Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu została włączona do Uniwersytetu Opolskiego jako Wydział Nauk o Zdrowiu. Tym samym kandydaci stali się kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Niektóre z warunków rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/21 mogły ulec zmianie ale wymagania rekrutacyjne pozostawiono bez zmian.
Unia Europejska
Rekrutacja 2020 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Fizjoterapia, II stopień, 2-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 14-PRK-FT-S.M.2
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk o Zdrowiu
Kierunek studiów Fizjoterapia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia II stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 57
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej justyna.jakubowska@uni.opole.pl
tel. 77 4423510
Wymagane dokumenty
 • dyplom ukończenia studiów wyższych lub równoważny
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (22.06.2020 08:00 – 31.08.2020 23:59)

 

Informacje ogólne

Celem kształcenia na studiach II stopnia na kierunku fizjoterapia jest wykształcenie i przygotowanie zawodowe przyszłych absolwentów do samodzielnej pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi       w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce i w celach leczniczych oraz uprawnienia do podjęcia specjalizacji z  zakresu fizjoterapii i do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Czego uczy sięna kierunku fizjoterapia

Absolwenci studiów II stopnia kierunku fizjoterapia będą:

 • przygotowani do pełnienia profesjonalnej i całościowej opieki rehabilitacyjnej.
 • Uzyskają wiedzę  niezbędną do kierowania zespołami terapeutycznymi oraz do organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną, szkolenia zawodowego w zakresie podstawowych procedur fizjoterapeutycznych i nauczania przedmiotów zawodowych. siągną umiejętność planowania, przeprowadzania i kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii.
 • Nabycie powyższych umiejętności jest możliwe między innymi  dzięki odpowiedniej ilości zajęć teoretycznych i praktycznych z  zakresu metod specjalnych, medycyny fizykalnej, diagnostyki funkcjonalnej i programowania rehabilitacji.
 • Absolwenci powinni uzyskać wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej i prowadzenia badań naukowych.

Czas trwania studiów:

 •  4 semestry,
 •  plan studiów obejmuje  3446 godzin w tym 500 godz. praktyk zawodowych

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu studiów na kierunku fizjoterapia

 •     Placówki służby zdrowia (przychodnie specjalistyczne, szpitale, szkoły rodzenia, gabinety rehabilitacyjne)
 •     Sanatoria i ośrodki wypoczynkowe.
 •     Zakłady pracy chronionej i warsztaty terapii zajęciowej.
 •     Gabinety odnowy biologicznej.
 •     Placówki sportowo – rekreacyjne (kluby sportowe i rekreacyjne, siłownie, kluby fitness) .
 •     Ośrodki prowadzące gimnastykę korekcyjną dla dzieci i młodzieży (przedszkola, szkoły) .
 •     Praca w charakterze przedstawiciela handlowego lub medycznego w firmach dystrybuujących sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny.
 •     Samozatrudnienie.
 •     Instytucje naukowo – badawczych, administracji państwowej i samorządowej.


Absolwenci po ukończeniu kierunku otrzymują tytuł: magister.


Zasady kwalifikacji

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs dyplomów
Laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego z przedmiotów biologia, fizyka lub chemia, przyjmowani są 
w pierwszej kolejności w roku akademickim 2020/2021.

O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: fizjoterapia

Jednostka kwalifikacyjna Waga
Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia 1
Średnia ocen ze studiów I stopnia 1
Punkty za udokumentowaną działalność naukową, n * w (*) 1 lub 0.5

(*) 1 punkt za każdy artykuł opublikowany w recenzowanym czasopiśmie lub wydawnictwie kierunkowym (autorstwo lub współautorstwo)
0.5 punktu za każdą pracę prezentowaną na kierunkowej konferencji naukowej (autorstwo lub współautorstwo)

 

Osoby przyjęte otrzymują od Komisji Rekrutacyjnej skierowanie do lekarza medycyny pracy. Orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów w Uniwersytecie Opolskim na danym kierunku, należy dostarczyć do dnia 30.09.2020 r. do dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu. Kandydaci przyjęci w drugim terminie rekrutacji dostarczają orzeczenie do dnia 17.10.2020 r.

 

Brak orzeczenia uniemożliwi  wpis na listę studentów.