Unia Europejska

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Gospodarka przestrzenna, I stopień, 3,5-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 4-PRK-S-GPI-L-D35
Jednostka organizacyjna Wydział Ekonomiczny
Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia inżynierskie
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 3,5 roku
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Ozimska 46a,
45-058 Opole
tel. 77 401 69 00, 77 401 69 19
Godziny otwarcia sekretariatu 9:00-10:00
Adres WWW http://www.we.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
 • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Opis studiów:

GOSPODARKA PRZESTRZENNA to interdyscyplinarny kierunek studiów łączący zakres wiedzy i umiejętności z nauk społecznych, ekonomicznych, przyrodniczych i technicznych.GŁÓWNYM CELEM KSZTAŁCENIA JEST:
wykształcenie u studentów zdolności do wykonywania zadań i funkcji związanych z projektowaniem zagospodarowania przestrzennego oraz kształtowaniem rozwoju społeczno – gospodarczego na poziomie miast i gmin, województw, kraju i w układzie międzynarodowym.


PROGRAM KSZTAŁCENIA: obejmuje różnorodne treści dotyczące między innymi:

 •  zagospodarowania przestrzeni z uwzględnieniem wartości przyrodniczych, ekonomicznych, kulturowych i społecznych,
 •  planowania i programowania rozwoju miast, gmin i regionów,
 •  zarządzania przestrzenią poprzez plany zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem celów publicznych oraz potrzeb inwestorów,
 •  wdrażania strategii i programów rozwoju z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju,
 •  projektowania oraz analiz przestrzennych z wykorzystaniem najnowszych programów komputerowych,
 •  techniki prawodawczej, w tym konstruowania dokumentów prawa miejscowego,
 •  administrowania nieruchomościami, poprzez podejmowanie decyzji w zakresie ich najmu, kupna lub sprzedaży,
 •  pozyskiwania i wykorzystania funduszy unijnych. W TOKU STUDIÓW DOWIESZ SIE JAK:

 •  zaplanować rozmieszczenie obiektów i terenów w przestrzeni,
 •  budować atrakcyjność gospodarczą i inwestycyjną miast, gmin i regionów,
 •  kształtować dobre warunki życia i zamieszkania,
 •  zarządzać i gospodarować nieruchomościami, 
 •  kształtować atrakcyjność terenów wypoczynkowych i turystycznych,
 •  gospodarować majątkiem i budżetem jednostek samorządowych,
 •  racjonalizować wykorzystanie zasobów w rozwoju miast, gmin, regionów,
 •  budować i wykorzystywać system informacji o terenach GIS, 
 •  sprawić żeby miasto było inteligentne i zrównoważone

 

Sylwetka absolwenta:ABSOLWENT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ – studiów inżynierskich Inżynier gospodarki przestrzennej jest przygotowany do pracy jako:

    Urbanista,

    Architekt krajobrazu, Projektant zieleni, Specjalista ds. kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego,

    Urzędnik administracji państwowej, Pracownik samorządowy,

    Koordynator projektów unijnych, Specjalista ds. pozyskiwania funduszy (fundraiser)

    Koordynator d.s. rewitalizacji,

    Specjalista ds. planowania strategicznego, Specjalista ds. badań społeczno-ekonomicznych,

    Rzeczoznawca ds. wyceny nieruchomości, Pośrednik w obrocie nieruchomości, Zarządca nieruchomości, Administrator nieruchomości,

    Inżynier obsługi baz GIS, Analityk baz danych przestrzennych, Projektant baz danych z zakresu planowania przestrzennego,ABSOLWENT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ – studiów inżynierskich może kontynuować naukę na II stopniu studiów na Wydziale Ekonomicznym UO na kierunkach Gospodarka przestrzenna, Ekonomia, Zarządzanie, a także na wszystkich typach uczelni w Polsce na kierunkach: Gospodarka przestrzenna, Planowanie przestrzenne, Ekonomia, Administracja, Architektura krajobrazu, Geografia, Turystyka, Zarządzanie, i wielu innych
STUDIA NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA NA WYDZIALE EKONOMICZNYM WYRÓŻNIA:

PRAKTYCZNE KSZTAŁCENIE - znaczna część zajęć prowadzona jest w małych grupach, w laboratoriach komputerowych, w pracowniach projektowych, w terenie, istnieje także możliwość odbywania dodatkowych praktyk i staży

UMIĘDZYNARODOWIENIE STUDIÓW – w toku studiów prowadzone są zajęcia w językach obcych, istnieje możliwość uczestnictwa w międzynarodowych programach badawczych, zagranicznych stażach i programach np. Erasmus, MOST, DAAD, Sokrates

DOŚWIADCZONA KADRA NAUKOWA – kadrę naukową tworzy interdyscyplinarny międzypokoleniowy zespół naukowców, ekspertów i praktyków z dorobkiem zawodowym uznanym w skali kraju

ELASTYCZNOŚĆ PROGRAMU - student ma możliwość dopasowywania zajęć z programu kształcenia do swoich potrzeb i zainteresowań

NOWOCZESNE TECHNIKI I METODY KSZTAŁCENIA – w procesie kształcenia stosowane są najnowsze programy komputerowe, np. ArcGiS, Auto Cad, MapViewer,

UROZMAICONA FORMA ZAJĘĆ - zajęcia odbywają się w formie wykładów, laboratoriów, konwersatoriów, warsztatów, zajęć terenowych i ćwiczeń audytoryjnych

OTWARTOŚĆ I CIĄGŁOŚĆ KSZTAŁCENIA - student ma możliwość łączenia dwóch kierunków, kontynuowania studiów na różnych kierunkach i profilach kształcenia

INTEGRACJA ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO I TUTORING – studenci oraz kadra naukowa wspólnie uczestniczą w kilkudniowych konferencjach i seminariach naukowych, wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych, np. Bal Ekonoma, Opolski Festiwal Nauki, Konferencja Miasta XXI wieku i inne

AKTYWNA DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKA – studenci gospodarki przestrzennej prowadzą Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej oraz Oikos, publikują prace naukowe, działają w ramach Forum Studenckiego Ruchu Naukowego

PRZYJAZNE MIASTO AKADEMICKIE – kampus Uniwersytetu Opolskiego położony jest w centrum Opola, co sprawia, że studenci stanowią ważną część życia miasta

SUKCESY I KARIERY ABSOLWENTÓW – absolwenci zdobywają wyróżnienia i nagrody za prace dyplomowe, piastują ważne funkcje w pracy zawodowej, np. w urzędach wojewódzkich, urzędach miast i gmin, radach miejskich itp.
 

Więcej o kierunku Gospodarka Przestrzenna znajdziesz tutaj

 

 

Komisja rekrutacyjna

Tomasz Sowiński; e-mail: tsowinski@uni.opole.pl

Marlena Jaworska e-mail: marlena.jaworska@uni.opole.pl

 

Wydział Ekonomiczny

ul. Ozimska 46 a, 45-058 Opole

tel. (77) 401 69 19

www.we.uni.opole.pl

 

Dyżury komisji rekrutacyjnej:

Od 24.06 do 12.07 codziennie 9.00 – 10.00 (bez sobót),
Od 15.07 do 31.07 codziennie, od 9.00 do 15.00, w soboty od 9.00 do 12.00,

Od 02.09 do 27.09 lub do dnia zakończenia rekrutacji codziennie od 11.00 do 13.00 w dni powszednie

 


Zasady kwalifikacji

 

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

 

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 matematyka pisemna

poziom podstawowy 0,30
poziom rozszerzony 0,40
2 język obcy pisemna

poziom podstawowy 0,15
poziom rozszerzony 0,20
3 przedmiot do wyboru * pisemna

poziom podstawowy 0,30
poziom rozszerzony 0,40

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.
*Przedmiot do wyboru: geografia, WOS lub historia.

 

KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 matematyka część pisemna matury 0,40
2 język obcy część pisemna matury 0,20
ocena końcoworoczna 0,10
3 przedmiot do wyboru ** część pisemna matury 0,40
ocena końcoworoczna * 0,20

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

**Przedmiot do wyboru: historia, WOS lub geografia.