Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu została włączona do Uniwersytetu Opolskiego jako Wydział Nauk o Zdrowiu. Tym samym kandydaci stali się kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Niektóre z warunków rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/21 mogły ulec zmianie ale wymagania rekrutacyjne pozostawiono bez zmian.
Unia Europejska
Rekrutacja 2020 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Fizyka, II stopień, 1,5-roczne, stacjonarne

Szczegóły
Kod 3-PRK-FIZ-S.M.15
Jednostka organizacyjna Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Kierunek studiów Fizyka
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia II stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 10
Czas trwania 1,5 roku
Adres komisji rekrutacyjnej Instytut Fizyki, Sekretariat
ul. Oleska 48 p.185
45-052 Opole
Godziny otwarcia sekretariatu pon. - pt. w godz. 8:00 - 15:00
Adres WWW http://fizyka.wmfi.uni.opole.pl/
Wymagane dokumenty
  • dyplom ukończenia studiów wyższych lub równoważny
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Nadchodzące tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (20.04.2021 08:00 – 20.04.2021 09:00)

Informacje ogólne

Rekrutacja na kierunek prowadzona będzie w turze zimowej - od grudnia 2020

Fizyka należy do czterech najstarszych kierunków na Uniwersytecie Opolskim. Wielu absolwentów wypromowanych w ostatnich latach pracuje w firmach informatycznych i pracowniach medycznych na Opolszczyźnie, a także Dolnym i Górnym Śląsku.
Do studiowania na kierunku Fizyka II stopnia zapraszamy osoby ze stopniem inżyniera, które są absolwentami takich kierunków jak fizyka, fizyka techniczna, fizyka medyczna. Powinny być to osoby zainteresowane zastosowaniem fizyki w medycynie. Są to studia dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności i zwiększyć szanse na wykonywanie zawodu, na który z całą pewnością będzie zapotrzebowanie na rynku pracy w przyszłości.
W Instytucie Fizyki są prowadzone naukowe badania doświadczalne i teoretyczne. Badania prowadzi się w zakresie fizyki statystycznej i matematycznej, fizyki ciała stałego biofizyki oraz spektroskopii plazmy, fizyki jądrowej i astrofizyki. Pracownicy Instytutu Fizyki współpracują z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą. Pracownicy cieszą się uznaniem w skali międzynarodowej. Świadczy o tym duża liczba publikacji pracowników IF, które powstały przy współpracy z wysokiej klasy uczonymi, reprezentującymi renomowane ośrodki naukowe na świecie. Część pracowników bierze udział w realizacji kilku dużych międzynarodowych projektów naukowych.
Instytut Fizyki dysponuje nowoczesną aparaturą badawczą oraz dobrze wyposażonymi laboratoriami, w tym nowoczesnym laboratorium fizyki medycznej. Do dyspozycji studentów są też pracownie komputerowe z dostępem do nowoczesnego oprogramowania i sieci internetowej. Studenci mają też zajęcia w  profesjonalnym obserwatorium astronomicznym.
Instytut Fizyki zapewnia studentom dostęp do laboratoriów naukowych w celu wykonywania zadań wynikających z programu studiów, uczestnictwa studentów w badaniach naukowych, wykonywania prac dyplomowych i magisterskich.
Studiowanie w Instytucie Fizyki odbywa się zgodnie z Europejskim Systemem ECTS, co umożliwia studentom odbycie części studiów w uczelniach zagranicznych.
Znakomita większość naszych absolwentów znajduje zatrudnienie niedługo po ukończeniu studiów, o czym świadczą badania prowadzone przez Akademickie Centrum Karier UO.
W szeregach naszych studentów mamy stypendystów Ministra i laureatów nagród JM Rektora.
Studenci mogą liczyć na życzliwą opiekę i pomoc w studiowaniu ze strony pracowników. Ze względu na stosunkowo niewielką liczbę studentów jest możliwe studiowanie w relacji mistrz-uczeń.

 

Charakterystyka kierunku

Studenci poszerzają wiedzę i umiejętności z fizyki atomowej, jądrowej, kwantowej, teoretycznej i relatywistycznej. Uzyskują umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy oraz obsługi urządzeń pomiarowych na Pracowni fizycznej II.
Na przedmiotach Naukowe Bazy Danych i Badania Naukowe studenci wzbogacają swój warsztat naukowy i prowadzą badania naukowe pod kierunkiem pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Fizyki. Przedmioty te, obok przedmiotu Fizyka w języku obcym i kursu języka angielskiego na poziomie B2+, pozwalają również na wzbogacenie specjalistycznej terminologii angielskiej oraz wyrobienie umiejętności pisania prac naukowych w tym języku.
Plan studiów obejmuje blok przedmiotów do wyboru z zakresu fizyki medycznej i zastosowań informatyki w medycynie, który umożliwia poszerzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych podczas pracy w diagnostycznych i terapeutycznych laboratoriach medycznych, w takich dziedzinach jak dozymetria czy radiologia oraz pracy w przedsiębiorstwach informatycznych.
Studenci pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności w zakresie fizycznych postaw działania  złożonych urządzeń badawczych ich obsługi i konserwacji, oraz przeprowadzania pomiarów fizycznych oraz ich statystycznej analizy, przy wykorzystaniu umiejętności programowania i  specjalistycznego oprogramowania.
W proponowanym programie studiów uwzględniono również kompetencje takie jak przedsiębiorczość, samodzielność, umiejętność pracy w grupie, kreatywność i chęć do samokształcenia, które są najważniejszymi kompetencjami społecznymi przydatnymi podczas pracy zawodowej.

 

Działalność studencka

W Instytucie Fizyki prężnie działa Koło Naukowe Fizyków.
KNF tworzą studenci i doktoranci fizyki studiujący w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Opolskiego, którzy chcą bawić się fizyką i zarażać innych swoimi zainteresowaniami. KNF współpracuje z Wirtualną Akademią Astronomii, Polskim Towarzystwem Fizycznym oraz Opolskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk. Dzięki aktywności w KNF studenci mogą rozwijać swoje pasje oraz osiągać lepsze wyniki w nauce. Główny kierunek to rozwijanie zainteresowań studentów oraz popularyzacja nauk fizycznych wśród młodszych pokoleń, zarówno w społeczności lokalnej, jak i poza nią. Członkowie KNF jeżdżą na konferencje z dziedziny dydaktyki fizyki oraz konferencje naukowe, na których prezentują wyniki swoich prac badawczych, a także przeprowadzają pokazy doświadczeń w szkołach, uczestniczą aktywnie w organizacji Festiwalu Nauki i Turnieju Fizycznego.
Od roku 2019 działa również Koło Fizyków Medycznych. Nowoczesne interdyscyplinarne pracownie z biofizyki umożliwiają pogłębianie wiedzy i umiejętności na styku fizyki,  medycyny i informatyki.

 

Perspektywy zawodowe

Absolwent Fizyki II stopnia będzie posiadał poszerzoną wiedzę i umiejętności w dyscyplinie fizyka. Będzie dysponował poszerzonymi umiejętnościami w zakresie programowania i metod numerycznych, oraz przygotowania informatycznego niezbędnego do obsługi skomplikowanej aparatury medycznej.
Będzie potrafił samodzielnie obsługiwać aparaturę medyczną oraz zaplanować i prowadzić badania z jej wykorzystaniem. Będzie sprawnie obsługiwał systemy informatyczne i specjalistyczne programy komputerowe oraz będzie posiadał umiejętność programowania w językach skryptowych i obiektowych. Będzie także posiadał znajomość języka angielskiego na poziomie B2+.
Absolwent będzie posiadał kompetencje, związane z umiejętnością ciągłego uczenia się i wykorzystania w praktyce posiadanej wiedzy, umiejętnością pracy w zespole, samodzielnością i poczuciem odpowiedzialności za powierzone prace,  a także analitycznym podejściem do rozwiązywania problemów, które pozwolą mu na łatwe przystosowanie się do pracy w różnych sektorach gospodarki.
Absolwenci studiów fizycznych znajdą zatrudnienie przede wszystkim w laboratoriach medycznych, diagnostycznych i ośrodkach naukowych. Znajdą też zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłowych wykorzystujących nowoczesne technologie, w tym w firmach zajmujących się projektowaniem, produkcją i konserwacją sprzętu medycznego. Mogą też znaleźć pracę w branży elektronicznej i informatycznej, a także dzięki znajomości metod statystycznych w sektorze finansowym.
Absolwenci studiów II stopnia mają możliwość kontynuowania nauki na studiach III stopnia na kierunku fizyka.


Zasady kwalifikacji

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs dyplomów

Jednostka kwalifikacyjna Waga
Ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia 1

O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: fizyka, fizyka techniczna, kierunki politechniczne.