Unia Europejska

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Filologia francuska, II stopień, 2-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 1-PRK-FF-S.M.2
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów Filologia francuska
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia II stopnia
Języki wykładowe francuski
Limit miejsc 15
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Pl. Kopernika 11,
45-040 Opole,
Collegium Maius
pokój 201, 2. piętro
tel. +48 77 541 6009
tel. +48 77 541 6005
email: filrom@uni.opole.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 8:00-15:00
Wymagane dokumenty
  • dyplom ukończenia studiów wyższych lub równoważny
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Informacje ogólne

O wyjątkowości studiów w Instytucie Kultury i Języka Francuskiego decyduje przede wszystkim:

• od roku 2014 możliwość uzyskania  podwójnego dyplomu ukończenia studiów magisterskich, studentom, chcącym skorzystać z takiej możliwości, przez Uniwersytet Opolski & Université Paul Valéry Montpellier 3.

• nowatorski profil kształcenia (dostosowany do aktualnych standardów nauki języków obcych obowiązujących w Unii Europejskiej);

• wysoka jakość kształcenia (dzięki międzynarodowej, wyspecjalizowanej kadrze naukowej i dydaktycznej);

• wymiana międzynarodowa (zagraniczne wyjazdy studentów);

• dostosowanie programów nauczania do aktualnych potrzeb rynku pracy;

• szeroki wachlarz możliwości zatrudnienia po studiach.

W ramach międzynarodowego Programu Erasmus+, Katedra prowadzi współpracę naukowo-dydaktyczną z uniwersytetami w Strasburgu, Dijon, Montpellier, Mulhouse, Toulouse, Porto, Santiago de Compostela, Valladolid, Santander, Oviedo, Rydze i Bańskiej Bystrzycy.

Czego uczy się na Filologii francuskiej?

Program studiów gwarantuje zdobycie doskonałej znajomości języka francuskiego, dzięki dużej ilości godzin praktycznej nauki języka. Zajęcia prowadzą w ekipie międzynarodowej bardzo dobrze przygotowani nauczyciele akademiccy.

Studia koncentrują się na doskonaleniu praktycznej nauki języka francuskiego oraz gruntownym kształceniu w zakresie jednej dyscypliny – literaturoznawstwa lub językoznawstwa francuskiego, uwzględniając antropologię kulturową współczesnej Francji oraz przekład artystyczny.

Nowoczesny program studiów pozwala na kształcenie studentów na poziomie wyższych studiów w zakresie filologii oraz wyposażenie absolwenta w szeroką interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności praktyczne, które umożliwią podjęcie studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). W kształceniu dominują zajęcia o charakterze konwersatoryjnym.

Kierunek obejmuje kształcenie w zakresie języka i literatury francuskiej w perspektywie kulturoznawczej i antropologicznej. Charakter kształcenia umożliwia studentom zdobycie wysokiej kompetencji językowej (poziom biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy), oraz wszechstronną wiedzę z zakresu wybranej dyscypliny. Aspekty interkulturowości analizuje się podczas zajęć translacyjnych, dzięki którym absolwent nabywa umiejętności z zakresu metodologii przekładu.

Na drugim stopniu studiów studenci uczestniczą w zajęciach z następujących przedmiotów:

A. moduł  przedmiotów podstawowych: Praktyczna nauka języka francuskiego (300 godzin);

B. moduł przedmiotów kierunkowych: Wykład monograficzny, Badania naukowe, Język specjalistyczny, Socjolingwistyka, Translatoryka; 

C. moduł przedmiotów kierunkowych do wyboru: Proseminarium i Seminarium magisterskie, Kursy instytutowe; 

D. moduł przedmiotów ogólnych: Kurs w języku obcym nowożytnym, Kurs zmienny ogólnouczelniany (poszerzający wiedzę o dziedziny nie związane ze studiowanym kierunkiem), Szkolenie biblioteczne, Szkolenie BHP.

 Możliwości rozwoju, wyjazdów, stypendiów

Studenci Filologii francuskiej mają możliwość uzyskania dyplomu Uniwersytetu Paula Valéry w Montpellier (Francja) po odbyciu tam studiów na 3 semestrze i uzyskaniu pozytywnych rezultatów. Mogą skorzystać z programu wymiany studentów Erasmus+ oferowanego przez Uniwersytet Opolski, który daje możliwość odbycia części studiów w zagranicznej uczelni, doskonalenia języka obcego, lepszego poznania innego kraju oraz innej kultury oraz odbycia praktyk za granicą.

Mogą oni także wziąć udział w Międzynarodowej Wymianie Stażystów Regionów Porozumienia Czterostronnego (Nadrenia Palatynat, Burgundia, Województwo Opolskie, Kraj Środkowoczeski) i odbyć staż od 1 do 3 miesięcy we Francji.

Studia prowadzone są w Europejskim Systemie Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS), co umożliwia transfer ocen z jednej szkoły wyższej do drugiej. Każdemu przedmiotowi w toku nauczania przypisana jest odpowiednia liczba punktów. Studenci zobowiązani są do uzyskania 30 punktów w każdym semestrze nauki, w sumie 120 punktów. Od pierwszego semestru studiów student może wybrać, zgodnie z własnymi zainteresowaniami, przedmioty realizowane w ramach kursów instytutowych oraz przedmioty z listy kursów zmiennych ogólnouczelnianych. 

Co można robić po tych studiach?

Absolwent studiów stacjonarnych drugiego stopnia posiada gruntowną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa francuskiego oraz kultury frankofońskiej w ujęciu komparatystycznym. Charakteryzuje go postawa otwartości wobec innych języków i kultur, a także świadomość różnorodności mentalnościowej. Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do pracy tłumacza, w wydawnictwach, w redakcjach czasopism, w instytucjach kultury. Potrafi diagnozować zagrożenia współczesnego świata. Ma bardzo szeroko rozwinięte kompetencje komunikacyjne, interpersonalne i społeczne w zakresie języka ogólnego oraz specjalistycznych (biznes, prawo, dyplomacja). Ponadto jest przygotowany do kontynuacji edukacji i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Dlaczego warto studiować Filologię francuską na UO?

Filologia francuska na Uniwersytecie Opolskim nastawiona jest na doskonalenie biegłości językowej w ramach integracji sprawności na poziomie akademickim, pogłębienie wiedzy z zakresu wybranej dyscypliny naukowej oraz wyposażenie studentów w specjalistyczne umiejętności umożliwiające prowadzenie własnych badań i dalsze kształcenie. O wyjątkowości kierunku decyduje przede wszystkim nowatorski profil kształcenia, który dostosowany jest do aktualnych standardów nauki języków obcych na poziomie akademickim oraz do potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia absolwentów.

Inne atuty to:

• możliwość kontynuacji nauki na studiach doktoranckich (III stopnia)

• wysoka jakość kształcenia, którą zapewnia wyspecjalizowana kadra naukowa

• możliwość (dla najlepszych studentów) zagranicznych wyjazdów na studia semestralne (Dijon, Montpellier, Mulhouse, Toulouse, Santiago de Compostela, Porto i inne ośrodki uniwersyteckie).

Ponadto szereg tematów w ramach badań naukowych pracowników Instytutu realizowanych jest przy współpracy z uniwersytetami w Strasburgu, Montpellier, Toulouse, Université Libre w Brukseli. Na wykłady zapraszani są systematycznie wybitni romaniści z kraju i z zagranicy.

 

Szczegółowe informacje o kierunku:

Collegium Maius UO

pl.Kopernika 11, pok. 216 B

tel. +48 77 541 6009

email: filrom@uni.opole.pl


Zasady kwalifikacji

 

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów

 

Absolwenci innych filologii niż filologia romańska, muszą udokumentować znajomość języka francuskiego (certyfikat DALF C2 lub pozytywny wynik egzaminu ze znajomości j. francuskiego)

 

Jednostka kwalifikacyjna Waga
Ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia 1