Unia Europejska

Rekrutacja zimowa 2019/2020

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Biotechnologia, II stopień, 1,5-roczne, stacjonarne

Szczegóły
Kod 6-PRK-BT-S.M.15
Jednostka organizacyjna Wydział Przyrodniczo-Techniczny
Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia II stopnia
Limit miejsc 20
Czas trwania 1,5 roku
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Kardynała B. Kominka 6a
45-032 Opole, pok. 211
tel. (77) 401 60 55
iisib@uni.opole.pl/
Godziny otwarcia sekretariatu 09:00-13:00
Adres WWW http://iisib.wpt.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
  • dyplom ukończenia studiów wyższych lub równoważny
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 1 (16.12.2019 08:00 – 28.02.2020 12:00)

Opis

Biotechnologia to intensywnie rozwijający się i modernizujący kierunek studiów. Biotechnologia to ważna i nowoczesna gałąź nauki i przemysłu, która wymaga od przyszłych studentów nie tylko wiedzy z zakresu biologii, ale także zainteresowań z dziedziny biofizyki, biochemii, ekologii, mikrobiologii, ochrony środowiska, genetyki i bioinżynierii. Metody biotechnologiczne stosuje się w medycynie, ochronie środowiska naturalnego, rolnictwie, oraz w wielu gałęziach przemysłu. Rozwój biotechnologii wymaga kształcenia specjalistów o wysokich kwalifikacjach.

Czego uczy się na biotechnologii?

Studia skierowane są przede wszystkim do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku Biotechnologia oraz Biologia, Chemia i Ochrona Środowiska, o przyjęcie mogą ubiegać się również kandydaci innych kierunków zgodnie z zasadami rekrutacji na dany rok akademicki zatwierdzanymi przez Senat Uniwersytetu Opolskiego. Program studiów II stopnia obejmuje 90 punktów ECTS w toku 3 semestrów studiów. Warunkiem uzyskania tytułu magistra biotechnologii jest:

     zdobycie wymaganej liczby punktów,

  •     zaliczenie przedmiotów wyszczególnionych w programie studiów,
  •     napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu magisterskiego.

Działalność studencka

Aktywnie działa Koło Naukowe Biotechnologów organizując prace badawcze, sesje naukowe, obozy i wycieczki oraz dodatkowe praktyki zawodowe dla studentów. Z inicjatywy KNBT odbywa się szereg spotkań, wykładów poświęconych tematyce biotechnologicznej, członkowie koła biorą udział w sympozjach kół naukowych UO, oraz pogłębiają swoje zainteresowania uczestnicząc w zajęciach laboratoryjnych. Celem KNBT jest pogłębianie wiedzy biologicznej ze szczególnym naciskiem na biotechnologię, biochemię i biologię molekularną.

Co można robić po tych studiach?

Absolwenci studiów II stopnia kierunku Biotechnologia uzyskują  rozszerzoną wiedzę oraz umiejętności praktyczne związane z wybranym działem biotechnologii. Program nauczania skupia się na wykształceniu specjalistów potrafiących zastosować zdobytą wiedzę w projektowaniu technologii czy też produktów wykorzystywanych w różnych gałęziach przemysłu. Założenia te są realizowane dzięki stałemu doskonaleniu programu nauczania, rozwoju kadry oraz tworzeniu krajowych i międzynarodowych zespołów badawczych.

Absolwenci są przygotowani do wykorzystania posiadanej wiedzy do:

     opracowania i optymalizacji procesów biotechnologicznych stosowanych w przemyśle rolno-spożywczym i ochronie środowiska,

  •     projektowania i prowadzenia eksperymentu,
  •     korzystania z nowoczesnych technik laboratoryjnych, w tym technik i narzędzi na poziomie molekularnym.

Nabyta podczas studiów wiedza i umiejętności dadzą absolwentom możliwość podjęcia pracy w:

  •     jednostkach zaplecza naukowo-badawczego biotechnologii i przemysłów pokrewnych,
  •     laboratoriach badawczych i kontrolnych w zakresie analityki i prac badawczych z wykorzystaniem surowca biologicznego

Kontynuowanie nauki na III stopniu studiów

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Biotechnologia może kontynuować naukę na studiach trzeciego stopnia.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Biotechnologia można uzyskać w pokoju nr 211:
Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii
ul. Kardynała B. Kominka 6a
45-032 Opole

tel. (77) 401 60 55, (77) 401 60 63
iisib@uni.opole.pl

 

Egzaminy dla cudzoziemców ze znajomości języka polskiego

ul. Kardynała Kominka 6a

45-032 Opole

pokój 211

 


Zasady kwalifikacji

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów

O przyjęcia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku biotechnologia, biologia, chemia i ochrona środowiska.

Jednostka kwalifikacyjna Waga
Ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia 1