Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu została włączona do Uniwersytetu Opolskiego jako Wydział Nauk o Zdrowiu. Tym samym kandydaci stali się kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Niektóre z warunków rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/21 mogły ulec zmianie ale wymagania rekrutacyjne pozostawiono bez zmian.
Unia Europejska
Rekrutacja 2020 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Filologia polska, II stopień, 2-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 1-PRK-FPL-D2
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów Filologia polska
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia II stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 15
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Pl. Kopernika 11, pok. 24; parter
45-040 Opole,
tel. 77 54 15 924
Godziny otwarcia sekretariatu 08:00 - 15:00
Adres WWW http://fp.wfil.uni.opole.pl/
Wymagane dokumenty
  • dyplom ukończenia studiów wyższych lub równoważny
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 2 (10.09.2020 09:00 – 16.10.2020 12:00)

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (20.04.2020 08:00 – 07.09.2020 23:59)

Czego uczy się na kierunku Filologia polska?

Na studiach magisterskich student pogłębia i poszerza wiedzę i umiejętności filologiczne z zakresu historii literatury polskiej z elementami literatury powszechnej, literatury najnowszej, poetyki, teorii dzieła literackiego, językoznawstwa współczesnego i historycznego.

Uszczegółowienie i pogłębienie wiedzy zapewniają zajęcia fakultatywne, wybierane przez studenta z puli oferowanej przez Wydział Filologiczny oraz inne wydziały Uniwersytetu Opolskiego.

Kształcenie na studiach magisterskich (2-letnich) stacjonarnych odbywa się w następujących obszarach kształcenia do wyboru:

·   Nauczanie języka polskiego jako obcego -  program nauczania jest zgodny z aktualnie obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli (DzU 2012 r., poz. 131). Absolwent uzyskuje pełne przygotowanie zawodowe z zakresu psychologiczno-pedagogicznego oraz dydaktycznego umożliwiające pracę w charakterze nauczyciela języka polskiego we wszystkich typach szkół.  W myśl Uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 291/2016-2020 z dn. 21.05.2020, kandydaci na studia nauczycielskie w swojej dokumentacji składają zaświadczenie lekarskie o zdolności do studiowania na kierunku nauczycielskim zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi.

·   Komparatystyka filologiczna - proponuje podróż wśród tekstów - głównie literackich, ale również językowych, artystycznych czy filozoficznych - zarówno w wymiarze czasowym (diachronii), jak przestrzennym (synchronii), konfrontując ze sobą utwory i wypowiedzi pochodzące z różnych sfer semiotycznych, epok oraz obszarów językowych (narodowych). Oprócz elementów rozszerzonej wiedzy historycznoliterackiej (językoznawczej) wprowadza elementy dyskursu estetycznego, antropologicznego oraz historii idei. 

Działalność studencka

Studenci kierunku Filologia polska mają szansę rozwoju pasji i zainteresowań w ramach organizacji studenckich. Są to przede wszystkim koła naukowe, m.in.: Koło Naukowe Staropolskie „Gryf”, Koło Naukowe Literatury i Kultury Modernizmu, Koło Literatury Współczesnej, Koło Naukowe Onomastów, Koło Naukowe Teatrologów, Koło Naukowe Kulturoznawców, .

Studenci mają możliwość wyjazdu na stypendia do innych ośrodków naukowych (także uczelni zagranicznych) w ramach programu Erasmus oraz MOST. Najaktywniejsi studenci otrzymują stypendia naukowe, mogą też wybrać indywidualny plan studiów (IPS) bądź indywidualną organizację studiów (IOS), w ramach których student ma możliwość pracowania pod bezpośrednią opieką pracownika naukowego.

Możliwość udziału w prężnie działającym ruchu studenckim oraz praktyki w rozmaitych placówkach i instytucjach kulturalnych zapewniają doświadczenie potrzebne w przyszłej pracy zawodowej.

Profil absolwenta

Absolwent studiów II stopnia uzyskuje tytuł zawodowy magistra w dziedzinie filologii polskiej i jest przygotowany do organizowania pracy, podejmowania samodzielnych decyzji, kompetentnej obsługi petentów oraz prowadzenia spraw instytucji.

Absolwenci Filologii polskiej (II stopnia) znajdują zatrudnienie m.in. w:

·     szkołach każdego typu,

·     gazetach, czasopismach, mediach,

·     wydawnictwach,

·     organach administracji publicznej, urzędach, instytucjach i organizacjach, gdzie najważniejsze kompetencje mają charakter komunikacyjny;

·     firmach i organizacjach, gdzie ceni się sprawność komunikacyjną (zwłaszcza w działach public relations, marketingu i reklamy),

·     agencjach badań rynku i konsumentów, agencjach budujących świadomość marki. 

Kontynuowanie nauki

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Filologia polska może kontynuować naukę na studiach doktoranckich.  

 

Szczegółowe informacje o kierunku

Wydział Filologiczny

http://fp.wfil.uni.opole.pl/


Zasady kwalifikacji

 

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków kierunków: kulturoznawstwo, filologia polska, etnologia, filologia, wiedza o teatrze, europeistyka.

 

Jednostka kwalifikacyjna Waga
Ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia 1