Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu została włączona do Uniwersytetu Opolskiego jako Wydział Nauk o Zdrowiu. Tym samym kandydaci stali się kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Niektóre z warunków rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/21 mogły ulec zmianie ale wymagania rekrutacyjne pozostawiono bez zmian.
Unia Europejska
Rekrutacja 2020 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Analiza danych i metody pomiarowe, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 3-PRK-AD-S.L.3
Jednostka organizacyjna Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Kierunek studiów Analiza danych i metody pomiarowe
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Instytut Fizyki, ul. Oleska 48,
pok. 185 (I piętro)
(77) 452 72 50
instfiz@uni.opole.pl
Adres WWW http://fizyka.wmfi.uni.opole.pl/
Wymagane dokumenty
  • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Informacje ogólne

Instytut Fizyki utworzył nowy kierunek „Analiza danych i metody pomiarowe” wychodząc naprzeciw intensywnie zmieniającym się oczekiwaniom rynku pracy we współczesnym zglobalizowanym świecie, w którym funkcjonowanie gospodarki jest oparte na technologiach cyfrowych i w którym  tempo rozwoju technologicznego jest bardzo szybkie i wymaga od ludzi ciągłego uczenia się i uaktualniania swojej wiedzy i umiejętności.
Kierunek ten został przygotowany w oparciu o analizę statystyk badających zapotrzebowanie na różnego rodzaju specjalistów w wielu dziedzinach gospodarki, a także w oparciu o opinie uzyskane bezpośrednio od potencjalnych pracodawców, oraz analizę ofert pracy dostępnych w urzędach pracy, w biuletynach informacji publicznej oraz w wyspecjalizowanych portalach internetowych.
Na rynku pracy obserwuje się ciągle rosnące zainteresowanie pracownikami z dobrze rozwiniętymi umiejętnościami analizy danych, programowania i modelowania komputerowego. Poszukiwani są również specjaliści  z praktycznymi umiejętnościami planowania i przeprowadzania złożonych pomiarów oraz obsługi specjalistycznego sprzętu. Studia Analiza Danych i Metody Pomiarowe łączą te dwa zakresy wiedzy i umiejętności, sprawiając, że ich absolwenci będą wszechstronnymi specjalistami, którzy będą mogli znaleźć zatrudnienie w wielu sektorach gospodarki.
W Instytucie Fizyki są prowadzone naukowe badania doświadczalne i teoretyczne. Badania prowadzi się w zakresie fizyki statystycznej i matematycznej, fizyki ciała stałego oraz spektroskopii plazmy, fizyki jądrowej, biofizyki oraz astrofizyki. Pracownicy Instytutu Fizyki współpracują z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą.
Pracownicy cieszą się uznaniem w skali krajowej i międzynarodowej. Świadczy o tym duża liczba publikacji pracowników IF, które powstały przy współpracy z wysokiej klasy uczonymi, reprezentującymi renomowane ośrodki naukowe na świecie. Dzięki kontaktom naukowym zespół pracowników IF (Pracownia Spektroskopii Plazmy) został włączony w realizacje kilku dużych projektów naukowych.
Pracownicy IF stosują zaawansowane narzędzia informatyczne w swojej pracy naukowej. Programują w takich językach jak Python, Fortran, C++, R, Visual Basic. Używają programów Mathematica, Maple, Matlab a także programów do opracowania, prezentacji i wizualizacji danych takich jak np. Origin, czy programów takich jak AutoCad, Corel, Gimp stosowanych do graficznej prezentacji elementów aparatury pomiarowej i całych układów pomiarowych.
Bogate doświadczenie kadry naukowo-dydaktycznej w praktycznym zastosowaniu informatycznych narzędzi w badaniach naukowych oraz w pracy z nowoczesnymi przyrządami pomiarowymi i aparaturą badawczą jest niewątpliwym atutem tych studiów.
Instytut Fizyki dysponuje nowoczesną aparaturą badawczą oraz dobrze wyposażonymi laboratoriami oraz pracowniami  komputerowymi dla studentów z dostępem do nowoczesnego oprogramowania i sieci internetowej, a także profesjonalnym obserwatorium astronomicznym.
Instytut Fizyki zapewnia również studentom dostęp do laboratoriów naukowych w celu wykonywania zadań wynikających z programu studiów, uczestnictwa studentów w badaniach naukowych, wykonywania prac dyplomowych i magisterskich.
Studiowanie w Instytucie Fizyki odbywa się zgodnie z Europejskim Systemem ECTS, co umożliwia studentom odbycie części studiów w uczelniach zagranicznych.
Znakomita większość naszych absolwentów znajduje zatrudnienie niedługo po ukończeniu studiów, o czym świadczą badania prowadzone przez Akademickie Centrum Karier UO.
W szeregach naszych studentów mamy stypendystów Ministra i laureatów nagród JM Rektora.
Studenci mogą liczyć na życzliwą opiekę i pomoc w studiowaniu ze strony pracowników. Ze względu na stosunkowo niewielką liczbę studentów jest możliwe studiowanie w relacji mistrz-uczeń.

 

Charakterystyka kierunku

Studia „Analiza danych i metody pomiarowe” są realizowane przede wszystkim w dyscyplinach: nauki fizyczne oraz informatyka techniczna i telekomunikacja. Dodatkowo realizowane są treści z zakresu matematyki i astronomii. W związku z tym studenci zyskują szeroką wiedzę fizyczną oraz z zakresu zastosowań informatyki.
Studenci uczą się stosować podejście analityczne przy rozwiązywaniu problemów fizycznych i opanowują niezbędny w tym celu aparat matematyczny.
Uczą się wykorzystywania w praktyce zdobytej wiedzy, a także stosowania nowoczesnych narzędzi informatycznych. Poznają techniki gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji, a także modelowania procesów fizycznych. Osiągają to dzięki licznym laboratoriom i ćwiczeniom, co w przyszłości znacznie skróci  ich etap wdrożenia do pracy w firmie.
Uczą się także podstaw fizycznych działania często złożonych urządzeń pomiarowych i badawczych, ich obsługi i konserwacji Przeprowadzają pomiary fizyczne oraz ich statystyczną analizę, przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania.
Studenci poznają kilka języków programowania, w tym Python, znacznie ułatwiający interakcję programisty z komputerem i będący jednym z bardziej rozpowszechnionych języków w przemyśle, oraz C++ , R czy Visual Basic. Nabywają umiejętność profesjonalnego wykorzystania wielu programów komercyjnych, np. Mathematica, Statistica, LabView, AutoCad, Origin, MS Office.
W proponowanym programie studiów uwzględniono również kompetencje takie jak samodzielność, umiejętność współpracy i pracy w grupie, kreatywność i chęć do samokształcenia, które są najważniejszymi kompetencjami społecznymi przydatnymi podczas pracy zawodowej.
Duża liczba zajęć do wyboru zapewnia odpowiednią elastyczność programu kształcenia oraz stwarza możliwość samodzielnego kształtowania swojej ścieżki studiów.

 

Działalność studencka

W Instytucie Fizyki prężnie działa Koło Naukowe Fizyków.
KNF tworzą studenci i doktoranci fizyki studiujący w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Opolskiego, którzy chcą bawić się fizyką i zarażać innych swoimi zainteresowaniami. KNF współpracuje z Wirtualną Akademią Astronomii, Polskim Towarzystwem Fizycznym oraz Opolskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk. Dzięki aktywności w KNF studenci mogą rozwijać swoje pasje oraz osiągać lepsze wyniki w nauce. Główny kierunek to rozwijanie zainteresowań studentów oraz popularyzacja nauk fizycznych wśród młodszych pokoleń, zarówno w społeczności lokalnej, jak i poza nią. Członkowie KNF jeżdżą na konferencje z dziedziny dydaktyki fizyki oraz konferencje naukowe, na których prezentują wyniki swoich prac badawczych, a także przeprowadzają pokazy doświadczeń w szkołach, uczestniczą aktywnie w organizacji Festiwalu Nauki i Turnieju Fizycznego. Od roku 2019 działa również Koło Fizyków Medycznych. Nowoczesne interdyscyplinarne pracownie z biofizyki umożliwiają pogłębianie wiedzy i umiejętności na styku fizyki,  medycyny i informatyki.

 

Perspektywy zawodowe

Na studiach „ Analiza Danych i Metody Pomiarowe” będą kształceni wykwalifikowani specjaliści na potrzeby różnych działów gospodarki oraz jej zaplecza naukowego, którzy będą przygotowani do pracy w innowacyjnych przedsiębiorstwach.
Absolwent studiów Analiza Danych i Metody Pomiarowe, I stopnia będzie posiadał kompetencje analityka danych. Będzie potrafił zbierać, przetwarzać, analizować i prezentować dane pochodzące z różnych źródeł. Będzie posiadał  szeroką wiedzę z zakresu nauk fizycznych i zastosowań informatyki. Będzie potrafił samodzielnie obsługiwać aparaturę badawczą i różnego rodzaju przyrządy pomiarowe oraz zaplanować i prowadzić pomiary i badania z wykorzystaniem tego sprzętu. Będzie sprawnie obsługiwał systemy informatyczne i specjalistyczne programy komputerowe oraz będzie posiadał umiejętność programowania w językach skryptowych i obiektowych. Będzie także posiadał znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
Poza tym, będzie dysponował umiejętnością pracy w zespole, wykazywał samodzielność w podejmowaniu decyzji i planowaniu zadań. Będzie odczuwał odpowiedzialność za prowadzone prace i posiadał nawyk ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego.
Absolwenci będą przygotowani do podjęcia zatrudnienia w laboratoriach naukowo-badawczych, oraz jako specjaliści w ośrodkach badawczo-rozwojowych, diagnostycznych i wdrażających nowe technologie w różnych sektorach przemysłu. Będzie również bardzo dobrze przygotowany do pracy na stanowiskach takich jak: analityk danych, projektant i programista baz danych, ekspert ds. eksploracji danych, specjalista ds. modelowania różnorodnych procesów.
Absolwent może też znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach działających w sektorach informatycznym i elektronicznym oraz w  bankowości i instytucjach finansowych, dzięki wysokim kwalifikacjom związanym z ICT oraz ścisłości myślenia i umiejętnościom statystycznym.
Absolwent będzie także przygotowany do podjęcia studiów II stopnia na kierunku Analiza danych i Metody Pomiarowe, a także takich kierunkach jak: fizyka, fizyka techniczna, informatyka stosowana oraz kierunkach pokrewnych z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych oraz dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych.

 


Zasady kwalifikacji

 

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

 

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 fizyka, matematyka lub informatyka pisemna poziom podstawowy 0,75
poziom rozszerzony 1

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.

 

KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 fizyka, matematyka lub informatyka część pisemna matury 1
ocena końcoworoczna * 0,40

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.