Unia Europejska

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Zarządzanie publiczne - profil praktyczny, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 12-PRK-ZP-S.L.3.PP
Jednostka organizacyjna Instytut Politologii
Kierunek studiów Zarządzanie publiczne
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 20
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Collegium Civitas
ul. Katowicka 89, 45-061 Opole,
pok. 309, 310
tel. (77) 452 74 60, tel. (77) 452 74 62,
e-mail: politologia@uni.opole.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 10:00-14:00
Adres WWW http://politologia.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
  • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Kierunek „Zarządzanie publiczne” odpowiada na wyzwania rynku pracy i oczekiwania młodych ludzi, dlatego ogólnym celem kształcenia realizowanym na tym kierunku jest nabycie przez studenta przede wszystkim wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych potrzebnych na współczesnym rynku pracy.

W procesie dydaktycznym przywiązujemy dużą wagę do praktycznego kształcenia umiejętności i kompetencji społecznych – zajęcia realizowane są przez osoby posiadające branżowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe we współpracy z administracją oraz organizacjami pozarządowymi. Na potrzeby kierunku Zarządzanie publiczne uruchomiliśmy w październiku 2018 roku dwa moduły specjalistyczne:

  • rozwoju umiejętności interpersonalnych;
  • rozwoju umiejętności współpracy w grupie.

Badania ekonomicznych losów absolwentów (ELA 2015) pokazują, iż studenci naszych kierunków szybko znajdują satysfakcjonujące zatrudnienie!

 

Czego uczy się na zarządzaniu publicznym?

Absolwent otrzymuje podstawową wiedzę z zakresu szeroko rozumianego zarządzania publicznego, umożliwiającego kierowanie sobą, grupą, jak też zespołem. W ramach studiów każdy student zrealizuje program praktyk zawodowych, który potrwa aż 4 semestry. Absolwent posiądzie podstawy nowoczesnego projektowania. Zdobytą wiedzę teoretyczną będzie umiał zastosować w praktyce poprzez identyfikację problemu, przygotowanie projektu, jego realizację i rozliczenie. Posiądzie także umiejętności z zakresu kompetencji miękkich oraz specjalistycznych kompetencji w obsłudze projektów cyfrowych.

Absolwenci kierunku „Zarządzanie publiczne” zdobędą kompetencje językowe z języka obcego na poziomie B2 oraz umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu administracji publicznej. Ponadto uzyskają umiejętności z zakresu technologii informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania otoczenia wirtualnego do przygotowanie i realizacji projektu zawodowego.

Absolwent będzie doskonale przygotowany do podjęcia pracy w organach administracji centralnej, regionalnej i lokalnej, przedsiębiorstwach prywatnych oraz w NGO’sach.

 

Działalność studencka

Nasi studenci działają w Kole Naukowym Politologów, w Kole Naukowym Filmoznawców, w Kole Naukowym „Radio-Sygnały” (pasjonaci radia), w Kole Naukowym „Studencka” (pasjonaci dziennikarstwa prasowego) dzięki czemu rozwijają swoje pasje badawcze. Biorą aktywny udział w pracach naukowych Instytutu, pomagając w organizacji konferencji naukowych. Mają też możliwość zapraszania wybitnych osobistości życia politycznego, kultury i nauki.

 

Co można robić po tych studiach?

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w organach administracji centralnej, regionalnej i lokalnej oraz w wyspecjalizowanych agendach zajmujących się szeroko rozumianym rozwojem, służbach (wojsku, Policji, ABW, SKW, SWW, CBA, CBŚ), jak również w organizacjach pozarządowych oraz w sektorze prywatnym.

Widać wyraźnie, iż kierunek „Zarządzanie publiczne” odpowiada na wyzwania rynku pracy i oczekiwania młodych ludzi, ale również stanowi nową propozycję w gronie już funkcjonujących kierunków. Jednym z celów studiów jest zgłębienie wiedzy i umiejętności niezbędnych do percepcji i kreacji przez absolwentów międzynarodowego środowiska zarządzania w oparciu o metody i aparat naukowy. Tym samym studia na kierunku „Zarządzanie publiczne” pozwalają na wyspecjalizowanie i pogłębienie prowadzonych już przez pracowników i studentów Instytutu badań nad międzynarodową sferą rozwoju personalnego i grupowego.

Absolwent kierunku „Zarządzanie publiczne” będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach z obszaru nauk społecznych, m.in. Politologia, Europa Master, Stosunki międzynarodowe, Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne lub na kierunkach pokrewnych.


Zasady kwalifikacji

 

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia, uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

 

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 język polski pisemna

poziom podstawowy 0,375
poziom rozszerzony 0,50
3 przedmiot do wyboru * pisemna

poziom podstawowy 0,375
poziom rozszerzony 0,50

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.
* Dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego.

 

KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 język polski część pisemna matury 0,50
3 przedmiot do wyboru ** część pisemna matury 0,50
ocena końcoworoczna * 0,20

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

** Dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego.