Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu została włączona do Uniwersytetu Opolskiego jako Wydział Nauk o Zdrowiu. Tym samym kandydaci stali się kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Niektóre z warunków rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/21 mogły ulec zmianie ale wymagania rekrutacyjne pozostawiono bez zmian.
Unia Europejska
Rekrutacja 2020 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Język czeski w sektorze usług, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 1-PRK-JC-S.L.3
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów Język czeski w sektorze usług
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe czeski, polski
Limit miejsc 20
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Collegium Maius UO, pl. Kopernika 11, pok. 201, 203 2. piętro,
tel.: 77 54 16 005, 77 54 16 003
Godziny otwarcia sekretariatu 08:00 - 15:00
Adres WWW http://jcsu.wfil.uni.opole.pl/
Wymagane dokumenty
  • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Informacje ogólne

 Kierunek Język czeski w sektorze usług to innowacyjny kierunek, nastawiony na kształcenie nowego typu kadr, zapewniających wsparcie językowe, organizacyjne, administracyjne podmiotom prowadzącym międzynarodową współpracę (np. transgraniczną).
Kierunek odpowiada na zapotrzebowanie lokalnych przedsiębiorców, upominających się o osoby znające bardzo dobrze język czeski oraz wyposażone w wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie zarządzania projektami. Absolwent
zdobywa w tym zakresie również doświadczenie zawodowe (w ramach praktyk), ponadto w ramach studiów może ubiegać się o płatne staże w ramach różnych działań podejmowanych przez UO.

Czego uczy się na kierunku Język czeski w sektorze usług?

 Celem kształcenia na kierunku Język czeski w sektorze usług jest przygotowanie absolwentów legitymujących się bardzo dobrą znajomością języka czeskiego oraz wyposażonych w wiedzę, a przede wszystkim umiejętności praktyczne z zakresu nauk o jakości i zarządzaniu.  Studia na tym kierunku łączące treści z obszaru nauk humanistycznych (głównie językoznawstwa i literaturoznawstwa) oraz społecznych (nauki o zarządzaniu i jakości) sprzyjają zdobyciu przez studentów wysokich kwalifikacji merytorycznych. Absolwent kierunku Język czeski w sektorze usług posiada umiejętność posługiwania się językiem czeskim w mowie i piśmie na poziomie C1 oraz języka zachodniego na poziomie B2  Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy,  zdobywa ponadto ogólną wiedzę o języku i elementach kultury czeskiej. Dodatkowo rozwija samodzielność intelektualną oraz umiejętność podejmowania wyzwań badawczych, także w sensie gotowości do podjęcia studiów drugiego stopnia (studiów magisterskich). W ramach studiów obowiązuje także 3-tygodniowa praktyka zawodowa, która może być realizowana w firmach urzędach/instytucjach, oferujących zatrudnienie w sektorze administracyjno-biurowym, gdzie wymagana jest znajomość języka obcego i / lub umiejętność zarządzania projektami.

Język wykładowy: czeski, polski oraz język nowożytny (w ramach lektoratu oraz kursu)

Uczymy:

j. czeskiego (dla początkujących; osiągamy poziom C1).

j. zachodniego (może być kontynuacja nauki ze szkoły średniej)

 Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów:

 W programie kształcenia wyodrębniono blok przedmiotów podstawowych, kierunkowych, kierunkowych do wyboru i innych przedmiotów obowiązkowych. Blok przedmiotów podstawowych tworzą głównie zajęcia pozwalające na praktyczne opanowanie języka czeskiego  - docelowo poziom C1. Są  to zajęcia rozwijające ogólną znajomość języka czeskiego, tj. praktyczna nauka języka czeskiego, konwersacja, jak i zajęcia skupiające się typowo na gramatyce (np. fonetyce) oraz  ortografii.
W ramach przedmiotów kierunkowych wydzielono moduł zajęć poświęconych specyfice zarządzania projektami, ponadto cykl zajęć językoznawczych (wstęp do lingwistyki, wiedza o współczesnym języku czeskim, wprowadzenie do badań naukowych), literaturoznawczych (współczesna literatura czeska, teoria i praktyka przekładu) oraz poszerzających kontekst czeski (realioznawstwo oraz elementy kultury czeskiej).
Blok przedmiotów kierunkowych do wyboru zawiera przedmioty związane z dziedziną nauk społecznych – wyraźnie sprofilowane pod kątem uzyskania jak największych kompetencji w zakresie zarządzania projektami oraz przedmioty językoznawcze, literaturoznawcze, kursy zmienne instytutowe, pro- i seminarium licencjackie. 

   Inne przedmioty, m.in.: 

  • Podstawy zarządzania projektami; 
  • Zarządzanie zespołem projektowym;
  • Prawo biznesu;
  • Rachunkowość zarządcza i budżetowanie projektów;
  • Kreatywne myślenie w działalności zawodowej; 

Dlaczego warto studiować Język czeski w sektorze usług na Uniwersytecie Opolskim?

 O wyjątkowości kierunku decyduje: 

  • interdyscyplinarny charakter studiów (łączenie praktycznej nauki języka obcego z przedmiotami z zakresu nauk o jakości i zarządzaniu)
  • nowatorski profil kształcenia, dostosowany do aktualnych potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia absolwentów, w tym nacisk na umiejętności wynikające z bloku  zarządzania projektami, czego nie oferują inne podobnie sprofilowane językowo kierunki studiów
  • wysoka jakość kształcenia, którą zapewnia wyspecjalizowana kadra naukowa Wydziału Filologicznego i Wydziału Ekonomicznego UO 

Działalność studencka, możliwości rozwoju, wyjazdów, stypendiów

Studenci mogą uczestniczyć w życiu wielu kół naukowych działających na UO, gdzie mogą rozwijać nie tylko swoje pasje naukowe, ale również artystyczne – wokalne, aktorskie, literackie m.in. poprzez organizowanie spotkań, wieczorów autorskich, prezentacji multimedialnych itp. popularyzujących szeroko rozumianą kulturę czeską. Sprzyja temu w Opolu spora ilość instytucji rozwijających prężną współpracę ze swoimi czeskimi odpowiednikami, jak np. Urząd Miasta Opola, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu, Ogród Zoologiczny w Opolu czy też liczne szkoły na Opolszczyźnie.
Dzięki wielu kontaktom z uczelniami zagranicznymi naszym studentom proponujemy wyjazdy na semestralne stypendia zagraniczne w ramach m.in. programów Erasmus+, CEEPUS, NAWA (Slezská univerzita v Opavě, Univerzita Pardubice, Univerzita Palackého  v Olomouci, Ostravská univerzita i in.)
Istnieje również możliwość studiowania na innych uniwersytetach polskich objętych programem MOST (System mobilności studentów).

Co można robić po tych studiach?

Nabyta wiedza i umiejętności pozwalają na podjęcie pracy zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, gdzie liczy się bardzo dobra znajomość języka czeskiego (szczególnie pożądana na terenie Opolszczyzny graniczącej z Republiką Czeską).

Absolwent zna specjalistyczne słownictwo oraz podstawy przekładu tekstów użytkowych, potrafi prowadzić korespondencję oficjalną w języku polskim oraz czeskim. Ma świadomość, że w kontaktach międzynarodowych dużą rolę odgrywa poszanowanie obcej kultury oraz przestrzeganie zwyczajów. Posiada ponadto podstawowe kompetencje sprofilowane pod kątem zarządzania projektami, przydatne zwłaszcza we współpracy transgranicznej.

Możliwe miejsca zatrudnienia: instytucje administracji państwowej i samorządowej, np. dział współpracy międzynarodowej lub zagranicznej; przedsiębiorstwa import-eksport.

Absolwenci kierunku Język czeski w sektorze usług mogą także podjąć pracę w zawodzie tłumacza przysięgłego (odpowiednie wymagania i uprawnienia określają dla zawodu tłumacza języka obcego – regulacje branżowe, a dla tłumacza przysięgłego – rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości).

 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwenci mogą kontynuować naukę na innych wybranych kierunkach oferowanych przez Uniwersytet Opolski.

Szczegółowe informacje o kierunku:

Wydział Filologiczny

http://jcsu.wfil.uni.opole.pl/

Media o nas

http://radio.opole.pl/479,430,jezyk-czeski-w-sektorze-uslug-rozmowa-ze-student

http://radio.opole.pl/479,390,jezyk-czeski-na-uniwersytecie-opolskim-seatina-n&sp=2

http://jcsu.wfil.uni.opole.pl/wp-content/uploads/Gazeta-Studencka-Kwiecie%C5%84-2020-NM-Czeski-K%C4%85cik.pdf

http://jcsu.wfil.uni.opole.pl/wp-content/uploads/Gazeta-Studencka-Maj-2020-NM-Czeski-K%C4%85cik.pdf


Zasady kwalifikacji

 

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 40 punktów.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

 

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 język polski pisemna

poziom podstawowy 0,60
poziom rozszerzony 0,80
3 język obcy pisemna

poziom podstawowy 0,15
poziom rozszerzony 0,20

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.

 

KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 język polski część pisemna matury 0,80
3 język obcy część pisemna matury 0,20
ocena końcoworoczna 0,15

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.