Unia Europejska

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Fizyka, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 3-PRK-FIZ-S.L.3
Jednostka organizacyjna Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Kierunek studiów Fizyka
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Limit miejsc 15
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Instytut Fizyki, ul. Oleska 48,
pok. 185 (I piętro)
(77) 452 72 50
instfiz@uni.opole.pl
Godziny otwarcia sekretariatu pn-pt w godz. 8:00 - 15:00
Adres WWW http://fizyka.wmfi.uni.opole.pl/
Wymagane dokumenty
  • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Informacje ogólne

Fizyka należy do czterech najstarszych kierunków na naszej Uczelni. Większość nauczycieli fizyki na Opolszczyźnie, ale też sporo na Górnym i Dolnym Śląsku, to nasi wychowankowie. Bardzo wielu absolwentów wypromowanych w ostatnich latach pracuje w firmach informatycznych i pracowniach medycznych. Profesorowie i samodzielni pracownicy naukowi stanowią 2/3 stanu kadry naukowo-dydaktycznej Instytutu Fizyki. Prowadzimy badania w zakresie fizyki fazy skondensowanej, fizyki plazmy, fizyki teoretycznej i biofizyki.
Mamy dobrze wyposażone pracownie studenckie i  badawcze oraz obserwatorium astronomiczne. Pracownie komputerowe są dostępne dla studentów, można liczyć na pomoc i konsultacje kompetentnych specjalistów – informatyków.
Współpracujemy z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą. Zawsze w szeregach naszych studentów mamy stypendystów Ministra i laureatów nagród JM Rektora. Studenci mogą liczyć na życzliwą opiekę i pomoc w studiowaniu ze strony pracowników. Nowoprzyjęci studenci mają możliwość uzupełnienia braków z fizyki i matematyki w czasie specjalnych zajęć w I semestrze. W czasie studiów pamiętamy o zastosowaniach fizyki w praktyce.

 

Czego uczy się na fizyce ?

Studenci zdobywają wiedzę specjalistyczną i umiejętności praktyczne z podstaw fizyki, mechaniki klasycznej i relatywistycznej, elektroniki, fizyki atomowej, fizyki jądrowej, mechaniki kwantowej, fizyki statystycznej, fizyki fazy skondensowanej, elektrodynamiki, astronomii i podstaw informatyki oraz analizy matematycznej i algebry z geometrią. Studenci mogą również rozwijać swoje zainteresowania i wiedzę w zakresie astronomii, gdyż Instytut dysponuje dydaktycznym obserwatorium astronomicznym wyposażonym między innymi w teleskop MEADE – LX200, 12”, f/10, kamerę CCD FLI IMG-6303E z zestawem filtrów fotometrycznych UBVRI, spektrograf SBIG SGS, kamerę CCD SBIG ST-7E, teleskop firmy Zeiss, Meniskas 180/1800 z montażem paralaktycznym, oraz teleskop słoneczny Coronado PST.

W ciągu trwania sześciu semestrów studiów kształcenie oparte jest na przekazywaniu wiedzy i umiejętności w dziedzinie nowoczesnych technik stosowanych w medycynie oraz informatyce. Doświadczenia zagraniczne i polskie wykazały, że do pełnego wykorzystania aparatury niezbędna jest znajomość fizyki w połączeniu z umiejętnością obsługi aparatury i programowania komputerowego. Kształcenie studentów jest prowadzone przy ścisłej współpracy z Opolskim Centrum Onkologii i jest ukierunkowane na wykorzystanie promieniowania jonizującego i niejonizującego w diagnostyce i terapii medycznej oraz zastosowaniu informatyki w medycynie. Program studiów daje możliwość poznania dzisiejszej wiedzy i wyrabia umiejętność samodzielnego bieżącego kształcenia w przedmiotach informatycznych. W trakcie zajęć studenci opracowują samodzielnie programy komputerowe, których celem jest rozwiązywanie różnorodnych problemów z zakresu fizyki, medycyny i statystyki.

 

Działalność studencka

Prężnie działa Koło Naukowe Fizyków.
KNF tworzą studenci i doktoranci fizyki studiujący w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Opolskiego, którzy chcą bawić się fizyką i zarażać innych swoimi zainteresowaniami. KNF silnie współpracuje z Wirtualną Akademią Astronomii, Polskim Towarzystwem Fizycznym oraz Opolskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk. Dzięki aktywności w KNF studenci mogą rozwijać swoje pasje oraz osiągać lepsze wyniki w nauce. Główny kierunek to kreowanie nowych doświadczeń z fizyką oraz popularyzacja nauk fizycznych wśród młodszych pokoleń, zarówno w społeczności lokalnej, jak i poza nią. Od roku 2019 działa również Koło Fizyków Medycznych. Nowoczesne interdyscyplinarne pracownie z biofizyki umożliwiają pogłębianie wiedzy teoretycznej i praktycznej na styku takich nauk jak fizyka - medycyna - informatyka.

 

Co można robić po studiach ?

Absolwent fizyki będzie posiadał wiedzę ogólną z fizyki z poszerzonymi wiadomościami w zakresie metod numerycznych, technik informatycznych , przygotowania informatycznego niezbędnego do obsługi skomplikowanej aparatury medycznej. Absolwenci studiów pierwszego stopnia mają możliwość kontynuowania nauki na studiach magisterskich na kierunku fizyka. Mogą też kontynuować studia w innych uczelniach.


Zasady kwalifikacji

 

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

 

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 fizyka lub matematyka pisemna poziom podstawowy 0,75
poziom rozszerzony 1

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.

 

KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 fizyka lub matematyka część pisemna matury 1
ocena końcoworoczna * 0,40

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.