Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu została włączona do Uniwersytetu Opolskiego jako Wydział Nauk o Zdrowiu. Tym samym kandydaci stali się kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Niektóre z warunków rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/21 mogły ulec zmianie ale wymagania rekrutacyjne pozostawiono bez zmian.
Unia Europejska
Rekrutacja 2020 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Pielęgniarstwo, II stopień, 2-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 14-PRK-PIEL-S.M.2
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk o Zdrowiu
Kierunek studiów Pielęgniarstwo
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia II stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 60
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej mariola.wojtal@uni.opole.pl,
marcin.gajda@uni.opole.pl
tel. 77 4423533
tel. 77 4423517
Wymagane dokumenty
 • dyplom ukończenia studiów wyższych lub równoważny
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 2 (09.09.2020 08:00 – 02.10.2020 23:59)

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (22.06.2020 08:00 – 31.08.2020 23:59)

 

Pielęgniarstwo jest kierunkiem, który rozpoczął swoją działalność wraz z chwilą utworzenia Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu, tj. od 2003 roku.

Celem kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo jest wyposażenie absolwentów w szeroką wiedzę merytoryczną, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza.

Czas trwania studiów stacjonarnych drugiego stopnia

 • 4 semestry,
 • plan studiów obejmuje 1450 godzin, w tym 590 godzin zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

Uczelnia w pełni odpowiada za organizację i nadzór nad przebiegiem kształcenia teoretycznego i praktycznego. W ramach studiów studenci mają również możliwość odbywania bezpłatnych praktyk poza granicami kraju, dzięki czemu poznają specyfikę pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza w Europie. Studia na kierunku Pielęgniarstwo w naszej Uczelni łączą najlepsze tradycje zawodu pielęgniarki z nowoczesnością i potrzebami współczesnego rynku pracy.
 

Studia drugiego stopnia

Kształcenie na studiach drugiego stopnia mogą podejmować osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i legitymują się tytułem zawodowym licencjata pielęgniarstwa.

Dyplom magistra pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, który:

1. W zakresie wiedzy posiada:

 •     wiedzę specjalistyczną z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk medycznych,
 •     znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki.


2. W zakresie umiejętności potrafi:

 •     rozwiązywać problemy zawodowe,
 •     korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki pielęgniarskiej,
 •     określać standardy profesjonalnej opieki w każdym wieku i stanie zdrowia pacjenta oraz wdrażać je do praktyki zawodowej,
 •     prowadzić badania naukowe w zakresie swojej specjalności,
 •     organizować i nadzorować opiekę pielęgniarską,
 •     organizować pracę podwładnych i własną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zabezpieczając interesy pacjentów, pracowników i organizacji,
 •     opracowywać założenia polityki kadrowej oraz planu zatrudnienia personelu odpowiednio do strategii i zapotrzebowania pacjentów na opiekę pielęgniarską,
 •     opracowywać i wdrażać do praktyki zawodowej narzędzia monitorowania i oceny jakości opieki pielęgniarskiej,
 •     opracowywać programy edukacji zdrowotnej i realizować je w odniesieniu do wybranego, środowiska społecznego, z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych,
 •     inicjować i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

3. W zakresie kompetencji społecznych:

 •     skutecznie i z empatią porozumiewa się z pacjentem,
 •     posiada świadomość konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się.


Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia doktoranckich.

Możliwości zatrudnienia:

 •     świadczenie opieki pielęgniarskiej w placówkach ochrony zdrowia,
 •     samo zatrudnienie,
 •     kierowanie i zarządzanie zespołami pielęgniarek lub położnych,
 •     zatrudnienie w podmiocie leczniczym na stanowiskach administracyjnych,
 •     nauczanie zawodu pielęgniarki lub położnej oraz wykonywanie pracy na rzecz doskonalenia zawodowego pielęgniarek lub położnych,
 •     prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie pielęgniarstwa,
 •     zatrudnienie w organach administracji publicznej, których zakres obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia,
 •     pełnienie służby na stanowiskach służbowych w inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia i jednostkach Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej,
 •     sprawowanie funkcji z wyboru w organach samorządu pielęgniarek i położnych.

 


Zasady kwalifikacji

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs dyplomów
Laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego z przedmiotów biologia, fizyka lub chemia, przyjmowani są 
w pierwszej kolejności w roku akademickim 2020/2021.

O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: pielęgniarstwo

 

Jednostka kwalifikacyjna Waga
Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia 1
Średnia ocen ze studiów I stopnia 1
Punkty za udokumentowaną działalność naukową, n * w (*) 1 lub 0.5

(*) 1 punkt za każdy artykuł opublikowany w recenzowanym czasopiśmie lub wydawnictwie kierunkowym (autorstwo lub współautorstwo)
0.5 punktu za każdą pracę prezentowaną na kierunkowej konferencji naukowej (autorstwo lub współautorstwo)

Osoby przyjęte otrzymują od Komisji Rekrutacyjnej skierowanie do lekarza medycyny pracy. Orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów w Uniwersytecie Opolskim na danym kierunku, należy dostarczyć do dnia 30.09.2020 r. do dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu. Kandydaci przyjęci w drugim terminie rekrutacji dostarczają orzeczenie do dnia 17.10.2020 r.

Brak orzeczenia uniemożliwi  wpis na listę studentów.