socjologia kultury),
 • skutecznego działania w charakterze artysty-nauczyciela i animatora działań twórczych (pedagogika, psychologia, metodyka wychowania plastycznego),
 • funkcjonowania na rynku sztuki i umiejętności promocji sztuki (promocja i upowszechnianie kultury plastycznej, reklama i rynek sztuki).
 • program kształcenia: http://sztuka.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2018/06/siatka-lic.pdf

 

Specjalności na studiach stacjonarnych I stopnia:  komunikacja wizualna

Specjalność Komunikacja Wizualna przygotowuje do samodzielnej pracy twórczej w wybranej dyscyplinie artystycznej, przekazywania informacji poprzez dzieło plastyczne. Opanowanie warsztatu artysty-projektanta umożliwia sprawne funkcjonowanie na rynku sztuki, także użytkowej (agencje reklamowe, studia poligraficzne, wydawnictwa oraz wszędzie tam gdzie niezbędna jest umiejętność połączenia wrażliwości plastycznej z umiejętnością biegłego i twórczego posługiwania się mediami cyfrowymi).

Absolwenci specjalności posiadają podstawową wiedzę z zakresu obsługi profesjonalnych aplikacji do edycji obrazu, tekstu i wideo oraz doświadczenie w tworzeniu autorskich projektów z obszaru projektowania graficznego, multimediów i fotografii. Potrafią pracować w zespole ludzi odpowiedzialnych za poszczególne etapy realizacji zadań złożonych. Zdobyte doświadczenie pozwala im na podjęcie pracy w charakterze projektanta graficznego, twórcy projektów multimedialnych oraz fotografa.

Wiodące przedmioty specjalnościowe: Projektowanie Graficzne, Multimedia, Fotografia.
Pracownie dyplomujące: Projektowanie Graficzne, Multimedia, Fotografia, Malarstwo, Rzeźba, Grafika.

Studia licencjackie kończą się egzaminem. Egzamin składa się z dwóch części: z pracy teoretycznej i pracy artystycznej.

 

Dlaczego warto studiować ten kierunek?

Wydział Sztuki stale rozbudowuje pracownie artystyczne i uatrakcyjnia tok kształcenia. Dobrze wyposażone pracownie umożliwiają gruntowne zdobywanie wiedzy i umiejętności praktycznych. Zajęcia artystyczne są prowadzone w kilkuosobowych grupach, co pozwala na aktywny, indywidualny kontakt wykładowcy ze studentem. Studia odbywają się w miłej i kameralnej atmosferze.

Wydział Sztuki promuje swoich studentów, wspierając ich działalność wystawienniczą oraz stwarzając możliwości udziału w wystawach, festiwalach, konkursach i przeglądach.

Działalność studencka

Przy Wydziale Sztuki działa Akademickie Koło Artystyczne (AKA), którego celem jest rozwijanie artystycznych i pedagogicznych zainteresowań studentów poprzez uczestnictwo w warsztatach twórczych, plenerach, sympozjach, wykładach. Członkowie AKA są organizatorami i animatorami własnych przedsięwzięć artystycznych (wystaw, warsztatów artystycznych, pokazów i innych wydarzeń kulturalnych).

Wydział Sztuki stale poszerza zakres współpracy z uczelniami w kraju i za granicą w celu umożliwienia studentom nauki (przez semestr lub rok) w innej uczelni.

Obecnie Wydział realizuje program Erasmus z pięcioma uczelniami zagranicznymi: Wyższą Szkołą Sztuk Pięknych w Braunschweigu (Niemcy), Akademią Sztuk Pięknych w Carrarze (Włochy) i uniwersytetami we Flensburgu (Niemcy), Ostravie (Czechy) i Barcelonie (Hiszpania). Prowadzi również obustronną współpracę z Indiana University of Pensylvania (USA) oraz z Uniwersytetem w Bielefeld (Niemcy).

W ramach programu mobilności studentów MOST współpracuje z Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz z Wydziałem Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W ramach tej współpracy regularnie odbywają się wymiany studentów oraz nauczycieli akademickich, warsztaty i plenery interdyscyplinarne, wspólne projekty edukacyjne, wykłady, wystawy.

 

Studenci niepełnosprawni

Budynek Wydziału Sztuki jest przystosowany do studiowania dla osób niepełnosprawnych, jest wyposażony w szybką windę, platformy schodowe, przystosowane toalety.

 

Co można robić po tych studiach?


Absolwenci Wydziału Sztuki bez trudu znajdują zatrudnienie na współczesnym, dynamicznym rynku pracy jako samodzielni twórcy, nauczyciele-artyści (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej), animatorzy działań twórczych w szkołach i placówkach pozaszkolnych, projektanci, kuratorzy, krytycy sztuki.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów (studia magisterskie, ukończone uzyskaniem tytułu: magister sztuki)

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych można uzyskać w sekretariacie Wydziału Sztuki:

ul. Wrocławska 4, 45-707 Opole
tel. (77) 453 07 17 (Sekretariat) ; nr bezpośredni do Sekretarza Komisji Rekrutacyjnej (aktywny w czasie dyżurów Komisji): 77 403 00 51
e-mail: sztuka@uni.opole.pl

Komisja rekrutacyjna: Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

Strona internetowa kierunku: www.sztuka.uni.opole.pl

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia.

Specjalność może być uruchomiona, jeśli utworzy się grupa studentów – 12 do 15 osób – wg obowiązujących na Uczelni przepisów dotyczących ilości studentów na danej formie zajęciowej.

Terminy egzaminów rekrutacyjnych

DLA I TURY NABORU 

11.07.2018 (środa) od 9.00 do 13.00 (5x45 min) egzamin praktyczny z rysunku (postać) + rozmowa dla "starych matur" i cudzoziemców (od godz. 13.00), ul. Wrocławska 4, II piętro.

12.07.2018 (czwartek)  od 9.00 do 13.00 (5x45 min) egzamin praktyczny z malarstwa (martwa natura), ul. Wrocławska 4, II piętro.

DLA II TURY NABORU (jeśli w I turze naboru limit miejsc zostanie wyczerpany, II tura może zostać anulowana)

20.09.2018 od 9.00 do 13.00 (5x45 min) egzamin praktyczny z rysunku, ul. Wrocławska 4, II piętro.

21.09.2018 od 9.00 do 13.00 (5x45min) egz. praktyczny z malarstwa (martwa natura) + rozmowa dla "starych matur" i cudzoziemców (od godz. 13.00), ul. Wrocławska 4, II piętro.

 

Terminy składania dokumentacji i dyżury Komisji Rekrutacyjnej

Po zakwalifikowaniu się na studia (zdaniu egzaminów i przyjęciu na studia), kandydat składa wymagane dokumenty w terminach i godzinach:

DO SEKRETARIATU WYDZIAŁU SZTUKI, ul. Wrocławska 4, I piętro, pokój 1.15

- od 25.06 do 09.07 codziennie 10.00 – 11.00 (bez sobót),

- od 10.07 do 28.07 codziennie, od 9.00 do 15.00 (do załatwienia ostatniego w danym   dniu kandydata), w soboty od 9.00 do 12.00,

 - od 03.09 do 26.09 lub do dnia zakończenia rekrutacji codziennie od 11.00 do 13.00 w dni powszednie.

Od 30.07 do 31.08 (w godz. 9.00 do 14.00) dokumenty kandydatów będzie w imieniu Komisji przyjmował Dział Nauczania 

ul. Katowcka 87B DS „Niechcic” 45-061 Opole

 

 Kierunki pokrewne

Muzykologia, Pedagogika sp. edukacja kreatywna z medialną, Pedagogika sp. arteterapia i animacja kultury, Kulturoznawstwo.


Zasady kwalifikacji

Egzamin na kierunku jest egzaminem konkursowym, a o jego wyniku decyduje łączna ilość punktów uzyskanych przez kandydata na poszczególnych etapach.

KANDYDACI  Z  „NOWĄ MATURĄ”

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw i egzamin praktyczny

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

egzamin praktyczny*

0,70

2

przedmiot do wyboru**

pisemna

poziom podstawowy

0,20

poziom rozszerzony

0,30

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Egzamin praktyczny z rysunku i malarstwa jest sprawdzianem wrażliwości estetycznej
i praktycznych umiejętności plastycznych:

 • rysunek – 5-godzinne studium postaci;
 • malarstwo – 5-godzinne studium martwej natury.

Na egzamin należy przynieść ze sobą materiały:

 • rysunek – brystol 100 x 70 cm, ołówki różnej twardości, pinezki;
 • malarstwo – zagruntowane podobrazie 100 x 70 cm, farby (gwasze, tempery lub akryle), pędzle, palety, pojemniki na wodę.

**Przedmiot do wyboru: historia sztuki, historia, język polski lub język obcy.

KANDYDACI ZE „STARĄ MATURĄ”

Wymagania rekrutacyjne: rozmowa kwalifikacyjna i egzamin praktyczny

LP.

Jednostka kwalifikacyjna

Waga

1

egzamin praktyczny

0,70

2

rozmowa kwalifikacyjna

0,30

Rozmowa kwalifikacyjna: wybrane zagadnienia z historii sztuki i kultury.

Specjalność może być uruchomiona, jeśli utworzy się grupa studentów – 12 do 15 osób – wg obowiązujących na Uczelni przepisów dotyczących ilości studentów na danej formie zajęciowej.