Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu została włączona do Uniwersytetu Opolskiego jako Wydział Nauk o Zdrowiu. Tym samym kandydaci stali się kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Niektóre z warunków rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/21 mogły ulec zmianie ale wymagania rekrutacyjne pozostawiono bez zmian.
Unia Europejska
Rekrutacja 2020 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite magisterskie, 5-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 2-PRK-PPW-S.M.5.PP
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia jednolite magisterskie
Limit miejsc 80
Czas trwania 5 lat
Adres komisji rekrutacyjnej Uniwersytet Opolski
Budynek Główny
ul. Oleska 48
Pokój 317 INP
Sekretarze komisji
Łukasz Masnyk - lmasnyk@uni.opole.pl
Tomasz Chojnowski - tchojnowski@uni.opole.pl
tel. 77 452 74 39
Wymagane dokumenty
  • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 2 (03.09.2020 06:00 – 16.10.2020 12:00)

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (20.04.2020 08:00 – 18.08.2020 15:00)

Informacje ogólne

Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego zajmuje się działalnością dydaktyczną i badawczą, dokładając wszelkich starań by studenci zdobywając kwalifikacje, zostali wyposażenie w kompleksową wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną. Zajęcia dla studentów prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich w różnych formach, wykorzystując nowoczesne środki i metody dydaktyczne, pozwalające na wnikliwie analizowanie problemów i wyznań współczesnej pedagogiki. Instytut współpracuje z placówkami naukowo-badawczymi w kraju i zagranicą, organizowane są międzynarodowe obozy naukowe, ale również „staże” w Polsce (w ramach programu „Most” na innych uczelniach w kraju) i za granicami naszego kraju (np. w ramach programu ERASMUS+).

Jeśli chcesz być dobrze przygotowany do życia i wypełniania zawodu z misją społeczną, spędzić interesująco i aktywnie okres studiów, zrealizować ciekawe praktyki zawodowe, pozwalające doskonalić swój przyszły warsztat pedagogiczny - to wybierz studia w INP w Uniwersytecie Opolskim.

Czego uczy się na Pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Mając na uwadze wielką odpowiedzialność związaną z edukację najmłodszych, jak i również związaną z tym przyszłość naszego regionu, koniecznością staje się stworzenie możliwie takich warunków kształcenia nauczycieli pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, które pozwolą na stały rozwój mieszkańców naszego regionu w dynamicznie zmieniającym się społeczeństwie.
Jednym z podstawowych argumentów utworzenia kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest fakt, że to absolwenci tego kierunku tworzą warunki, organizują procesy a także podejmują działania, spełniające kluczową rolę w życiu każdego dziecka, dając mu fundament do rozwijania swoich pasji i zainteresowań na kolejnych szczeblach edukacji. W tym okresie przy zaangażowaniu m.in. nauczyciela kształtuje się fundament osobowości podmiotu wychowywanego. To właśnie pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna spełniała przez wieki, i nadal spełnia jedną z najistotniejszych ról w systemie edukacji. Biorąc pod uwagę coraz większą świadomość rodziców na ten temat, aktualnie wzrasta zapotrzebowanie na profesjonalnie przygotowanych nauczycieli na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. To właśnie studia na tym kierunku pozwalają na uzyskanie kompetencji z zakresu kształcenia i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz wyposażają przyszłych nauczycieli w kompetencje społeczne, stanowiące o gotowości do ich systematycznej i permanentnej pracy nad własnym warsztatem pedagogicznym.

 

Działalność studencka

Studenckie Koło Naukowe Pedagogów (KNP) prowadzi działalność w zakresie popularyzacji nauk pedagogicznych, poprzez rozwijanie zainteresowań, zdobywanie doświadczeń oraz wiedzy z zakresu prowadzenia badań kultury i edukacji wśród młodzieży akademickiej. Poszczególne sekcje naukowe ukierunkowane są na działalność specjalistyczną, właściwą reprezentowanej subdyscyplinie pedagogicznej. W ramach Koła Naukowego Pedagogów funkcjonują następujące sekcje naukowe: Animatorów Kultury, Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej, Pedagogiki Pracy, Pedagogiki Wczesnoszkolnej oraz Planowania i Zarządzania Edukacją. Swoje statutowe cele i zadania koło naukowe realizuje poprzez: organizację spotkań o charakterze naukowo-badawczym i dydaktycznym; prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla uczniów i studentów; prowadzenie badań i opracowywanie publikacji naukowych i popularnonaukowych; organizowanie i czynny udział w konferencjach i seminariach naukowych; organizację i uczestnictwo w wyjazdach studyjnych, a także organizację i realizację przedsięwzięć kulturalno-oświatowych i charytatywnych w skali regionalnej i ponadregionalnej.

 

Co można robić po studiach

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to kierunek, który przygotowuje do pracy z dziećmi w placówkach przedszkolnych i klasach I – III szkoły podstawowej, co wymaga specjalistycznego ukierunkowania programu studiów na kształcenie nauczycieli mogących sprostać współczesnym standardom nowoczesnej edukacji dzieci.
Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, w trakcie jednolitych studiów magisterskich nabędzie między innymi wiedzę ogólną z różnych dziedzin zapewniającą konstruktywne wchodzenie w dialog z dziećmi (uczniami) oraz umiejętność rozbudzania w nich zainteresowań. Posiądzie wiedzę z zakresu dydaktyki ogólnej i przedmiotowej zapewniającą samodzielne przygotowanie, realizację i ewaluację programu nauczania. Nabędzie umiejętności projektowania i prowadzenia badań pedagogicznych, rozpoznawania potrzeb, możliwości i uzdolnień każdego dziecka (ucznia). Dzięki praktycznemu profilowi kształcenia, absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna będzie między innymi potrafił wykorzystywać w codziennej praktyce edukacyjnej różnorodne sposoby organizowania środowiska uczenia się i nauczania, przy uwzględnieniu specyficznych potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci (uczniów), jaki i grupy, z którą pracuje, posługiwać się normami etycznymi w działalności zawodowej, kierując się przede wszystkim szacunkiem dla godności każdego człowieka, formułować właściwe zachowania i postawy dzieci (uczniów), wobec kultury, a także budować relacje wzajemnego zaufania między wszystkimi podmiotami procesu wychowania i kształcenia.

 


Zasady kwalifikacji

 

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia, uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

 

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 język polski pisemna

poziom podstawowy 0,375
poziom rozszerzony 0,50
3 przedmiot do wyboru * pisemna

poziom podstawowy 0,375
poziom rozszerzony 0,50

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.
* Dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego.

 

KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 język polski część pisemna matury 0,50
3 przedmiot do wyboru ** część pisemna matury 0,50
ocena końcoworoczna * 0,20

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

** Dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego.