Unia Europejska

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Język angielski w turystyce - profil praktyczny, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 1-PRK-JAT-S.L.3.PP
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów Język angielski w turystyce
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Limit miejsc 15
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Collegium Maius, pl. Kopernika 11,
pok. 201, 2. piętro;
tel. 77 541 59 23, 77 541 60 05
email: ifarekrutacja@uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
 • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (18.04.2019 08:00 – 09.07.2019 15:00)

Język angielski w turystyce – profil praktyczny 

Język angielski w turystyce – profil praktyczny to nowoczesny i pionierski w skali kraju projekt Uniwersytetu Opolskiego, który łączy w sobie typowe zajęcia o charakterze akademickim na Uniwersytecie z całym szeregiem praktycznych ćwiczeń, konwersatoriów i praktyk zawodowych, odbywających się poza murami UO – w środowiskach typowych dla branży turystycznej. Każdy semestr studiów dzieli się na dwie części: akademicką (10 tygodni zajęć na UO) oraz praktyczną (pozostała część semestru), w której odbywane są obowiązkowe praktyki zawodowe w hotelach, biurach podróży, u przewoźników turystycznych, etc.

Przedmioty nauczane

Przedmioty nauczane na tej specjalności dzielą się na dwie grupy:

 1. W ramach tzw. przedmiotów podstawowych oraz kierunkowych, studenci uczą się języka angielskiego od poziomu wyższego średnio zaawansowanego na pierwszym roku studiów (B2) do zaawansowanego na trzecim (C1). Wśród przedmiotów znajdują się 
  - praktyczna nauka języka angielskiego
  - słownictwo specjalistyczne charakterystyczne dla branży turystycznej
  - praca z tekstem specjalistycznym
  - pisanie akademickie
  - fonetyka języka angielskiego
  - wstęp do językoznawstwa. 

  Tę typowo akademicką część studiów prowadzą wyłącznie pracownicy Wydziału Filologicznego UO – najwyższej klasy specjaliści od nauczania sprofilowanego języka angielskiego.
 2. Przedmioty branżowe to natomiast praktyczne zajęcia związane z codziennym funkcjonowaniem szeroko pojętego przemysłu turystycznego. Wśród przedmiotów znajdują się m.in.:
  - podstawy turystyki oraz hotelarstwa
  - marketing usług turystycznych
  - funkcjonowanie biura podróży
  - obsługa informatyczna w turystyce
  - obsługa klienta (w języku polskim i angielskim)
  - organizacja, pilotaż i przewodnictwo wycieczek (w języku polskim i angielskim)
  - komunikacja międzykulturowa
  - socjologia i psychologia w turystyce
  - bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
  - uwarunkowania geopolityczne w turystyce
  - regiony turystyczne Opolszczyzny/Polski/Europy/świata
  - historia i kultura regionu opolskiego
  - wybrane zagadnienia z historii sztuki/muzea świata

  Tę branżową część studiów prowadzą zarówno wykładowcy akademiccy (zatrudnieni poza Wydziałem Filologicznym UO) jak i praktycy (przedsiębiorcy), w większości albo pracujący na co dzień, albo regularnie współpracujący z przemysłem turystycznym. Część z zajęć w tej grupie odbywa się wręcz w siedzibach hoteli, w biurach podróży współpracujących z Uniwersytetem w rozmaitych projektach edukacyjnych, a także w plenerze (np. pilotaż turystyczny).
 3. Oprócz powyższych, w siatce studiów przewidziany jest również dwusemestralny lektorat z języka nowożytnego innego niż angielski (w semestrach 4 i 5), a także realizowane są inne dodatkowe zajęcia, m.in. z technologii informacyjnej (informatyki), wychowania fizycznego, oraz kursy zmienne z list instytutowych albo z list przedsiębiorcy.

 Z pełnym programem studiów można zapoznać się tutaj.

Zalety studiów praktycznych

Najważniejszą cechą wyróżniającą ten typ studiów spośród wszystkich innych typowo akademickich jest ich praktyczny charakter, tj. łączenie zajęć akademickich, podczas których zdobywa się szereg kompetencji niezbędnych do pracy w turystyce, z praktykami zawodowymi w trakcie pierwszych pięciu semestrów. W trakcie praktyk studenci jednocześnie ciągle się szkolą, ale i praktycznie pracują w branży turystycznej. Uczelnia współpracuje już w tym względzie z opolskimi hotelami (m.in. z Hotelem ‘Kamienica’), z biurami podróży (m.in. ‘Almatur’ i ‘Retman’), a także z przewoźnikiem turystycznym i biurem turystycznym ‘Sindbad S.A.’ – największym przewoźnikiem międzynarodowym w Polsce i jednym z największych w Europie! Dodatkowo, i to już na I roku studiów, studenci odbywają obowiązkowy 36-godzinny kurs na wychowawcę wypoczynku, w trakcie którego nabywają stosowne kompetencje do pracy z dziećmi i młodzieżą na zorganizowanych koloniach i obozach. Za tę część edukacji odpowiadają doświadczeni wykładowcy z Instytutu Nauk Pedagogicznych UO oraz ze Studium Wychowania Fizycznego oraz praktycy – ratownicy medyczni (m.in. kurs udzielania pierwszej pomocy medycznej).

Możliwości zawodowe po ukończeniu studiów i dalsze kształcenie

Absolwenci specjalności Język angielski w turystyce natychmiast po ukończeniu 3-letnich studiów licencjackich są przygotowani – i teoretycznie, i co najważniejsze praktycznie – do pracy w szeroko pojętym przemyśle turystycznym, szczególnie w tych jego sektorach, w których konieczna jest praktyczna znajomość języka angielskiego na poziomie biegłym komunikacyjnie. Mogą to być rozmaite hotele, hostele, motele, pensjonaty turystyczne, biura podróży, agencje turystyczne, przewoźnicy turystyczni, biura/centra informacji turystycznej oraz PTTK, oddziały w urzędach gminy/miasta/województwa odpowiedzialnych za wspieranie turystyki w regionie, etc.

 Dla osób pragnących kontynuować edukację na studiach II stopnia, Uczelnia oferuje szereg studiów magisterskich filologicznych, prowadzonych m.in. przez Instytut Filologii Angielskiej czy Instytut Slawistyki (z których wykładowcy już wspierają specjalność JAT), albo studiów niefilologicznych, które mogą okazać się przydatne do pracy w branży turystycznej (np. Instytut Nauk Społecznych czy Instytut Nauk Pedagogicznych).

Szczegółówe informacje o kierunku: 

Collegium Maius UO, 

pl. Kopernika 11,

tel. 77 541 59 23

email: ifarekrutacja@uni.opole.pl   


Zasady kwalifikacji

 

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia, uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 40 punktów.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

 

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 język angielski pisemna

poziom podstawowy 0,60
poziom rozszerzony 0,80
3 przedmiot do wyboru * pisemna

poziom podstawowy 0,15
poziom rozszerzony 0,20

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.
*  Dowolny przedmiot zdawany na maturze za wyjątkiem języka angielskiego.

 

KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 język angielski część pisemna matury 0,80
3 przedmiot do wyboru ** część pisemna matury 0,20
ocena końcoworoczna * 0,15

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

** Dowolny przedmiot zdawany na maturze za wyjątkiem języka angielskiego.