Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu została włączona do Uniwersytetu Opolskiego jako Wydział Nauk o Zdrowiu. Tym samym kandydaci stali się kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Niektóre z warunków rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/21 mogły ulec zmianie ale wymagania rekrutacyjne pozostawiono bez zmian.
Unia Europejska
Rekrutacja 2020 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Historia i teraźniejszość 40+, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 2-PRK-H.T.S.L.3
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Historia i teraźniejszość 40+
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Limit miejsc 15
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Instytut Historii,
ul. Strzelców Bytomskich 2,
45-084 Opole
tel. (077) 401 61 80 e-mail: insthist@uni.opole.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 9:00-15:00
Adres WWW http://historia.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
  • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 2 (22.08.2020 00:00 – 16.10.2020 12:00)

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (20.04.2020 08:00 – 18.08.2020 15:00)

Informacje ogólne o kieruneku HiT 40+?

HiT 40+  przeznaczony jest dla osób w różnym wieku, które nie posiadają czasu, aby studiować w trybie dziennym, a chciałyby nadal rozwijać swoje zainteresowania przeszłością i współczesną sytuacją geopolityczną. Dlatego proponujemy bezpłatne zajęcia popołudniowe, które nie zawsze odbywać się będą w murach Instytutu Historii. Nowatorska siatka zajęć przewiduje wyjazdy studyjne poza Opole szlakiem zabytków Śląska, także czeskiego.

Czego uczymy na HiT 40+?

Kierunek  Historia i Teraźniejszość 40+ bazuje na programie kierunku historia, który został ograniczony godzinowo i dostosowany do potrzeb oraz możliwości prowadzenia zajęć w formie studiów popołudniowych oraz realizacji ich części w formie projektów przeprowadzanych w ramach wyjazdów studyjnych. Kierunek dostosowuje ofertę kształcenia dla osób aktywnych zawodowo, które zamierzałyby wykorzystać czas wolny na pogłębianie swojej wiedzy. Studia HiT 40 + kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

„Historia i Teraźniejszość 40+” jest kierunkiem , który obejmuje szeroki zakres wiedzy, przede wszystkim z obszaru nauk humanistycznych, umożliwiający wnikliwe poznanie zagadnień  z zakresu historii Polski i powszechnej, zrozumienie zasad historycznego ukształtowania oraz funkcjonowania współczesnych państw i regionów oraz zasad ochrony dziedzictwa kulturowego. Umożliwia zrozumienie procesów cywilizacyjnych wraz z ich rozróżnieniem w zależności od regionu geograficznego, jak i okresu w dziejach świata i Europy.
Wykłady nie będą przeładowane faktografią. Dzięki specjalnie dobranym treściom stanowią odpowiedź na współczesne zapotrzebowanie na wiedzę historyczną. Prowadzone będą w oparciu o nowoczesne technologie – ilustrowane dźwiękiem, obrazem oraz filmem. Dobór przedmiotów stworzy okazję do wymiany kontrowersyjnych poglądów i konfrontacji stereotypów z najnowszymi faktami. Student będzie miał wpływ na realizowane przedmioty, bo część z nich sam wybierze. Nauczy się także nowego lub podszkoli znany sobie język obcy.

Zajęcia będą prowadzone w następujących blokach tematycznych: historia klasyczna i zagadnienia społeczno-polityczne czasów współczesnych (archeologia, starożytność, średniowiecze, wiek XVI-XVIII, XIX stulecie oraz historia wieku XX i najnowsza); blok instytutowy - w semestrze II jeden spośród przedmiotów z zakresu historii społecznej (Społeczeństwo Polski na przestrzeni wieków; Historia życia codziennego i prywatnego; Wierzenia i religie, Rodzina w kulturze europejskiej), w semestrze III jeden z przedmiotów z zakresu historii obyczajów i obyczajowości (Wielcy przywódcy i skandaliści w dziejach, Życie intymne mieszkańców Europy, Kryminalistyka - biologia sądowa, Czary i inne przestępstwa zagrożone śmiercią w XVI-XVIII-wiecznych kodeksach karnych, Historia kobiet, Historia trunków i napojów, Historia w grach), w semestrze IV i V po jednym do wyboru z przedmiotów poszerzających wiedzę humanistyczną; warsztat badań humanistycznych - student wybiera warsztaty z następujących nauk wspierających i pomocniczych: Archiwistyka, Archeologia, Genealogia z heraldyką, Biografistyka, Historia gospodarcza, Demografia i statystyka, Wojskoznawstwo. Dodatkowo proponujemy również do wyboru przedmiot poszerzający wiedzę społeczną - Myśl społeczna i polityczna, Komunikacja społeczna, Socjologiczny obraz społeczeństwa polskiego, Antropologia społeczna. Kolejne 30 godzin zajęć poszerzających wiedzę społeczną będzie realizowanych w ramach kursu ogólnouczelnianego w semestrze III (student wybiera przedmiot z zakresu nauk społecznych ze wskazanej listy kursów ogólnouczelnianych).

Działalność studencka

 

W ramach studiów studenci biorą udział w naukowych konferencjach krajowych. Uczestniczą także wraz z wykładowcami w licznych wyjazdach naukowych, krajowych i zagranicznych, w ramach których prowadzący organizują dla nich prelekcje, czy zajęcia muzealne. Pozwala to im zapoznać się ze szerszą paneuropejską perspektywą badań historycznych.

 

Co można robić po tych studiach?


Absolwent otrzymuje wykształcenie humanistyczne w dziedzinie historii z elementami nauk społecznych (socjologii, nauki o polityce, psychologii). Student po ukończeniu przewidzianego cyklu edukacyjnego uzyska wiedzę z zakresu historii i wiedzy o świecie współczesnym ze szczególnym uwzględnieniem związku aktualnych zjawisk z wydarzeniami historycznymi. Absolwent HiT 40+ będzie posiadał wiedzę nie tylko z zakresu klasycznej historii, ale również szeroko rozumianej historii cywilizacji. W procesie kształcenie absolwentów istotną rolę odgrywa ich sprofilowanie zgodne z obranym rozszerzeniem ukierunkowanym na: rekonstrukcję historyczną, turystykę historyczną i infobrokering.  Kompetencje i umiejętności nabyte przez absolwentów kierunku poszerzą ich możliwości zatrudnienia w organizacjach państwowych i samorządowych, placówkach muzealnych i kulturalno-oświatowych oraz w administracji lokalnej.


Kontynuowanie nauki

Absolwent kierunku „Historia i Teraźniejszość 40+” będzie mógł kontynuować edukację na II stopniu, podejmując studia magisterskie z zakresu nauk humanistycznych.

 

 


Zasady kwalifikacji

 

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia, uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

 

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 język polski pisemna

poziom podstawowy 0,375
poziom rozszerzony 0,50
3 przedmiot do wyboru * pisemna

poziom podstawowy 0,375
poziom rozszerzony 0,50

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.
* Dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego.

 

KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 język polski część pisemna matury 0,50
3 przedmiot do wyboru ** część pisemna matury 0,50
ocena końcoworoczna * 0,20

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

** Dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego.