Unia Europejska

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[3-PRK-FIZ-S.L.3] Fizyka, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 3-PRK-FIZ-S.L.3
Jednostka organizacyjna Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Kierunek studiów Fizyka
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Limit miejsc 15
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Instytut Fizyki, ul. Oleska 48,
pok. 185 (I piętro)
(77) 452 72 50
instfiz@uni.opole.pl
Godziny otwarcia sekretariatu pn-pt w godz. 8:00 - 15:00
Adres WWW http://fizyka.wmfi.uni.opole.pl/
Wymagane dokumenty
  • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie
Tura 2 (16.07.2019 08:00 – 27.09.2019 15:00)

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (18.04.2019 08:00 – 09.07.2019 15:00)

Informacje ogólne

Fizyka należy do czterech najstarszych kierunków na naszej Uczelni. Większość nauczycieli fizyki na Opolszczyźnie, ale też sporo na Górnym i Dolnym Śląsku, to nasi wychowankowie. Bardzo wielu absolwentów wypromowanych w ostatnich latach pracuje w firmach informatycznych i pracowniach medycznych. Profesorowie i samodzielni pracownicy naukowi stanowią 2/3 stanu kadry naukowo-dydaktycznej Instytutu Fizyki. Prowadzimy badania w zakresie fizyki fazy skondensowanej, fizyki plazmy, fizyki teoretycznej i biofizyki.
Mamy dobrze wyposażone pracownie studenckie i  badawcze oraz obserwatorium astronomiczne. Pracownie komputerowe są dostępne dla studentów, można liczyć na pomoc i konsultacje kompetentnych specjalistów – informatyków.
Współpracujemy z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą. Zawsze w szeregach naszych studentów mamy stypendystów Ministra i laureatów nagród JM Rektora. Studenci mogą liczyć na życzliwą opiekę i pomoc w studiowaniu ze strony pracowników. Nowoprzyjęci studenci mają możliwość uzupełnienia braków z fizyki i matematyki w czasie specjalnych zajęć w I semestrze. W czasie studiów pamiętamy o zastosowaniach fizyki w praktyce.

 

Czego uczy się na fizyce ?

Studenci zdobywają wiedzę specjalistyczną i umiejętności praktyczne z podstaw fizyki, mechaniki klasycznej i relatywistycznej, elektroniki, fizyki atomowej, fizyki jądrowej, mechaniki kwantowej, fizyki statystycznej, fizyki fazy skondensowanej, elektrodynamiki, astronomii i podstaw informatyki oraz analizy matematycznej i algebry z geometrią. Studenci mogą również rozwijać swoje zainteresowania i wiedzę w zakresie astronomii, gdyż Instytut dysponuje dydaktycznym obserwatorium astronomicznym wyposażonym między innymi w teleskop MEADE – LX200, 12”, f/10, kamerę CCD FLI IMG-6303E z zestawem filtrów fotometrycznych UBVRI, spektrograf SBIG SGS, kamerę CCD SBIG ST-7E, teleskop firmy Zeiss, Meniskas 180/1800 z montażem paralaktycznym, oraz teleskop słoneczny Coronado PST.

W ciągu trwania sześciu semestrów studiów kształcenie oparte jest na przekazywaniu wiedzy i umiejętności w dziedzinie nowoczesnych technik stosowanych w medycynie oraz informatyce. Doświadczenia zagraniczne i polskie wykazały, że do pełnego wykorzystania aparatury niezbędna jest znajomość fizyki w połączeniu z umiejętnością obsługi aparatury i programowania komputerowego. Kształcenie studentów jest prowadzone przy ścisłej współpracy z Opolskim Centrum Onkologii i jest ukierunkowane na wykorzystanie promieniowania jonizującego i niejonizującego w diagnostyce i terapii medycznej oraz zastosowaniu informatyki w medycynie. Program studiów daje możliwość poznania dzisiejszej wiedzy i wyrabia umiejętność samodzielnego bieżącego kształcenia w przedmiotach informatycznych. W trakcie zajęć studenci opracowują samodzielnie programy komputerowe, których celem jest rozwiązywanie różnorodnych problemów z zakresu fizyki, medycyny i statystyki.

 

Działalność studencka

Prężnie działa Koło Naukowe Fizyków.
KNF tworzą studenci i doktoranci fizyki studiujący w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Opolskiego, którzy chcą bawić się fizyką i zarażać innych swoimi zainteresowaniami. KNF silnie współpracuje z Wirtualną Akademią Astronomii, Polskim Towarzystwem Fizycznym oraz Opolskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk. Dzięki aktywności w KNF studenci mogą rozwijać swoje pasje oraz osiągać lepsze wyniki w nauce. Główny kierunek to kreowanie nowych doświadczeń z fizyką oraz popularyzacja nauk fizycznych wśród młodszych pokoleń, zarówno w społeczności lokalnej, jak i poza nią. Od roku 2019 działa również Koło Fizyków Medycznych. Nowoczesne interdyscyplinarne pracownie z biofizyki umożliwiają pogłębianie wiedzy teoretycznej i praktycznej na styku takich nauk jak fizyka - medycyna - informatyka.

 

Co można robić po studiach ?

Absolwent fizyki będzie posiadał wiedzę ogólną z fizyki z poszerzonymi wiadomościami w zakresie metod numerycznych, technik informatycznych , przygotowania informatycznego niezbędnego do obsługi skomplikowanej aparatury medycznej. Absolwenci studiów pierwszego stopnia mają możliwość kontynuowania nauki na studiach magisterskich na kierunku fizyka. Mogą też kontynuować studia w innych uczelniach.


Zasady kwalifikacji

 

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

 

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 fizyka lub matematyka pisemna poziom podstawowy 0,75
poziom rozszerzony 1

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.

 

KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 fizyka lub matematyka część pisemna matury 1
ocena końcoworoczna * 0,40

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.