Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu została włączona do Uniwersytetu Opolskiego jako Wydział Nauk o Zdrowiu. Tym samym kandydaci stali się kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Niektóre z warunków rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/21 mogły ulec zmianie ale wymagania rekrutacyjne pozostawiono bez zmian.
Unia Europejska
Rekrutacja 2020 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Historia, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 2-KRK-H-D3
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Historia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 15
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Instytut Historii,
ul. Strzelców Bytomskich 2,
45-084 Opole
tel. (077) 401 61 80 e-mail: insthist@uni.opole.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 9:00-15:00
Adres WWW http://historia.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
 • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 2 (03.09.2020 06:00 – 16.10.2020 12:00)

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (20.04.2020 08:00 – 18.08.2020 15:00)

 

Informacje ogólne

 W trakcie trzyletnich studiów licencjackich w naszym Instytucie studenci poznają dzieje polityczne i gospodarcze Polski oraz świata, historię kultury, a także dzieje człowieka od najdawniejszych po czasy współczesne. Proces nauczania przebiega w zupełnie innej formie niż w ramach edukacji szkolnej, a jego celem jest nie tylko poszerzenie wiedzy o przeszłości, ale też przygotowanie do prowadzenia samodzielnych badań i analizy faktów oraz wydarzeń historycznych. Student ma możliwość bezpośredniego kontaktu z prahistorią poprzez udział w wykopaliskach archeologicznych. Podczas zajęć muzealnych ma jedyną i niepowtarzalną okazję obcować z zabytkami sztuki, które nie zawsze są udostępnione ogółowi zwiedzających. Nauczy się również zabezpieczyć i udokumentować elementy dziedzictwa kulturowego, a także pozna zasady stworzenia archiwum rodzinnego. Pozna również podstawowe kompetencje niezbędne do pracy w placówkach edukacyjnych i popularyzacji historii.

 

Czego uczy się na studiach z zakresu historii?

Historię wspomagają różne gałęzie nauk. Już na początku studiów stwarzamy możliwość zapoznania się z archeologią, elementami antropologii, ochroną dziedzictwa kulturowego, historią  herbów, monet, pieczęci i dokumentów. Dzięki rozwijaniu wiedzy o genealogii ułatwiamy poznawanie korzeni własnej rodziny. Dzięki naszemu programowi studiów masz szansę poznać rozwój różnych kultur i cywilizacji, ich materialne świadectwa i tajemnice przeszłości. Poznanie i zrozumienie zasad historycznego ukształtowania oraz funkcjonowania współczesnych państw okaże się bardzo proste. Dowiedziemy, że dziedzictwo kulturowe jest ważne dla każdego z nas. Nauczymy Cię doceniać naszą historię. Z uwagi na miejsce, w którym się znajdujemy, dużą rolę w naszym programie odgrywa historia regionu - Śląska.

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KURSOWE 

 • Prahistoria ziem polskich

 • Historia starożytna

 • Historia średniowieczna Polski

 • Historia średniowieczna powszechna

 • Historia nowożytna Polski

 • Historia nowożytna powszechna

 • Historia Polski XIX w.

 • Historia powszechna XIX w

 • Historia Polski XX w. (do 1945 r.)

 • Historia powszechna XX w. (do 1945 r. )

 • Historia Polski po 1945 r.

 • Historia powszechna po 1945 r.

 • Nauki pomocnicze historii

 • Wstęp do badań i technika pisania tekstów naukowych

 • Proseminarium

 • Seminarium licencjackie

 • Język łaciński

 

MODUŁ EDUKACYJNO-POPULARYZATORSKI

 • Narracja historyczna
 • Teoria  i praktyka funkcjonowania placówek kulturalnych i oświatowych
 • Źródła w eduakcji historycznej
 • Główne kierunki badań dydaktyki historii
 • Alternatywne formy nauczania
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 • Teoretyczne podstawy edukacji historycznej
 • Etyka i autorytet nauczyciela w eduacji i popularyzacji historii
 • Miejsca pamięci w przestrzeni publicznej
 • Gry historyczne
 • Rekonstrukcja historyczna
 • Turystyka historyczna

 

 MODUŁ BADAWCZY

 • Wstęp do archiwistyki i archeologii

 • Podstawy prawne działalności archiwalnej
 • Archiwalne i biblioteczne bazy danych
 • Metodyka archiwalna z praktyką
 • Paleografia pisma łacińskiego
 • Techniki badań wykopaliskowych
 • Publicystyka historyczna i creativ writing
 • Etyka humanisty badawcza i zawodowa
 • Powszechna historia archiwów i służb archiwalnych
 • Rozwój from kancelaryjnych z elementami historii i administarcji i ustroju sądowego na ziemiach polskich i na Śląsku
 • Kancelaria współczesna i zarządzanie dokumentacją
 • Orgazniacja i zasoby archiwów oraz bibliotek polskich
 • Neografia pisma gotyciego i ruskiego

 

Działalność studencka

W Instytucie Historii swoje fascynacje studenci mogą realizować w ramach Koła Archeologów oraz Koła Historyków, w którym funkcjonują specjalistyczne sekcje: Koło Archeologów powstało w 2000 roku. Spotkania członków koła obejmują zagadnienia dotyczące: obyczajowości, obrzędów, wierzeń Słowian, pochówków ciałopalnych w neolicie na ziemiach polskich, wczesnośredniowiecznych pochówków szkieletowych z terenu Śląska terenu Polski na tle Słowiańszczyzny Zachodniej, historii Wikingów, kultury Piktów, odkryć archeologicznych jako źródeł do badania kultury oraz przygotowania do pracy na stanowiskach archeologicznych. Obecnie zajmuje się również sporządzeniem opracowań naukowych archeologicznych, poznawaniem zabytków ruchomych, ich datowaniem, bierze udział w badaniach wykopaliskowych, rekonstrukcjach kultury dawnej, kuchni średniowiecznej i magii. Koło Naukowe Historyków działa oficjalnie od 18.01.2013 roku przy Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego, kiedy to zostało zarejestrowane przez prorektora ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Marka Masnyka. Koło założyła grupa aktywnych studentów historii przy współpracy z dr Anną Gołębiowską i dr Adrianą Dawid. Za główny cel Koło stawia sobie działalność na rzecz propagowania wiedzy historycznej w wyniku czego organizuje wykłady, konferencje i spotkania. Wydaje również periodyk „HiStory”, którego celem jest umożliwienie studentom szlifowania swoich umiejętności pisarskich, a także popularyzacja historii poprzez przedstawienie jej w przystępny sposób. Oba Koła czynnie uczestniczą i współorganizują konferencje naukowe adresowane do studentów i doktorantów pt. Cultura Animi. Prócz tego studenci biorą czynny udział wraz z wykładowcami w wyjazdach naukowo-badawczych na Ukrainę, Sycylię i w inne regiony Europy.

 

Co można robić po studiach z zakresu historii?

 • kontynuować naukę na studiach II stopnia
 • pracować w archiwach, muzeach, placówkach kultury, agencjach promujących region
 • w biurach podróży
 • w mediach
 • w administracji samorządowej i organizacjach społecznych
 • tworzyć rekonstrukcje historyczne
 • realizować się wszędzie tam, gdzie potrzeba ludzi otwartych, kompetentnych i dociekliwych

Kontynuowanie nauki

Absolwent kierunku „Historia” będzie mógł kontynuować edukację na II stopniu, podejmując studia magisterskie z zakresu nauk humanistycznych. Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami. Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia.

Kierunki pokrewne: Kulturoznawstwo, Filozofia, Politologia, Prawo.

 

 

 


Zasady kwalifikacji

 

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia, uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

 

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 język polski pisemna

poziom podstawowy 0,375
poziom rozszerzony 0,50
3 przedmiot do wyboru * pisemna

poziom podstawowy 0,375
poziom rozszerzony 0,50

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.
* Dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego.

 

KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 język polski część pisemna matury 0,50
3 przedmiot do wyboru ** część pisemna matury 0,50
ocena końcoworoczna * 0,20

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

** Dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego.