Unia Europejska

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Filologia polska, II stopień, 2-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 1-PRK-FPL-D2
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów Filologia polska
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia II stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 15
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Pl. Kopernika 11, pok. 201, 2. piętro
45-040 Opole,
tel. +48 77 541 6003
filpol@uni.opole.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 8.00-14.00
Adres WWW http://pol.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
  • dyplom ukończenia studiów wyższych lub równoważny
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Czego uczy się na kierunku Filologia polska?

Na studiach magisterskich student pogłębia i poszerza wiedzę i umiejętności filologiczne z zakresu historii literatury polskiej z elementami literatury powszechnej, literatury najnowszej, poetyki, teorii dzieła literackiego, językoznawstwa współczesnego i historycznego.

Uszczegółowienie i pogłębienie wiedzy zapewniają zajęcia fakultatywne, wybierane przez studenta z puli oferowanej przez Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa oraz inne wydziały Uniwersytetu Opolskiego.

Kształcenie na studiach magisterskich (2-letnich) stacjonarnych odbywa się w następujących obszarach kształcenia do wyboru:

·   Nauczanie języka polskiego jako ojczystego -  program nauczania jest zgodny z aktualnie obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli (DzU 2012 r., poz. 131). Absolwent uzyskuje pełne przygotowanie zawodowe z zakresu psychologiczno-pedagogicznego oraz dydaktycznego umożliwiające pracę w charakterze nauczyciela języka polskiego we wszystkich typach szkół.  

·   Komparatystyka filologiczna - proponuje podróż wśród tekstów - głównie literackich, ale również językowych, artystycznych czy filozoficznych - zarówno w wymiarze czasowym (diachronii), jak przestrzennym (synchronii), konfrontując ze sobą utwory i wypowiedzi pochodzące z różnych sfer semiotycznych, epok oraz obszarów językowych (narodowych). Oprócz elementów rozszerzonej wiedzy historycznoliterackiej (językoznawczej) wprowadza elementy dyskursu estetycznego, antropologicznego oraz historii idei. 

Działalność studencka

Studenci kierunku Filologia polska mają szansę rozwoju pasji i zainteresowań w ramach organizacji studenckich. Są to przede wszystkim koła naukowe, m.in.: Koło Naukowe Staropolskie „Gryf”, Koło Naukowe Literatury i Kultury Modernizmu, Koło Literatury Współczesnej, Koło Naukowe Onomastów, Koło Naukowe Teatrologów, Koło Naukowe Kulturoznawców, .

Studenci mają możliwość wyjazdu na stypendia do innych ośrodków naukowych (także uczelni zagranicznych) w ramach programu Erasmus oraz MOST. Najaktywniejsi studenci otrzymują stypendia naukowe, mogą też wybrać indywidualny plan studiów (IPS) bądź indywidualną organizację studiów (IOS), w ramach których student ma możliwość pracowania pod bezpośrednią opieką pracownika naukowego.

Możliwość udziału w prężnie działającym ruchu studenckim oraz praktyki w rozmaitych placówkach i instytucjach kulturalnych zapewniają doświadczenie potrzebne w przyszłej pracy zawodowej.

Profil absolwenta

Absolwent studiów II stopnia uzyskuje tytuł zawodowy magistra w dziedzinie filologii polskiej i jest przygotowany do organizowania pracy, podejmowania samodzielnych decyzji, kompetentnej obsługi petentów oraz prowadzenia spraw instytucji.

Absolwenci Filologii polskiej (II stopnia) znajdują zatrudnienie m.in. w:

·     szkołach każdego typu,

·     gazetach, czasopismach, mediach,

·     wydawnictwach,

·     organach administracji publicznej, urzędach, instytucjach i organizacjach, gdzie najważniejsze kompetencje mają charakter komunikacyjny;

·     firmach i organizacjach, gdzie ceni się sprawność komunikacyjną (zwłaszcza w działach public relations, marketingu i reklamy),

·     agencjach badań rynku i konsumentów, agencjach budujących świadomość marki. 

Kontynuowanie nauki

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Filologia polska może kontynuować naukę na studiach doktoranckich.  

 

Szczegółowe informacje o kierunku

Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa

pl. Kopernika 11, pok. 203

tel. +48 77 541 6003

email: filpol@uni.opole.pl 

http://polonistyka.wfil.uni.opole.pl 


Zasady kwalifikacji

 

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków kierunków: kulturoznawstwo, filologia polska, etnologia, filologia, wiedza o teatrze, europeistyka.

 

Jednostka kwalifikacyjna Waga
Ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia 1