Unia Europejska

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[2-PRK-DES-S.L.3] Design i komunikacja społeczna, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 2-PRK-DES-S.L.3
Jednostka organizacyjna Instytut Socjologii
Kierunek studiów Design i komunikacja społeczna
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 20
Czas trwania 3-letnie
Adres komisji rekrutacyjnej Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych, ul. Oleska 48 45-052 Opole, tel. 077 452 74 08, dyżur komisji rekrutacyjnej
Godziny otwarcia sekretariatu Dyżur komisji rekrutacyjnej: od 24.06 do 12.07 codziennie 10.00-11.00 ( bez sobót)
Adres WWW http://socjologia.wns.uni.opole.pl/
Wymagane dokumenty
  • świadectwo maturalne lub równoważne
Dodatkowe informacje
  • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie
Tura 1 (18.04.2019 08:00 – 09.07.2019 15:00)

Wiedza i umiejętności praktyczne po studiach

Design, inaczej projektowanie społeczne, to kompleksowe podejście, obejmujące zarówno projektowy sposób myślenia (design thinking), jak i efekt końcowy, którym może być przedmiot/produkt, ale także społeczne otoczenie jednostki – czyli np. projektowanie przestrzeni publicznej, usług, projektowanie komunikacji i informacji.

 Kierunek „Design i komunikacja społeczna” to studia interdyscyplinarne, zorientowane nauczanie prowadzenia badań i analiz związanych z działaniami społecznymi jednostek i grup społecznych, a także na poznawanie, analizowanie i udoskonalanie działań komunikacyjnych jednostek, grup i zbiorowości społecznych.

 

Czego uczy się na kierunku?

Studia pierwszego stopnia “Design i komunikacja społeczna” przygotowują do podjęcia i realizowania badań i analiz w obszarze projektowania społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu komunikacyjnego (wizualnego, graficznego, językowego).

Student będzie uczył się prowadzić badania ewaluacyjne, etnograficzne, oraz analizy jakościowe, ilościowe, sieciowe i wizualne z wykorzystaniem programów komputerowych wspomagających badacza (SPSS, Atlas.TI, Gephi, NodeXL, Limesurvey i inne).

Student otrzyma także wiedzę z zakresu socjologii sztuki i designu, kultury wizualnej, historii architektury oraz teorii komunikowania i nowych mediów. Oprócz tego będzie zgłębiał tematykę projektowania graficznego, kreatywnego pisania, zarządzania projektami i zespołami.

 

Działalność studencka

Instytut Socjologii Uniwersytetu Opolskiego od lat podejmuje współpracę z instytucjami i przedsiębiorstwami z miasta i regionu, dzięki czemu możliwe będzie takie profilowanie praktyk studenckich, aby odpowiadały one celom kształcenia na kierunku „Design i komunikacja społeczna”. Studenci będą odbywać praktyki przede wszystkich w firmach, instytucjach (w ich działach, departamentach), zajmujących się projektowaniem przestrzeni publicznej, ale też prywatnej, z uwzględnieniem czynników różnicujących odbiorców tych przestrzeni i co za tym idzie projektujących działania, których celem będzie niwelowanie np. wykluczenia społecznego niepełnosprawnych, seniorów i in.

Praktyki będą mogły być  realizowane także w sektorze projektowania usług, przedmiotów codziennego użytku, komunikacji wizualnej, ale także w obszarze mediów, instytucjach kultury i pomocowych.

 

Co można robić po studiach?

Projektowany kierunek kształci do krytycznego myślenia, dzięki czemu absolwent będzie dostrzegał i rozumiał społeczne, kulturowe, technologiczne oraz etyczne uwarunkowania projektowania społecznego.

Studia te rozwijają praktyczne umiejętności (projektowania, realizacji i analizy wyników badań empirycznych) pozwalające na zatrudnienie między innymi w urzędach publicznych, instytucjach kultury, mediach oraz agencjach badawczych, reklamowych i biurach projektowych.

 

Możliwości kontynuowania nauki na II stopniu (w opisie studiów I stopnia)

Absolwent kierunku “Design i komunikacja” będzie przygotowany do rozpoczęcia studiów drugiego stopnia i uzyskania tytułu magistra. Może kontynuować kształcenie na studiach magisterskich drugiego stopnia w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Opolskiego na studiach drugiego stopnia na specjalności „Design i projektowanie społeczne”.

 

Komisja Rekrutacyjna

 

Osobą do kontaktu w sprawie dokumentów rekrutacyjnych oraz ich przyjmowania jest:

mgr Grażyna Majewska:

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych

ul. Oleska 48, 45-052 Opole

tel. 0 77 452 74 08

email: gmajewska@uni.opole.pl

 

Szczegółowe informacje dotyczące kierunków oraz programów studiów:

mgr Katarzyna Nowak

Sekretariat Instytutu Socjologii

ul. Katowicka 89, 45-061 Opole

tel. 0 77 452 74 80

email: socjologia@uni.opole.pl

 


Zasady kwalifikacji

 

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia, uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

 

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 język polski pisemna

poziom podstawowy 0,375
poziom rozszerzony 0,50
3 przedmiot do wyboru * pisemna

poziom podstawowy 0,375
poziom rozszerzony 0,50

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.
* Dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego.

 

KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 język polski część pisemna matury 0,50
3 przedmiot do wyboru ** część pisemna matury 0,50
ocena końcoworoczna * 0,20

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

** Dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego.