Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu została włączona do Uniwersytetu Opolskiego jako Wydział Nauk o Zdrowiu. Tym samym kandydaci stali się kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Niektóre z warunków rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/21 mogły ulec zmianie ale wymagania rekrutacyjne pozostawiono bez zmian.
Unia Europejska
Rekrutacja 2020 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Finanse i rachunkowość, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 4-PRK-FIR-S.L.3
Jednostka organizacyjna Wydział Ekonomiczny
Kierunek studiów Finanse i rachunkowość
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 lata
Adres WWW http://we.uni.opole.pl/finanse-i-rachunkowosc-studia-licencjackie/
Wymagane dokumenty
 • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

 

Program kształcenia

 

Przedmioty kierunkowe realizowane na kierunku Finanse i rachunkowość I stopnia:

 

 • Finanse publiczne

 • Finanse przedsiębiorstw

 • Rachunkowość finansowa

 • Rynek pieniężny i kapitałowy

 • Matematyka finansowa

 • Badania operacyjne

 • Bankowość

 • Sprawozdawczość finansowa

 • Rachunkowość komputerowa

 • Finanse międzynarodowe

 • Finanse osobiste

 • Ubezpieczenia

 • Analiza ekonomiczno-finansowa

 • System podatkowy

 • Podstawy rachunku kosztów

 • Podstawy controllingu

 • Wybrane problemy finansów w j. obcym

 • Budżetowanie

 • Podstawy rachunkowości zarządczej

 

 

 

Absolwent studiów I stopnia kierunku Finanse i rachunkowość posiada wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych. Absolwent tego kierunku rozumie przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej. Potrafi również odnajdywać i analizować materiały źródłowe z zakresu finansów i rachunkowości.

 

Oferta modułu na I stopniu studiów kierunku Finanse i rachunkowość

 • Finanse przedsiębiorstwa

 • Doradztwo podatkowe

 • Rynki finansowe

Finanse przedsiębiorstwa

Moduł Finanse przedsiębiorstwa został opracowany z myślą o absolwentach, którzy wiążą swoją karierę z finansami podmiotów funkcjonujących w gospodarce realnej, niezależnie od ich wielkości i stopnia zbiurokratyzowania (mikro, małe, średnie, korporacje, spółki Państwowe i notowane na giełdzie).

W zakres programu nauczania wchodzą zagadnienia wyceny, pomiaru rentowności i ryzyka jednostek gospodarczych, instytucji finansowych i jednostek sektora publicznego. Mają one charakter uniwersalny. Absolwenci tej modułu znajdą zatrudnienie w międzynarodowych i polskich przedsiębiorstwach, jednostkach sektora publicznego oraz instytucjach finansowych.

Zasadnicze obszary tematyczne to: projektowanie przedsięwzięć biznesowych (new venture) i inwestycyjnych, dobór i pozyskiwanie kapitału, ocena korzyści i ryzyka planowanych działań.

Sposób prowadzenia zajęć: prócz tradycyjnych metod prowadzenia zajęć (prezentacje) oferujemy zajęcia warsztatowe, rozwiązywanie studium przypadków, grupy projektowe.

Perspektywy zatrudnienia absolwenta

 • Przedsiębiorca

 • Analityk: biznesu, giełdowy, kredytowy

 • Konsultant biznesowy

 • Specjalista ds. inwestycji

 • Kontroler finansowy

Przedmioty modułowe obejmują przedmioty fakultatywne.

 • Etyka w biznesie

 • Zarządzanie wynikami - wymiar strategiczny i operacyjny

 • Sanacja finansowa przedsiębiorstwa

 • Produkty i procedury kredytowe

 • Biznes Plan

 • Analiza inwestycji z MS Project

 • Wycena wartości przedsiębiorstwa

 • Rozliczenia podatkowe przedsiębiorstw

 • Analiza portfela inwestycyjnego

 • Upadłość przedsiębiorstwa

 • Audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwie

 • Obrót wierzytelnościami

 • Komputerowe wspomaganie zarządzania ryzykiem - Exel VBA

 • Gospodarka kadrowo-płacowa

 

Doradztwo podatkowe

Moduł skierowany jest do osób, które chcą pracować w biznesie, a w szczególności nauczyć się zakładać i prowadzić księgi i ewidencje, dokonywać rozliczeń, sporządzać sprawozdania i deklaracje, wykorzystywać informacje finansowe i prowadzić analizy podatkowe.
Moduł zorientowany jest na specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu rachunkowości, podatków, składek ubezpieczeniowych, których posiadanie jest niezbędne w prowadzeniu biznesu. Wiedza i umiejętności są zgodne z polskimi i unijnymi regulacjami prawa bilansowego i podatkowego, a więc niezbędne w prowadzeniu każdej działalności biznesowej.

Absolwent modułu będzie posiadał wiedzę na temat zakładania i prowadzenia ksiąg podatkowych, ustalania obowiązków podatkowych i ubezpieczeniowych oraz wysokości zobowiązań publicznoprawnych. Na bazie przekazanej wiedzy słuchacz uzyska umiejętności prowadzenia ewidencji, dokonywania rozliczeń, sporządzania sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych. Praktyczne umiejętności dotyczą prowadzenia procedur rozliczeniowych i raportowania za pomocą specjalistycznych programów finansowo-księgowych oraz aplikacji internetowych.

Absolwent modułu uzyska kwalifikacje niezbędne w pracy na stanowiskach samodzielnych księgowych, specjalistów ds. rozliczeń oraz analityków.

Perspektywy zatrudnienia absolwenta

 • Specjalista ds. podatkowych w przedsiębiorstwie lub instytucji

 • Samodzielny księgowy w przedsiębiorstwie lub instytucji

 • Specjalista ds. rozliczeń osób zatrudnionych

 • Właściciel lub pracownik biura rachunkowego

 • Pracownik w kancelarii doradcy podatkowego lub firmie audytorskiej

 • Analityk podatkowy w przedsiębiorstwie lub podmiocie konsultingowym

 • Pracownik administracji podatkowej

Przedmioty modułowe obejmują przedmioty fakultatywne.

 • Produkty i procedury kredytowe

 • Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa

 • Podejmowanie działalności gospodarczej

 • Prawo i postępowanie podatkowe

 • Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

 • Rachunkowość mikro i małych przedsiębiorstw

 • Międzynarodowe i krajowe standardy rachunkowości

 • Biznes Plan

 • Rachunkowość podatkowa

 • Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

 • Rozliczenia podatkowe przedsiębiorstw - podatki bezpośrednie

 • Gospodarka kadrowo-płacowa

 • Rachunkowość sektora finansów publicznych

 • Rozliczenia podatkowe przedsiębiorstw - podatki pośrednie

 

Rynki finansowe

 

Program nauczania tego modułu obejmuje przedmioty związane z szeroko rozumianym rynkiem finansowym, dzięki czemu absolwenci uzyskają wszechstronną wiedzę, przydatną w praktyce. Program nauczania obejmuje dwa główne obszary wiedzy. Pierwszy z nich zawiera opis i sposoby analizy różnych segmentów rynku finansowego oraz instrumentów finansowych występujących w tych segmentach, z podziałem na rynek pieniężny, rynek kapitałowy, rynek instrumentów pochodnych oraz rynek walutowy. Drugi obszar to szczegółowy opis instytucji działających na rynku finansowym. Instytucjami tymi są: banki komercyjne, banki inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, domy maklerskie i instytucje zarządzające inwestycjami. Program nauczania ma u podstaw standardy światowe i skoncentrowany jest na analizie rynku finansowego i analizie ryzyka.

Dodatkowym walorem kierunku i modułu jest nacisk na zagadnienia praktyczne, co powoduje, że absolwenci tego kierunku nie mają najmniejszych problemów z uzyskaniem zatrudnienia w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych, zwłaszcza w globalnych międzynarodowych korporacjach.

 

Perspektywy zatrudnienia absolwenta

 • Doradca inwestycyjny

 • Doradca finansowy

 • Analityk finansowy

 • Zarządzający aktywami

 • Menedżer do spraw ryzyka

 • Konsultant finansowy

 • Analityk danych

Przedmioty modułowe obejmują przedmioty fakultatywne.

 

 • Instrumenty pochodne

 • Pozyskiwanie kapitału na rynku finansowym

 • Aspekty prawne obrotu papierami wartościowymi

 • Zarządzanie produktem finansowym

 • Inwestycje portfelowe

 • Wykorzystanie matematyki finansowej w ocenie projektów inwestycyjnych

 • Analiza techniczna i fundamentalna

 • Blockchain

 • Finanse behawioralne

 • Rachunkowość funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i domów maklerskich

 • Zarządzanie instytucją pośrednictwa finansowego

 • Rynek usług płatniczych

 • Sprawozdawczość grup kapitałowych

 • Zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych

 

 

Komisja rekrutacyjna 

Ewa Ludwikowska; e-mail eludwikowska@uni.opole.pl

Tomasz Sowiński; e-mail: tsowinski@uni.opole.pl

Katarzyna Góźdź; e-mail: katarzyna.gozdz@uni.opole.pl

Aleksandra Świerk; e-mail: aswierk@uni.opole.pl

Wydział Ekonomiczny

ul. Ozimska 46 a, 45-058 Opole

tel. (77) 401 69 19, (77) 401 69 12, (77) 401 69 13

 www.we.uni.opole.pl

Dyżury komisji rekrutacyjnej:

Dyżur telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-14.00

 tel. 77 401 69 12, 77 401 69 13

 

UWAGA!

W dniach 03-14.08.2020 kontakt w sprawie rekrutacji telefoniczny 699 512 855 w godzinach 11.00-14.00.

 

Od 24.08.2020 do 02.09.2020 komisja rekrutacyjna przyjmuje dokumenty w pok. nr 2 (ul. Ozimska 46 A) w godz. 10.00 - 14.00, w dniu 29.08.2020 (sobota) w

godz. 9.00 - 12.00

Tel. kontaktowy 77 401 69 19

 

 


Zasady kwalifikacji

 

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

 

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 matematyka pisemna

poziom podstawowy 0,30
poziom rozszerzony 0,40
2 język obcy pisemna

poziom podstawowy 0,15
poziom rozszerzony 0,20
3 przedmiot do wyboru * pisemna

poziom podstawowy 0,30
poziom rozszerzony 0,40

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.
*Przedmiot do wyboru: geografia, WOS, historia lub j. polski.

 

KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 matematyka część pisemna matury 0,40
2 język obcy część pisemna matury 0,20
ocena końcoworoczna 0,10
3 przedmiot do wyboru ** część pisemna matury 0,40
ocena końcoworoczna * 0,20

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

**Przedmiot do wyboru: historia, WOS, geografia lub j.polski.