Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu została włączona do Uniwersytetu Opolskiego jako Wydział Nauk o Zdrowiu. Tym samym kandydaci stali się kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Niektóre z warunków rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/21 mogły ulec zmianie ale wymagania rekrutacyjne pozostawiono bez zmian.
Unia Europejska
Rekrutacja 2020 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Pedagogika specjalna, jednolite magisterskie, 5-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 2-PRK-PSP-S.M.5.PP
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Pedagogika specjalna
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia jednolite magisterskie
Limit miejsc 40
Czas trwania 5 lat
Adres komisji rekrutacyjnej Uniwersytet Opolski
Budynek Główny
ul. Oleska 48
Pokój 317 INP
Sekretarze komisji
Łukasz Masnyk - lmasnyk@uni.opole.pl
Tomasz Chojnowski - tchojnowski@uni.opole.pl
tel. 77 452 74 39
Wymagane dokumenty
 • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 2 (22.08.2020 00:00 – 16.10.2020 12:00)

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (20.04.2020 08:00 – 18.08.2020 15:00)

Informacje ogólne

 

Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego zajmuje się działalnością dydaktyczną i badawczą. Jeśli chcesz być dobrze przygotowany do życia i zawodu, ciekawie spędzić studia, odbyć ciekawe praktyki i „staże”, w Polsce (część z nich realizować w ramach programu „Most” na innych uczelniach w kraju) i za granicami naszego kraju (np. w ramach programu ERASMUS), to wybierz studia w INP w Uniwersytecie Opolskim.

 

Czego uczy się na Pedagogice specjalnej, studia jednolite magisterskie, profil praktyczny?

 

Charakterystyka ogólna studiów

 

Pedagogika specjalna stanowi dyscyplinę, której przedmiotem zainteresowania są osoby z niepełnosprawnościami na różnych etapach rozwoju i w różnych okresach życia, osoby, które wskutek dysfunkcji i uszkodzeń mają trudności w wypełnianiu codziennych życiowych zadań i z uwagi na specyficzne potrzeby wymagają specjalistycznie przygotowanej kadry, w tym zwłaszcza kadry pedagogicznej, posiadającej kompetencje do pracy z dziećmi i młodzieżą. Program kierunku Pedagogika specjalna wypełnia wymagania sformułowane przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (określone w standardach kształcenia nauczycieli), co oznacza, że zapewnia absolwentom uzyskanie przygotowania pedagogicznego uprawniającego do zajmowania stanowiska nauczyciela i uprawnienia pedagoga specjalnego.

 

 

Przebieg studiów:

 

Studia trwają 5 lat (10 semestrów) i obejmują zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia, ćwiczenia metodyczne i seminarium dyplomowe) oraz praktyki zawodowe.

 

Plan studiów zakłada, że student realizuje przedmioty pogrupowane w następujące moduły:

 

1. Moduł przedmiotów podstawowych: Psychologia ogólna, Pedagogika ogólna, Socjologia, Filozofia, Biomedyczne podstawy rozwoju, Psychologia rozwoju dzieci i młodzieży, Procesy komunikacji społecznej, Pedagogika społeczna, Psychologia wychowawcza i psychoprofilaktyka, Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, Prawo oświatowe i podstawy prawe pracy pedagoga specjalnego, Kultura języka

 

2. Moduł przedmiotów kierunkowych: Podstawy rehabilitacji osób z niepełnosprawnością, Pedagogika specjalna, Teoretyczne podstawy wychowania, Teoretyczne podstawy kształcenia, Diagnostyka pedagogiczna, Praca opiekuńczo-wychowawcza w przedszkolu i szkole, Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej, Szkoła jako środowisko wychowawcze, Specjalne potrzeby edukacyjne - aspekty pedagogiczne i prawne, Zaburzenia w rozwoju u dzieci i młodzieży, Teoretyczne podstawy edukacja integracyjnej i włączającej, Diagnostyka w pedagogice specjalnej, Opieka i wsparcie osób dorosłych z niepełnosprawnością, Podstawy logopedii, Metodologia badań pedagogicznych, Badania pedagogiczne w literaturze obcojęzycznej, Zaburzenia ze spektrum autyzmu, Psychospołeczne funkcjonowanie osób dorosłych z niepełnosprawnością

 

3. Moduł przedmiotów dydaktyczno-metodycznych: Emisja głosu, Pierwsza pomoc przedmedyczna, Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych, Dydaktyka specjalna, Metodyczne aspekty edukacji integracyjnej i włączającej, Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, Projekty na rzecz inkluzji społecznej, Programy wychowawcze w edukacji integracyjnej i włączającej, Organizacja edukacji włączającej, Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych, Poradnictwo i praca z rodziną dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Podstawy kształcenia praktycznego

 

 4. Moduł przedmiotów do wyboru.  W ramach tego modułu przygotowano szeroką ofertę przedmiotów do wyboru (student wybiera 17 przedmiotów z listy 47 przedmiotów) poszerzających wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w trzech alternatywnych zakresach:

 • Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Pedagogiki leczniczo-terapeutycznej,
 • Pedagogiki resocjalizacyjnej.

Grupy powstaną w przypadku zapisania się do nich co najmniej 20 studentów.

 

5. Moduł przedmiotów kształcenia ogólnego: Wychowanie fizyczne, Technologie informacyjne, Kursy zmienne ogólnouczelniane, Lektorat, Seminarium dyplomowe, Statystyka, Kurs w języku obcym nowożytnym.

 

 6. Praktyki.  Student jest zobowiązany do realizacji ogółem 350 godzin praktyk zawodowych. Przewidziano 5 praktyk śródrocznych po 30 godz. w semestrach: III, IV, V, VI i VIII i 2 praktyki ciągłe po 100 godz., które będą się odbywały w okresie wakacyjnym lub we wrześniu, a są przypisane do semestru VII i IX.

 

Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe:

  

 • Absolwent zdobywa kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych, oddziałach specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych, szkołach podstawowych specjalnych, oddziałach specjalnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych, dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.
 • Absolwent posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach wchodzących w skład młodzieżowych ośrodków wychowawczych przeznaczonych dla nieletnich z niepełnosprawnością intelektualną oraz do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowawcy w powyższych ośrodkach.
 •  Absolwent posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga w szkołach i innych placówkach oświatowych. 
 • Absolwent może być zatrudniony w przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, przedszkolach integracyjnych, szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, szkołach integracyjnych i innych formach wychowania i kształcenia jako nauczyciel posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego z uwzględnieniem realizacji zadań zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów niepełnosprawnych, np. na stanowisku asystenta nauczyciela, pomocy nauczyciela (tzw. nauczyciel wspomagający).
 • Absolwent może znaleźć zatrudnienie w placówkach pozaoświatowych (np. prowadzonych przez organizacje pozarządowe, służbę zdrowia, pomoc społeczną) przeznaczonych dla osób z różnymi rodzajami  niepełnosprawności na stanowisku pedagoga specjalnego.

 

 Absolwent kierunku Pedagogika specjalna posiada następujące kompetencje zawodowe:

 

 • uzyskuje wiedzę za zakresu nauk społecznych dotyczącą rozwoju i funkcjonowania człowieka, a szczególnie człowieka doświadczającego różnego typu zaburzeń rozwojowych, uszkodzeń czy dysfunkcji, powodujących jego niepełnosprawność,
 • posiada ukształtowane poczucie wrażliwości na powszechne i specyficzne potrzeby człowieka z niepełnosprawnością oraz zdobywa umiejętności praktyczne niezbędne w pracy psychopedagogicznej: opiekuńczo-wychowawczej i terapeutyczno-rehabilitacyjnej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z zaburzeniami rozwojowymi i z niepełnosprawnością,
 • uzyskuje wiedzę teoretyczną oraz umiejętności jej wykorzystania w zakresie diagnozowania stanu rozwojowego osób z niepełnosprawnością (zarówno zaburzeń, jak i potencjału rozwojowego) oraz prognozowania ich rozwoju, a także organizacji i realizacji specjalistycznych działań profilaktycznych, edukacyjno-wychowawczych, korekcyjno-rewalidacyjnych, wspierająco-pomocowych i innych w pracy z osobami z niepełnosprawnością na różnych etapach rozwoju w różnych placówkach oświatowych i pozaoświatowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością,
 • zdobywa szczegółowe kompetencje w zakresie wiedzy w obszarze przedmiotu i zadań pedagogiki specjalnej oraz jej powiązań z innymi dyscyplinami nauki, wiedzy dotyczącej istoty, przyczyn i klasyfikacji niepełnosprawności, wiedzy dotyczącej metodycznych aspektów działań w zakresie opieki, wychowania, rewalidacji, rehabilitacji, korektury, terapii realizowanych w placówkach edukacyjno-oświatowych oraz pozarządowych,
 • uzyskuje kompetencje w zakresie umiejętności, w tym na przykład umiejętności identyfikacji i samodzielnego, kreatywnego rozwiązywania różnorodnych zadań i problemów edukacyjnych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych, posługiwania się nowoczesnymi środkami technologicznymi we wszelkich działaniach podejmowanych na rzecz rozwoju oraz wspomagania osoby z dysfunkcjami rozwojowymi i z zaburzeniami oraz z niepełnosprawnością w systemie edukacji specjalnej, integracyjnej i inkluzyjnej (w szkołach i placówkach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych),
 • zdobywa umiejętności współpracy z rodziną i specjalistami w zakresie realizacji różnorodnych zadań w obszarze wspomagania rozwoju osób z niepełnosprawnością oraz ich przygotowania do samodzielnego i niezależnego (w granicach możliwości) funkcjonowania w rolach osobistych i społecznych z uwzględnieniem optymalizacji jakości ich życia,
 • zdobywa umiejętności metodyczne w zakresie planowania, organizacji, realizacji i ewaluacji praktycznych działań opiekuńczo-wychowawczych i korekcyjno-rewalidacyjnych i innych (np. w zakresie stymulacji rozwoju czy organizacji casu wolnego) dzieci i młodzieży, w tym dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz różnego rodzaju niepełnosprawnością,
 • zdobywa umiejętności dotyczące projektowania własnego rozwoju i podejmowania zadań na rzecz samodoskonalenia i uczenia się przez całe życie, podwyższania poziomu własnych możliwości w zakresie działań niezbędnych zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym (co dotyczy między innymi umiejętności w zakresie komunikowania się, ochrony i emisji głosu, czy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej),
 • uzyskuje kompetencje społeczne determinujące efektywną pracę z osobami z niepełnosprawnością, w tym wrażliwość na potrzeby rozwojowe i życiowe osób z niepełnosprawnością oraz ich prawa, zrozumienie sytuacji życiowej osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, życzliwość i otwartość na  drugiego człowieka, postawę bezwarunkowej akceptacji człowieka z niepełnosprawnością oraz przekonanie o potrzebie aktywnego upowszechniania pożądanych prospołecznych postaw środowiska akceptującego osoby z niepełnosprawnością.

 

Co można robić po tych studiach ?

Absolwent pedagogiki specjalnej uzyskuje tytuł magistra i jest przygotowany do organizowania opieki, wychowania i terapii osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Obecnie szkolnictwo dla osób niepełnosprawnych staje się coraz bardziej integracyjne i dlatego zmniejsza się liczba uczniów przebywających w szkołach segregacyjnych a zwiększa liczba osób niepełnosprawnych w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych. Dlatego pedagog specjalny jest potrzebny we wszystkich typach szkół, do których uczęszczają dzieci i młodzież o różnych dysfunkcjach.

Absolwenci znajdą zatrudnienie m.in. w:

 • szkołach podstawowych (państwowych i niepublicznych),
 • przedszkolach (państwowych i niepublicznych),
 • ośrodkach wychowawczych rewalidacyjno-resocjalizacyjnych,
 • placówkach dla osób z różnymi rodzajami  niepełnosprawności prowadzonych przez organizacje pozarządowe,
 • placówkach dla osób z różnymi rodzajami  niepełnosprawności prowadzonych przez służbę zdrowia,
 • placówkach dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności prowadzonych przez pomoc społeczną.

 

Kontynuowanie nauki na III stopniu studiów

Absolwent ma możliwość kontynuowania kształcenia na studiach podyplomowych i studiach doktoranckich w zakresie nauk społecznych i humanistycznych.

 

 

 

 


Zasady kwalifikacji

 

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia, uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

 

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 język polski pisemna

poziom podstawowy 0,375
poziom rozszerzony 0,50
3 przedmiot do wyboru * pisemna

poziom podstawowy 0,375
poziom rozszerzony 0,50

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.
* Dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego.

 

KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 język polski część pisemna matury 0,50
3 przedmiot do wyboru ** część pisemna matury 0,50
ocena końcoworoczna * 0,20

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

** Dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego.