Unia Europejska

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Bałkańska turystyka kulturowa, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 1-PRK-BTK-S.L.3
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów Bałkańska turystyka kulturowa
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe angielski, polski, serbski
Limit miejsc 15
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Collegium Maius UO, pl. Kopernika 11, pok. 201, 2. piętro, tel (77) 54-15-922; (77) 54 16 005; inslaw@uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
 • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Informacje ogólne  

Studia związane z obszarem Półwyspu Bałkańskiego mają na Uniwersytecie Opolskim długą tradycję sięgającą lat 90. XX w. Obecnie kierunki oferowane przez Instytut Slawistyki stawiają sobie za cel łączenie wiedzy teoretycznej z kompetencjami praktycznymi, czego doskonałym przykładem jest kierunek Bałkańska turystyka kulturowa, zapewniający znajomość dwóch języków obcych oraz zdobycie interdyscyplinarnych kompetencji pozwalających zrozumieć odmienność kulturową regionu.

W czasie studiów student przyswaja wiedzę dotyczącą wybranych krajów Półwyspu Bałkańskiego (Chorwacja, Serbia, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina), a szczególny nacisk położony jest na zdobywanie praktycznych umiejętności, związanych z kształtowaniem kompetencji językowych, przekładowych i krajoznawczych niezbędnych zwłaszcza w pracy w branży turystycznej.

Instytut Slawistyki współpracuje z międzynarodowymi ośrodkami naukowymi: Uniwersytetem w Belgradzie i Nowym Sadzie, z którymi ma podpisane umowy partnerskie, podobnie jak z uniwersytetami w Chorwacji, Czechach i Rosji, co gwarantuje studentom możliwość wyjazdu na stypendia naukowe i kursy językowe.

Czego uczy się na kierunku Bałkańska turystyka kulturowa?

Celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie studentów do pracy wymagającej znajomości języków obcych i wykształcenie podstawowych umiejętności niezbędnych w pracy w sektorze usług turystycznych. Studentów obowiązuje także 3-tygodniowa praktyka zawodowa.

Program został opracowany tak, by umożliwić połączenie zajęć językowych – serbski oraz angielski – z zajęciami z zakresu m.in. geografii, historii oraz krajoznawstwa i turystyki. Program studiów uzupełniają przedmioty humanistyczne. 

 

Język wykładowy: polski, serbski, angielski

 

Program jest przeznaczony dla absolwentów szkół średnich, którzy pragną zdobyć kompetencje językowe w zakresie języka serbskiego oraz pogłębić kompetencje w zakresie języka angielskiego. Studia skierowane są do osób zamierzających otrzymać wiedzę dotyczącą specyfiki krajów leżących na Półwyspie Bałkańskim (zapewniają ją kursy poświęcone przede wszystkim kulturze oraz historii czy geografii regionu). W programie studiów znajdują się ponadto przedmioty, w ramach których kształtowane będą podstawowe umiejętności niezbędne w pracy w sektorze usług turystycznych. Unikalną na tle innych programów studiów prowadzonych w UO cechą kierunku Bałkańska turystyka kulturowa jest kompleksowe ujęcie zagadnień związanych ze szczególnym charakterem kultury krajów Półwyspu Bałkańskiego, nauczanie języka serbskiego połączone z doskonaleniem znajomości języka angielskiego i wprowadzeniem wiedzy niezbędnej w branży turystycznej.

 

Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów:

 • zajęcia praktyczne z języków obcych
 • przedmioty turystyczno-krajoznawcze
 • inne przedmioty obowiązkowe, do których należą kursy uzupełniające kanon, konieczne do uzyskania dyplomu;
 • przedmioty do wyboru: kursy stałe, pogłębiające i uzupełniające problematykę kanonu,
 • kursy dodatkowe (zmienne) prezentujące warsztat badawczy instytutu i wydziału.

 

 Dziedziny nauki, wykładane na specjalności:

 • Humanistyczne dziedziny nauki: literaturoznawstwo, językoznawstwo.
 • Nauki o Ziemi: geografia społeczna i fizyczna regionu.
 • Społeczne dziedziny nauki: komunikacja międzykulturowa.
 • Nauki prawne: podstawy prawne turystyki.

 

Uczymy:  

 • j. serbskiego (dla początkujących; osiągamy poziom C1)
 • j. angielskiego (dla średniozaawansowanych, osiągamy poziom C1)

 

Inne przedmioty

 • Geografia fizyczna i społeczna regionu;
 • Literatura Słowian Płd. na tle kulturowym Płw. Bałkańskiego;
 • Południowosłowiańska literatura faktu;
 • Kulturowa historia Bałkanów;  
 • Przekład tekstów użytkowych;
 • Kultura regionu;
 • Krajoznawstwo i pilotaż turystyczny i in.

Dlaczego warto studiować Bałkańską turystykę kulturową na Uniwersytecie Opolskim?

Kierunek Bałkańska turystyka kulturowa łączy w sobie wiedzę filologiczną z praktycznymi umiejętnościami potrzebnymi w branży turystycznej zorientowanej na region Półwyspu Bałkańskiego. O wyjątkowości kierunku decyduje interdyscyplinarny charakter studiów (łączenie przedmiotów filologicznych z praktyczną nauką języków obcych oraz z przedmiotami z zakresu krajoznawstwa i prawa) oraz wysoka jakość kształcenia, którą zapewnia wyspecjalizowana kadra naukowa.

Co można robić po tych studiach?

Absolwent posiada kompetencje w zakresie języków obcych (serbskiego oraz angielskiego) w obszarze języka ogólnego i wyprofilowanego do celów specjalnych oraz zagadnień prawno-społecznych.

Studia na kierunku Bałkańska turystyka kulturowa zapewniają nabycie umiejętności w dziedzinie komunikacji międzykulturowej, wyposażają również w wiedzę dotyczącą podstaw prawa turystycznego. W czasie studiów szczególny nacisk położony jest na zdobywanie przez studenta praktycznych umiejętności, związanych z kształtowaniem kompetencji językowych, przekładowych i krajoznawczych niezbędnych w pracy w branży turystycznej. Studia zapewniają formowanie kompetencji w zakresie kultury narodów zamieszkujących Półwysep Bałkański (zwłaszcza Serbii, Chorwacji, Czarnogóry i Bośni), dzięki czemu naszego absolwenta cechuje świadomość dotycząca kulturowej specyfiki Bałkanów i ich usytuowania między Wschodem a Zachodem, co predestynuje go do pełnienia różnorodnych funkcji we współczesnym integrującym się świecie.

Obserwowane od kilku lat ożywienie w kontaktach krajów Płw. Bałkańskiego z Polską i Unią Europejską (obejmujące zarówno współpracę gospodarczą, jak i wymianę turystyczną) powoduje wzrost zapotrzebowania na specjalistów w sektorze usług, w turystyce, w biurach tłumaczeń, ośrodkach kultury, sferze biznesu, w administracji rządowej oraz innych instytucjach państwowych i firmach prywatnych -  agencjach turystycznych, biurach podróży. Absolwent studiów Bałkańska turystyka kulturowa, który może podjąć zatrudnienie w tego rodzaju ośrodkach oraz instytucjach jest dobrze przygotowany do  wymagań współczesnego rynku pracy.

 

Absolwent kierunku znajdzie zatrudnienie w

 • sektorze usług,
 • turystyce, 
 • biurach tłumaczeń,
 • ośrodkach kultury,
 • sferze biznesu,
 • administracji rządowej oraz innych instytucjach państwowych i firmach prywatnych,
 • agencjach turystycznych,
 • biurach podróży.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

 

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Bałkańska turystyka kulturowa może kontynuować naukę na  kierunkach filologicznych.

 

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Bałkańska turystyka kulturowa można uzyskać w sekretariacie Instytutu Slawistyki:

Pl. Kopernika 11
45-040 Opole

Tel. (77) 54-15-922
e-mail: inslaw@uni.opole.pl

Strona internetowa kierunku
www.inslaw.wfil.uni.opole.pl   


Zasady kwalifikacji

 

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 40 punktów.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

 

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 język polski pisemna

poziom podstawowy 0,60
poziom rozszerzony 0,80
3 język obcy pisemna

poziom podstawowy 0,15
poziom rozszerzony 0,20

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.

 

KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 język polski część pisemna matury 0,80
3 język obcy część pisemna matury 0,20
ocena końcoworoczna 0,15

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.