Unia Europejska

Rekrutacja zimowa 2019/2020

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Fizyka, II stopień, 1,5-roczne, stacjonarne

Szczegóły
Kod 3-PRK-FIZ-S.M.15
Jednostka organizacyjna Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Kierunek studiów Fizyka
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia II stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 10
Czas trwania 1,5 roku
Adres komisji rekrutacyjnej Instytut Fizyki, Sekretariat
ul. Oleska 48 p.185
45-052 Opole
Godziny otwarcia sekretariatu pon. - pt. w godz. 8:00 - 15:00
Adres WWW http://fizyka.wmfi.uni.opole.pl/
Wymagane dokumenty
  • dyplom ukończenia studiów wyższych lub równoważny
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 1 (16.12.2019 08:00 – 28.02.2020 12:00)

Informacje ogólne

Fizyka należy do czterech najstarszych kierunków na naszej Uczelni. Większość nauczycieli fizyki na Opolszczyźnie, ale też sporo na Górnym i Dolnym Śląsku, to nasi wychowankowie. Bardzo wielu absolwentów wypromowanych w ostatnich latach pracuje w firmach informatycznych i pracowniach medycznych. Profesorowie i samodzielni pracownicy naukowi stanowią 2/3 stanu kadry naukowo-dydaktycznej Instytutu Fizyki. Prowadzimy badania w zakresie fizyki fazy skondensowanej, fizyki plazmy, fizyki teoretycznej i biofizyki.
Mamy dobrze wyposażone pracownie studenckie i  badawcze oraz obserwatorium astronomiczne. Pracownie komputerowe są dostępne dla studentów, można liczyć na pomoc i konsultacje kompetentnych specjalistów – informatyków.
Współpracujemy z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą. Zawsze w szeregach naszych studentów mamy stypendystów Ministra i laureatów nagród JM Rektora. Studenci mogą liczyć na życzliwą opiekę i pomoc w studiowaniu ze strony pracowników.

 

Czego uczy się na fizyce ?

Gwałtowny rozwój aparatury stosowanej w medycynie wiąże się z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć fizyki i zastosowaniem komputerów. Doświadczenia zagraniczne i polskie wykazały, że do pełnego wykorzystania aparatury niezbędna jest znajomość fizyki współczesnej w połączeniu z umiejętnością obsługi aparatury i programowania komputerowego. W zespołach opracowujących nową aparaturę medyczną, czy tylko ją stosujących, powinien znajdować się fizyk.

Kształcenie studentów jest prowadzone przy ścisłej współpracy z Opolskim Centrum Onkologii. Kształcenie jest ukierunkowane na wykorzystanie promieniowania jonizującego i niejonizującego w diagnostyce i terapii medycznej oraz zastosowanie informatyki w medycynie.

 

Działalność studencka

Prężnie działa Koło Naukowe Fizyków.
KNF tworzą studenci i doktoranci fizyki studiujący w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Opolskiego, którzy chcą bawić się fizyką i zarażać innych swoimi zainteresowaniami. KNF silnie współpracuje z Wirtualną Akademią Astronomii, Polskim Towarzystwem Fizycznym oraz Opolskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk. Dzięki aktywności w KNF studenci mogą rozwijać swoje pasje oraz osiągać lepsze wyniki w nauce. Główny kierunek to kreowanie nowych doświadczeń z fizyką oraz popularyzacja nauk fizycznych wśród młodszych pokoleń, zarówno w społeczności lokalnej, jak i poza nią. Od roku 2019 działa również Koło Fizyków Medycznych. Nowoczesne interdyscyplinarne pracownie z biofizyki umożliwiają pogłębianie wiedzy teoretycznej i praktycznej na styku takich nauk jak fizyka - medycyna - informatyka.

 

Co można robić po studiach ?

Przygotowanie do pracy:

  • przy obsłudze skomplikowanej aparatury medycznej
  • w szpitalach i klinikach wykorzystujących diagnostykę obrazową, diagnostykę i terapię laserową oraz radio- i nukleoterapię
  • w instytucjach naukowych, stacjach SANEPID oraz jednostkach naukowo-badawczych i usługowych
  • w firmach wprowadzających na nasz rynek nowoczesną aparaturę medyczną
  • w firmach zajmujących się projektowaniem i konserwacją aparatury medycznej.

Zasady kwalifikacji

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs dyplomów

Jednostka kwalifikacyjna Waga
Ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia 1

O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: fizyka, fizyka techniczna, kierunki politechniczne.