Unia Europejska

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Inżynieria środowiska - I stopień, 3,5-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 6-KRK-IS-D35
Jednostka organizacyjna Wydział Przyrodniczo-Techniczny
Kierunek studiów Inżynieria środowiska
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia inżynierskie
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 25
Czas trwania 3,5 roku
Adres komisji rekrutacyjnej Instytut Biotechnologii
ul. Kardynała Kominka 6a,
45-032 Opole
pokój 211
tel. 665 958 378
tel. 77 401 6700

sleziak@uni.opole.pl
Godziny otwarcia sekretariatu od 24.06 do 12.07
poniedziałek - piątek 09:00-10:00
od 15.07 do 31.07
poniedziałek - piątek 9:00-15:00
sobota 9:00-12:00
od 2.09 do 27.09
poniedziałek - piątek 13:00-15:00
Adres WWW http://www.kip.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
 • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Studia na kierunku Inżynieria Środowiska mają na celu przygotowanie absolwenta do rozwiązywania problemów wynikających ze szkodliwego oddziaływania procesów technologicznych na środowisko naturalne. Student zdobywa niezbędną wiedzę w ramach przedmiotów ogólnych i specjalizacyjnych.

 

 

Czego uczy się na inżynierii środowiska? 

 

Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów:

 •     matematyka,
 •     fizyka,
 •     chemia,
 •     biologia i ekologia
 •     inżynieria procesowa,
 •     techniki ochrony środowiska,
 •     mechanika płynów,
 •     budownictwo i konstrukcje inżynierskie,
 •     podstawy informatyki,
 •     podstawy konstrukcyjne aparatury procesowej,
 •     maszynoznawstwo energetyczne,
 •     zarządzanie środowiskiem,
 •     ochrona i zarządzanie powietrzem,
 •     ochrona i zarządzanie zasobami wodnymi i glebowymi,
 •     technologia wody i ścieków,
 •     zagospodarowanie odpadów przemysłowych,
 •     monitoring środowiska,
 •     modelowanie i projektowanie procesów przyrodniczych.

 

Ponadto na kierunku Inżynieria Środowiska oferowane są następujące przedmioty wybieralne:

 •     komputerowe techniki multimedialne
 •     podstawy geologii inżynierskiej
 •     metody matematyczne w chemii
 •     podstawy gospodarki surowcami naturalnymi
 •     użytkowanie i tworzenie relacyjnych baz danych
 •     komputerowe opracowywanie wyników eksperymentu
 •     komputerowe techniki multimedialne
 •     technologia informacyjna w dydaktyce
 •     obsługa programów biurowych
 •     internet
 •     system zarządzania środowiskowego wg normy
 •     transport masy i energii w układach wieloskładnikowych
 •     rozwój konstrukcji samochodowych
 •     niekonwencjonalne źródła energii oraz napędy
 •     motoryzacja a środowisko
 •     audyt systemu zarządzania środowiskowego

 

Dlaczego warto studiować inżynierię środowiska?

Studiowanie na Inżynierii Środowiska to nie tylko nauka, zaliczenia, kolokwia i egzaminy. Na naszym kierunku można rozwijać swoje pasje i zainteresowania, działając w studenckich kołach naukowych, stowarzyszeniach, związkach sportowych i wielu innych organizacjach.

 

Działalność studencka

Na kierunku Inżynieria Środowiska działa Koło Naukowe „REAKTOR” zajmujące się problematyką z zakresu inżynierii środowiska. 

 

Co można robić po tych studiach?

Absolwent kierunku Inżynieria Środowiska może znaleźć zatrudnienie w przemyśle produkującym urządzenia na potrzeby ochrony środowiska, w zakładach używających technologii uciążliwych dla środowiska, w biurach projektowych i centrach informatycznych, w służbach administracji centralnej i terenowej związanej z ochroną środowiska oraz w instytucjach i placówkach naukowych.

We wszystkich wyżej wymienionych instytucjach absolwent może pełnić funkcję specjalisty eksploratora, menedżera oraz wspomagać specjalistów projektantów. Istnieje również możliwość uzyskania kwalifikacji nauczycielskich po zaliczeniu fakultatywnego (odpłatnego) bloku pedagogicznego.

Absolwent posiada także umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych oraz innych objętych programem studiów, a także umiejętności korzystania z wiedzy w miejscu pracy, kierowania zespołami ludzkimi oraz zna podstawy prawne w zakresie działalności zawodowej.

Absolwent posiada, w szczególności, wiedzę z zakresu inżynierii środowiska zewnętrznego i wewnętrznego, umiejętności rozwiązywania zadań o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym w zakresie urządzeń, instalacji, obiektów i sieci sanitarnych mających na celu kształtowanie i ochronę środowiska, wyrobione poczucie odpowiedzialności za swoje działania.

Ponadto absolwent posiada umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy oraz wykorzystania tej wiedzy w swojej działalności zawodowej.

 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Inżynieria środowiska, Ochrona środowiska.

 

 Egzaminy dla cudzoziemców ze znajomości  języka polskiego odbędą się według harmonogramu:

11 lipiec godz. 9

24 wrzesień godz. 13

27 wrzesień godz. 13

ul. Kardynała Kominka 6a

45-032 Opole

pokój 211

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku można uzyskać w sekretariacie Instytutu Biotechnologii:

    

Lokalizacja

ul. Kardynała Kominka 6a

45-032 Opole

pokój 211

Telefon kontaktowy

Telefon: (+48) (77) 401-67-00 zadzwoń

665 958 378  zadzwoń

Adres e-mail 

kip@uni.opole.pl

sleziak@uni.opole.pl

Strona internetowa

kip.uni.opole.pl

 


Zasady kwalifikacji

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne, uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów.

 

 KANDYDACI Z "NOWĄ MATURĄ"

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 matematyka lub fizyka lub biologia lub geografia pisemna

poziom podstawowy 0,60
poziom rozszerzony 0,80
2 język obcy pisemna

poziom podstawowy 0,15
poziom rozszerzony 0,20

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

 

  KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 matematyka lub fizyka lub biologia lub geografia część pisemna matury 0,80
ocena końcoworoczna * 0,30
2 język obcy część pisemna matury 0,20
ocena końcoworoczna * 0,10

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.