Unia Europejska

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Filologia romańska od podstaw, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 1-PRK-FRP-S.L.3
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów Filologia romańska od podstaw
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe francuski, polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Pl. Kopernika 11,
45-040 Opole,
Collegium Maius
pokój 201, 2 piętro
tel. +48 77 541 6009
tel. +48 77 541 6005
email: filrom@uni.opole.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 8:00-15:00
Wymagane dokumenty
  • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Informacje ogólne

O wyjątkowości studiów w Instytucie Kultury i Języka Francuskiego decyduje przede wszystkim:

• nowatorski profil kształcenia (dostosowany do aktualnych standardów nauki języków obcych obowiązujących w Unii Europejskiej);

• wysoka jakość kształcenia (dzięki międzynarodowej, wyspecjalizowanej kadrze naukowej i dydaktycznej);

• wymiana międzynarodowa (zagraniczne wyjazdy studentów);

• dostosowanie programów nauczania do aktualnych potrzeb rynku pracy;

• szeroki wachlarz możliwości zatrudnienia po studiach.

Dynamiczny zespół nauczycieli, solidnie opracowany program nauczania oraz bardzo duża liczba godzin praktycznej nauki języka umożliwia w krótkim czasie opanowanie języka francuskiego do poziomu C1.

W ramach międzynarodowego Programu Erasmus+, Katedra prowadzi współpracę naukowo-dydaktyczną z uniwersytetami w Strasburgu, Dijon, Montpellier, Mulhouse, Toulouse, Porto, Santiago de Compostela, Valladolid, Santander, Oviedo, Rydze i Bańskiej Bystrzycy. 

Czego uczy się na Filologii romańskiej od podstaw?

Kierunek obejmuje kształcenie w zakresie języka i literatury francuskiej w perspektywie kulturoznawczej i antropologicznej. Charakter kształcenia umożliwia studentom nabycie kompetencji w zakresie wiedzy o języku, literaturze, historii i kulturze Francji oraz przekładoznawstwa. Dzięki dużej ilości godzin praktycznej nauki języka (ponad 700), program studiów gwarantuje zdobycie bardzo dobrej znajomości języka francuskiego od podstaw do poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. 

Bezpośrednim przygotowaniem do zawodu tłumacza będą zajęcia z translatoryki, pozwalające poznać różne rodzaje tłumaczenia oraz trudności w pracy tłumacza. Ważnym uzupełnieniem studiów jest lektorat drugiego języka romańskiego – włoskiego lub hiszpańskiego oraz fakultatywne zajęcia z języka i kultury Francji.

Na pierwszym stopniu studiów studenci uczestniczą w zajęciach z następujących modułów przedmiotów:

1) moduł przedmiotów podstawowych:  Praktyczna nauka języka francuskiego;

2) moduł przedmiotów kierunkowych: Literatura francuska, Wstęp do literaturoznawstwa, Historia Francji, Kultura Francji, Wprowadzenie do badań naukowych, Gramatyka tekstu, Gramatyka kontrastywna, Wstęp do językoznawstwa, Translatoryka, Łacina, Antropologia kulturowa współczesnej Francji;                                   

3) moduł przedmiotów kierunkowych do wyboru: Proseminarium i Seminarium licencjackie, Praktyka zawodowa, Kursy instytutowe;   

4) moduł przedmiotów ogólnych: Technologia informacyjna, Lektorat języka obcego, Kurs w języku nowożytnym, Kurs zmienny ogólnouczelniany (poszerzający wiedzę o dziedziny nie związane ze studiowanym kierunkiem), Wychowanie fizyczne, Szkolenie biblioteczne, Szkolenie BHP, Szkolenie z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej.           

Studenci mogą skorzystać z programu wymiany studentów Erasmus+ oferowanego przez Uniwersytet Opolski, który daje możliwość odbycia części studiów w zagranicznej uczelni, lepszego poznania języka obcego, innego kraju oraz innej kultury. 

Co wyróżnia filologię romańską od podstaw na UO?

O wyjątkowości Filologii romańskiej od podstaw decyduje przede wszystkim nowatorski profil kształcenia, który dostosowany jest do aktualnych standardów nauki języków obcych na poziomie akademickim oraz do potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia absolwentów. Kierunek daje możliwość studiowania filologii romańskiej tym maturzystom, którzy w szkole średniej nie uczyli się języka francuskiego. 

Możliwości rozwoju, wyjazdów, stypendiów

Studenci Filologii romańskiej od podstaw mają możliwość odbycia studiów za granicą we Francji (w Dijon, Strasburgu, Montpellier, Mulhouse, Toulouse) w Portugalii (w Porto), w Hiszpanii (w Santiago de Compostela, Oviedo, Valladolid, Santander) i w innych ośrodkach uniwersyteckich w ramach międzynarodowego Programu Erasmus+, który pozwala wyjechać również na praktyki. Mogą oni także wziąć udział w Międzynarodowej Wymianie Stażystów Regionów Porozumienia Czterostronnego (Nadrenia Palatynat, Burgundia, Województwo Opolskie, Kraj Środkowoczeski) i odbyć staż od 1 do 3 miesięcy we Francji.

Możliwość kontynuowania nauki

Dzięki szerokiej gamie przedmiotów kierunkowych oraz przedmiotów do wyboru absolwent jest uwrażliwiony na wielokulturowość i przygotowany do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia (magisterskich).

Co można robić po tych studiach?

Absolwent studiów stacjonarnych pierwszego stopnia posiada wysoki stopień praktycznej znajomości języka francuskiego w mowie i w piśmie. Zdobyta wiedza z zakresu nauk humanistycznych, zwłaszcza translatoryki, dobra znajomość kultury, literatury, a także językoznawstwa francuskiego pozwala mu na podjęcie zatrudnienia jako tłumacz-animator kultury francuskiej, jak również wszelkiej pracy w administracji państwowej i samorządowej w różnych jednostkach organizacyjnych, np. departamencie współpracy z zagranicą, promocji, public relations urzędów administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli. Kompetencje komunikacyjne, interpersonalne i społeczne predestynują absolwenta do pracy w instytucjach kultury publicznych i prywatnych, a także w nowoczesnych korporacjach w różnym charakterze.  

Szczegółówe informacje o kierunku:

Collegium Maius UO,

pl. Koprnika 11, pok. 216 B

tel. +48 77 541 6009

email: filrom@uni.opole.pl


Zasady kwalifikacji

 

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia, uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

 

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 język polski pisemna

poziom podstawowy 0,60
poziom rozszerzony 0,80
3 język obcy pisemna

poziom podstawowy 0,15
poziom rozszerzony 0,20

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.

 

 

KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 język polski część pisemna matury 0,80
3 przedmiot do wyboru ** część pisemna matury 0,20
ocena końcoworoczna * 0,15

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

** Dowolny przedmiot zdawany na maturze za wyjątkiem języka polskiego.