Unia Europejska

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Języki obce w turystyce, II stopień, 2-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 1-PRK-JOT-S.M.2
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów Języki obce w turystyce
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia II stopnia
Języki wykładowe angielski, czeski, polski, rosyjski
Limit miejsc 15
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Collegium Maius UO, pl. Kopernika 11, pok. 201, 2. piętro, tel.: (77) 54 15 922 (77) 54 16 005
e-mail: inslaw@uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
 • dyplom ukończenia studiów wyższych lub równoważny
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Czego uczy się na kierunku Języki obce w turystyce?

Celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie studentów do pracy wymagającej znajomości języków obcych oraz orientacji w turystyce.

Program został opracowany tak, by umożliwić połączenie zajęć językowych z zajęciami z zakresu m.in. krajoznawstwa, turystyki, historii i geografii. Program studiów uzupełniają inne przedmioty humanistyczne i społeczne.

Język wykładowy: rosyjski/czeski,  angielski, polski

Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów:

 • kanon specjalności Języki obce w turystyce, który jest tworzony przez zajęcia praktyczne z  języków obcych
 • przedmioty krajoznawczo-pilotażowe i społeczno-ekonomiczne oraz humanistyczne,
 • inne przedmioty obowiązkowe, do których należą kursy uzupełniające kanon, konieczne do uzyskania dyplomu, np. rynki turystyczne Europy i świata, narzędzia informatyczne w turystyce, literackie szlaki Europy, narracje historyczne w turystyce
 • przedmioty do wyboru: kursy stałe, pogłębiające i uzupełniające problematykę kanonu,
 • kursy dodatkowe (zmienne) prezentujące warsztat badawczy instytutu i wydziału.

 

Dziedziny nauki, wykładane na specjalności:

 • Humanistyczne dziedziny nauki: językoznawstwo,  teoria przekładu, historia i kulturoznawstwo
 • Nauki ekonomiczne: ekonomika, zarządzanie i marketing w turystyce
 • Krajoznawstwo i pilotaż turystyczny, turystyka kulturowa, geografia turystyczna, obsługa ruchu turystycznego

 

Uczymy: 

 • j. rosyjskiego lub czeskiego (dla zaawansowanych, oferujemy ponad 390 godzin, osiągamy C2)
 • j. angielskiego  (dla zaawansowanych, oferujemy ponad 120 godzin, osiągamy min. B2)

 

Inne przedmioty

 • Europejska turystyka kulturowa;
 • Narracje historyczne w turystyce;
 • Literackie szlaki Europy;
 • Psychologiczne aspekty kontaktów interkulturowych;
 • Rynki turystyczne Europy i świata;
 • Organizacja turystyki indywidualnej
 • Wybrane zagadnienia z teorii pograniczy;
 • Narzędzia informatyczne w turystyce i in.

Dlaczego warto studiować Język obce w turystyce na Uniwersytecie Opolskim?

O wyjątkowości kierunku Języki obce w turystyce, prowadzonej przez Instytut Slawistyki UO decyduje:

 • interdyscyplinarny charakter studiów (łączenie przedmiotów filologicznych z praktyczną nauką języków obcych oraz z przedmiotami z zakresu turystyki, ekonomii i nauk społecznych)
 • wysoka jakość kształcenia, którą zapewnia wyspecjalizowana kadra naukowa

Działalność studencka, możliwości rozwoju, wyjazdów, stypendiów

Studenci mogą uczestniczyć także w życiu prężnie działających kół naukowych, tj. Koła Naukowego Kultury Rosyjskiej  oraz Studenckiego Naukowego Koła Slawistów, w których mogą rozwijać swoje pasje nie tylko naukowe, ale też artystyczne – wokalne, aktorskie czy literackie (m.in. poprzez organizowanie spotkań, wieczorków, prezentacji multimedialnych itp. popularyzujących szeroko rozumianą kulturę słowiańską).  

Dzięki wielu kontaktom z uczelniami zagranicznymi naszym studentom proponujemy wyjazdy na semestralne stypendia zagraniczne w ramach m.in. programów Erasmus+, CEEPUS, BUWiWM (Poczdam, Halle, Moskwa, Kijów, Nowogród Wielki), a także na kursy językowe w Państwowym Instytucie Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie i na Uniwersytecie w Nowogrodzie Wielkim (kursy trwają 2-3 tygodnie).

Istnieje również możliwość studiowania na innych uniwersytetach polskich objętych programem MOST (System mobilności studentów).

Co można robić po tych studiach?

Absolwent dysponuje wiedzą dotyczącą dwóch języków obcych – rosyjskiego/czeskiego  i angielskiego – jako narzędzi komunikacji (na poziomie C1) sprofilowanego pod kątem praktycznej obsługi ruchu turystycznego.

Interdyscyplinarny charakter studiów sprzyja zdobyciu wysokich kwalifikacji merytorycznych tj. nabyciu umiejętności w dziedzinie zarządzania w turystyce, wyposażeniu w wiedzę dotyczącą polskiego i europejskiego rynku turystycznego, formowaniu kompetencji w zakresie historii, geografii i kultury Opola i regionu, Rosji, Wielkiej Brytanii oraz krajów nauczanych języków. Dzięki temu naszego absolwenta cechuje świadomość kulturowego oraz ekonomiczno-politycznego usytuowania Polski między Wschodem a Zachodem, co predestynuje go do pełnienia różnorodnych funkcji we współczesnym integrującym się świecie. Pozwala mu to również aktywnie kreować własną karierę zawodową.

 

Absolwenci kierunku Języki obce w turystyce są przygotowani do pracy w: 

 • agencjach turystycznych,
 • biurach podróży,
 • biurach tłumaczeń
 • oraz innych instytucjach państwowych i firmach prywatnych.

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Języki obce w turystyce można uzyskać w sekretariacie Instytutu Slawistyki:

 pl. Kopernika 11, 45-040 Opole
tel. (77) 54-15-922
e-mail: 
inslaw@uni.opole.pl

Zasady kwalifikacji

O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: Język biznesu, Slawistyki i innych kierunków pokrewnych.  


Zasady kwalifikacji

 

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów

 

Wszyscy kandydaci powinni udokumentować znajomość języka rosyjskiego na poziomie C1 i języka angielskiego na poziomie B2.

 

Jednostka kwalifikacyjna Waga
Ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia 1