Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu została włączona do Uniwersytetu Opolskiego jako Wydział Nauk o Zdrowiu. Tym samym kandydaci stali się kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Niektóre z warunków rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/21 mogły ulec zmianie ale wymagania rekrutacyjne pozostawiono bez zmian.
Unia Europejska
Rekrutacja 2020 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Logopedia z językiem polskim jako obcym, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 1-PRK-LPO-S.L.3
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów Logopedia z językiem polskim jako obcym
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Limit miejsc 30
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Pl. Kopernika 11, pok. 201, 203; 2.piętro
45-040 Opole,
tel. 77 54 16 005, 77 54 16 003
Godziny otwarcia sekretariatu 08:00 - 15:00
Adres WWW http://ljpo.wfil.uni.opole.pl/
Wymagane dokumenty
  • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 2 (22.08.2020 00:00 – 16.10.2020 12:00)

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (20.04.2020 08:00 – 18.08.2020 15:00)

Czego uczy się na kierunku Logopedia z językiem polskim jako obcym?

Studia są kierowane do osób chcących pracować w zawodzie logopedy i lektora języka polskiego jako obcego. Student otrzymuje podstawowe wykształcenie ogólnohumanistyczne oraz wykształcenie kierunkowe obejmujące podstawową, szczegółową wiedzę z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa, logopedii  i glottodydaktyki polonistycznej. Zapozna się z lingwistycznymi podstawami logopedii i z niezbędną wiedzą interdyscyplinarną, w tym z obszaru nauk medycznych. Zdobędzie także umiejętność oceny zjawisk logopedycznych, rozpoznawania nieprawidłowości w rozwoju mowy oraz klasyfikowania różnych postaci zaburzeń mowy, pozna także procedury postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.

Poza tym student nabędzie kompetencje glottodydaktyczne przygotowujące do uczenia języka polskiego obcokrajowców i będzie mógł podjąć pracę w szkołach języka polskiego jako obcego w kraju i za granicą. 

Działalność studencka

Studenci kierunku Logopedia z językiem polskim jako obcym mają szansę rozwoju pasji i zainteresowań w ramach organizacji studenckich. Są to przede wszystkim koła naukowe, m.in.: Koło Naukowe Staropolskie „Gryf”, Koło Naukowe Literatury i Kultury Modernizmu, Koło Literatury Współczesnej, Koło Naukowe Onomastów, Koło Naukowe Teatrologów, Koło Naukowe Kulturoznawców.

Studenci mają możliwość wyjazdu na stypendia do innych ośrodków naukowych (także uczelni zagranicznych) w ramach programu Erasmus oraz MOST. Najaktywniejsi studenci otrzymują stypendia naukowe, mogą też wybrać indywidualny plan studiów (IPS) bądź indywidualną organizację studiów (IOS), w ramach których student ma możliwość pracowania pod bezpośrednią opieką pracownika naukowego.

Możliwość udziału w prężnie działającym ruchu studenckim oraz praktyki w rozmaitych placówkach i instytucjach kulturalnych zapewniają doświadczenie potrzebne w przyszłej pracy zawodowej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata i przygotowanie do zawodu lektora języka polskiego. Znajdzie zatrudnienie w różnych placówkach prowadzących nauczanie języka polskiego jako obcego. Uzyskanie uprawnień nauczyciela języka polskiego, nauczyciela logopedy oraz logopedy będzie możliwe na studiach magisterskich lub podyplomowych.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Aby uzyskać uprawnienia nauczyciela języka polskiego we wszystkich typach szkół lub nauczyciela logopedy absolwent będzie mógł kontynuować kształcenie na kierunku filologia polska studia II stopnia. 

W celu uzyskania pełnych uprawnień do wykonywania zawodu logopedy absolwent będzie mógł uzupełnić swoją wiedzę na studiach podyplomowych z zakresu logopedii prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim. Ukończenie podyplomowych studiów logopedycznych i ukończenie studiów magisterskich nadających uprawnienia pedagogiczne umożliwi absolwentowi pracę na stanowisku specjalisty logopedy we wszystkich placówkach oświatowych, tj. w żłobkach, przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i wychowania  pozaszkolnego; w poradniach specjalistycznych i w placówkach służby zdrowia, uprawni ponadto do prowadzenia w nich zajęć logopedycznych (diagnozy i terapii logopedycznej). Absolwent będzie mógł prowadzić działalność instruktażową, popularyzatorską i terapeutyczną.

Szczegółowe informacje o kierunku

Wydział Filologiczny

http://ljpo.wfil.uni.opole.pl/


Zasady kwalifikacji

 

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia, uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 40 punktów.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

 

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 język polski pisemna

poziom podstawowy 0,575
poziom rozszerzony 0,70
3 przedmiot do wyboru * pisemna

poziom podstawowy 0,225
poziom rozszerzony 0,30

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.
* Przedmiot do wyboru: j. obcy, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, historia muzyki, wiedza o tańscu, język łaciński i kultura antyczna.

 

KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 język polski część pisemna matury 0,80
3 przedmiot do wyboru ** część pisemna matury 0,20
ocena końcoworoczna * 0,15

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

** Dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego.