Unia Europejska

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Germanistik – Lehramt, II stopień, 2-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 1-PRK-FGL.S.M.2
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów Germanistik Lehramt
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia II stopnia
Limit miejsc 15
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej pl. Staszica 1
45 - 052 Opole
tel. (77) 452 73 80
ifg@uni.opole.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 7.30 - 15.30
Adres WWW http://ifg.wfil.uni.opole.pl/
Wymagane dokumenty
 • dyplom ukończenia studiów wyższych lub równoważny
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Informacje ogólne

Studia na kierunku Germanistik-Lehramt w Instytucie Filologii Germańskiej dostosowane są do realnych potrzeb rynku pracy, a jednocześnie spełniają oczekiwania i zainteresowania studiujących. Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna Instytutu zapewnia studentom odpowiedni poziom nauczania i pomaga zdobywać im wykształcenie, dzięki któremu są  konkurencyjni na trudnym rynku pracy.

Instytut Filologii Germańskiej powstał w roku 1990, w rok po wielkim politycznym przełomie. Utworzenie germanistyki opolskiej było wyjściem na przeciw potrzebom regionu historycznie zakorzenionego w trzech kręgach kulturowych. Tym samym uwzględniono oczekiwania i zapotrzebowanie społeczeństwa Opolszczyzny na możliwość kształcenia młodzieży w zakresie języka, literatury i kultury niemieckiej na poziomie uniwersyteckim. Kulturowe bogactwo regionu w znacznym stopniu determinuje także charakter działalności Instytutu, jego profil dydaktyczny oraz naukowo-badawczy, jak i dynamikę rozwoju.

Czego uczy się na germanistyce?

Studenci mają możliwość podniesienia kompetencji językowych, uzyskują przygotowanie ogólnohumanistyczne, pogłębiają wiedzę o języku niemieckim, realiach, kulturze i historii krajów niemieckiego obszaru językowego. Studenci zdobywają kompetencje ukierunkowane na zawód nauczyciela.

Kierunek: Germanistik-Lehramt – nauczycielski - oferuje możliwość zdobycia uprawnień do nauczania języka niemieckiego. Poza kanonem filologicznym kierunek obejmuje blok zajęć z zakresu dydaktyki i metodyki języka niemieckiego, psychologii rozwojowej i pedagogiki, praktyki ciągłe i śródroczne oraz kursy stałe do wyboru (m.in. kultura krajów niemieckojęzycznych w dydaktyce nauczania języka niemieckiego, język niemiecki jako obcy i jako ojczysty). Do głównych celów kształcenia na kierunku Germanistik-Lehramt należy uwrażliwienie przyszłych nauczycieli na potrzeby uczniów, nabycie umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktycznej, projektowanie własnego, profesjonalnego rozwoju zawodowego i personalnego oraz samodzielne przygotowanie, realizacja i ewaluacja programów nauczania.

 

Działalność studencka

Co wyróżnia germanistykę na UO?

 •  kształcimy na najwyższym uniwersyteckim poziomie
 •  angażujemy studentów w projekty naukowe
 •  dopasowujemy programy studiów do potrzeb nowoczesnego rynku pracy
 •  traktujemy studentów po partnersku
 •  umożliwiamy wyjazdy zagraniczne i praktyki (stypendia, kursy językowe, wyjazdy studyjne)
 •  współpracujmy z placówkami oświatowymi w regionie (licea, gimnazja i przedszkola)
 •  animujemy studentów do udziału w licznych szkoleniach
 •  wspieramy działalność Koła Naukowego Germanistów
 •  zapewniamy naszym studentom kontakt z największymi osobowościami świata kultury i nauki
 •  współpracujemy z zagranicznymi ośrodkami germanistycznymi
 •  umożliwiamy Indywidualną Organizację Studiów, pozwalającą na ewentualne podjęcie zatrudnienia jeszcze w trakcie studiów bądź też równoległe studia na drugim kierunku
 • dysponujemy bogato wyposażoną biblioteką

 

Sylwetka absolwenta

Studia II stopnia trwają dwa lata (4 semestry). Na podstawie złożonego egzaminu magisterskiego absolwenci uzyskują tytuł magistra filologii germańskiej i posiadają kompetencje językowe na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Terminy egzaminów dla cudzoziemców ze znajomości języka polskiego

Egzamin ze znajomości języka polskiego dla cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2019/2020 odbędzie się w trzech terminach do wyboru:

- 11.07.2019 r. o godz. 10.00 w sali 113
- 24.09.2019 r. o godz. 10.00 w sali 113
- 27.09.2019 r. o godz. 10.00 w sali 113

Egzaminy odbędą się w Instytucie Filologii Germańskiej, pl. Staszica 1, 45-052 Opole (budynek LO, I piętro).

 

 


Zasady kwalifikacji

 

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków filologicznych ze zajomością języka niemieckiego na poziomie C1.

 

Jednostka kwalifikacyjna Waga
Ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia 1