Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu została włączona do Uniwersytetu Opolskiego jako Wydział Nauk o Zdrowiu. Tym samym kandydaci stali się kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Niektóre z warunków rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/21 mogły ulec zmianie ale wymagania rekrutacyjne pozostawiono bez zmian.
Unia Europejska
Rekrutacja 2020 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Finanse i rachunkowość, II stopień, 2-letnie, niestacjonarne

Szczegóły
Kod 4-PRK-FIR-N.M.2
Jednostka organizacyjna Wydział Ekonomiczny
Kierunek studiów Finanse i rachunkowość
Forma studiów niestacjonarne
Poziom kształcenia II stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 lata
Wymagane dokumenty
 • dyplom ukończenia studiów wyższych lub równoważny
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 2 (09.09.2020 15:00 – 16.10.2020 12:00)

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (08.07.2020 12:00 – 07.09.2020 23:59)

Program Kształcenia

 

Przedmioty kierunkowe realizowane na kierunku Finanse i rachunkowość II stopnia:

 

 • Rachunkowość finansowa II

 • Zarządzanie płynnością finansową

 • Bankowość i ubezpieczenia w teorii i praktyce gospodarczej

 • Rewizja finansowa

 • Prawo finansowe

 • Standardy sprawozdawczości finansowej

 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

 • Strategie finansowe przedsiębiorstw

 • Rachunek kosztów

 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi

 • Ekonometria finansowa

 • Inżynieria finansowa

 • Przedmiot kierunkowy w jęz. obcym

 

Absolwent studiów II stopnia kierunku Finanse i rachunkowość posiada zaawansowaną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości. Rozumie występowanie zjawiska ryzyka na rynku finansowym i globalnym oraz potrafi nim zarządzać. Potrafi on również przeprowadzić analizy finansowe oraz fundamentalne i wyciągać z nich właściwe wnioski. Absolwent kierunku „Finanse i rachunkowość” jest przygotowany do podejmowania decyzji o charakterze finansowym i prowadzenia działalności doradczej oraz do pracy w instytucjach finansowych i niefinansowych.

Absolwent tego kierunku rozumie przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej. Potrafi również odnajdywać i analizować materiały źródłowe z zakresu finansów i rachunkowości.

 

Oferta modułu na II stopniu studiów kierunku Finanse i rachunkowość

 • Zarządzanie finansami z wykorzystaniem systemów ERP

 • Ubezpieczenia i bankowość

 • Rachunkowość i rewizja finansowa

Zarządzanie finansami z wykorzystaniem systemów ERP

Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie słuchaczy do praktycznego wykorzystania i wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP w nowoczesnym środowisku biznesowym z wykorzystaniem oprogramowania różnych firmy. Wdrożenie takich systemów w wielu korporacjach działających na polskim rynku pozwoliło w znaczący sposób wzmocnić ich pozycję rynkową. Dzięki temu pracownicy posiadający praktyczne umiejętności pracy w programach ERP są poszukiwani na współczesnym rynku pracy.

Studia obejmują przedstawienie systemów ERP (ang. Enterprise Resource Planning) z praktyczną realizacją, poprzez przejście od ogólnego widoku systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa do omówienia i praktycznych ćwiczeń z wykorzystania poszczególnych modułów słuchacze zyskują możliwość samodzielnego wykonania symulacji własnej firmy w jednym z wiodących systemów ERP.

Absolwenci studiów zdobędą rozeznanie w problematyce wspomaganego komputerowo zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, rozeznanie w kierunkach rozwoju nowoczesnej informatyki we współpracy z biznesem oraz wiedzę biznesową, techniczną i umiejętności zakresu funkcjonowania poszczególnych modułów funkcjonalnych systemów ERP. 

 

Perspektywy zatrudnienia absolwenta

 • Specjalista ds. analizy danych

 • Konsultant/programista ERP

 • Księgowy ds. księgowania i tworzenia schematów księgowych

 • Specjalista ds. analizy i oceny bezpieczeństwa i ryzyka informatycznego

 • Projektant procesów biznesowych

 • Expert ds. zastosowań IT w finansach

Przedmioty modułowe obejmują przedmioty fakultatywne.

 • Gospodarka materiałowa w systemach informatycznych

 • Planowanie i realizacja procesu produkcyjnego

 • Modelowanie procesów i obieg dokumentów

 • Rachunkowość finansowa w zintegrowanych systemach informatycznych

 • Raportowanie oraz kontrolowanie produkcji w zintegrowanych systemach informatycznych

 • Sprzedaż i dystrybucja w systemach informatycznych

 • Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza w zintegrowanych systemach informatycznych

 • Controlling w systemach informatycznych

 • Sprawozdawczość w zintegrowanych systemach informatycznych

 

Ubezpieczenia i bankowość

Studia na kierunku i module nakierowane są na wyposażenie w wiedzę teoretyczną i praktyczną, niezbędną do współpracy banków, firm ubezpieczeniowych oraz wielu innych instytucji finansowych z klientami indywidualnymi i gospodarczymi.

Moduł skierowany do studentów, którzy chcą pozyskać nowoczesną i dostosowaną do zmieniających się warunków gospodarczych wiedzę z zakresu finansów, bankowości i ubezpieczeń.

Moduł pozwala na pozyskanie wiedzy i kompetencji umożliwiających podjęcie pracy w szeroko rozumianych finansach (bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, domach maklerskich, TFI i innych instytucjach finansowych).

Absolwenci studiów będą posiadali umiejętności pozwalające na sprawne i efektywne zarządzanie różnymi funkcjami, procesami, a także projektami bankowo-ubezpieczeniowymi. W szczególności absolwenci pozyskają umiejętność zarządzania różnymi rodzajami ryzyk występujących w działalności finansowej, bankowej oraz ubezpieczeniowej, co będzie stanowiło niezwykle ważny atut ich wykształcenia i konkurencyjności na rynku pracy.

 

Perspektywy zatrudnienia absolwenta

 

 • Agent ubezpieczeniowy

 • Broker ubezpieczeniowy

 • Doradca klienta w banku

 • Analityk finansowy

 • Menedżer finansowy

 • Specjalista ds. finansowych w firmach konsultingowych

 • Makler giełdowy

 • Doradca inwestycyjny

 • Doradca finansowy

 

Przedmioty modułowe obejmują przedmioty fakultatywne.

 

 • Ubezpieczenia gospodarcze

 • Innowacje bankowe

 • Rachunkowość bankowa

 • Inwestycje alternatywne

 • Ubezpieczenia społeczne

 • Bankowość inwestycyjna i hipoteczna

 • Rachunkowość ubezpieczeń

 • Marketing usług finansowych i ubezpieczeniowych

 • Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych

 

Rachunkowość i rewizja finansowa

Studia na kierunku i module nakierowane są na wyposażenie w specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia rachunkowości i auditingu w różnych jednostkach gospodarczych i organizacjach zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi przepisami prawnymi i regulacjami wewnętrznymi. W ramach modułu uzyskuje się wiedzę na temat zasad i procedur rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz przygotowania informacji ekonomicznych na potrzeby analizy finansowej oraz auditingu wewnętrznego i zewnętrznego. Z zakresu badania sprawozdań i tytułów płatności  podatkowych,  dokonywanych przez podmioty gospodarujące,  na rzecz instytucji publiczno – prawnych oraz właściwych jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach tego modułu absolwent będzie posiadał wiedzę o podstawowej bazie uregulowań prawnych z zakresu ewidencji tak księgowej jak i podatkowej. Jako specjalista z tego zakresu pozna  Standardy Badania Sprawozdań Finansowych, kryteria i metody oznaczania obszarów  ryzyka jak i samego ryzyka.Perspektywy zatrudnienia absolwenta

 

 • samodzielny księgowy,

 • pracownik służb finansowo-księgowych,

 • główny księgowy

 • kontroler wewnętrzny

 

Przedmioty modułowe obejmują przedmioty fakultatywne.

 • Sprawozdania finansowe i ich analiza

 • Standardy rachunkowości

 • Prawo podatkowe

 • Kontrola i audyt wewnętrzny

 • Ocena standingu przedsiębiorstwa

 • Zaawansowana rachunkowość podatkowa

 • Konsolidacja sprawozdań finansowych

 • Kontrola i audyt zewnętrzny

 • Pomiar efektywności działania na podstawie informacji rachunkowych

 

Komisja rekrutacyjna 

Ewa Ludwikowska; e-mail eludwikowska@uni.opole.pl

Tomasz Sowiński; e-mail: tsowinski@uni.opole.pl

Katarzyna Góźdź; e-mail: katarzyna.gozdz@uni.opole.pl

Aleksandra Świerk; e-mail: aswierk@uni.opole.pl

  Wydział Ekonomiczny

ul. Ozimska 46 a, 45-058 Opole

tel. (77) 401 69 19, (77) 401 69 12, (77) 401 69 13

 www.we.uni.opole.pl

Dyżury komisji rekrutacyjnej:

Dyżur telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-14.00

 tel. 77 401 69 12, 77 401 69 13

 

UWAGA!

W dniach 03-14.08.2020 kontakt w sprawie rekrutacji telefoniczny 699 512 855 w godzinach 11.00-14.00.

 

Od 09.09.2020 do 15.09.2020 komisja rekrutacyjna przyjmuje dokumenty w pok. nr 2 (ul. Ozimska 46 A) w godz. 11.00 - 14.00

Tel. kontaktowy 77 401 69 19

 


Zasady kwalifikacji

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów

Jednostka kwalifikacyjna Waga
Ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia 1