Unia Europejska
Rekrutacja 2020 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Nauki o rodzinie, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 5-KRK-NOR-D3
Jednostka organizacyjna Wydział Teologiczny
Kierunek studiów Nauki o rodzinie
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 15
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej
Sekretarz: ks. dr Andrzej Ochman

e-mail: andochman@uni.opole.pl

Wydział Teologiczny
Uniwersytet Opolski

45-342 Opole,

ul. Drzymały 1a, pok. 11
Adres WWW http://wt.uni.opole.pl/informacje-ogolne-nor/
Wymagane dokumenty
  • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Kierunek nauki o rodzinie

został utworzony na Wydziale Teologicznym w 2002 r. W roku akademickim 2006/2007 wprowadzono dwustopniowy system kształcenia nauk o rodzinie, czyli studia pierwszego stopnia (licencjackie) oraz drugiego stopnia (magisterskie). Warto dodać, iż w 2015 r. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego jako jedyny w Polsce otworzył studia trzeciego stopnia (doktoranckie) w dyscyplinie naukowej nauki o rodzinie.

Czego uczy sie na naukach o rodzinie?

Podczas tych studiów student zapoznaje się z podstawami wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, biomedycznej, socjologicznej, prawnej, filozoficzno-antropologicznej, a także teologicznej, związanej z problematyką rodzinną.
Wiedza psychologiczna, pedagogiczna i biomedyczna daje gruntowne przygotowanie dla zrozumienia uwarunkowań zachowań indywidualnych i społecznych, wyjaśnia funkcjonowanie człowieka w systemach rodzinnych oraz edukuje w zakresie niesienia pomocy społecznej. Wykłady z zakresu socjologii i prawa umożliwiają orientację w zagadnieniach socjalnych, związanych z rodziną, dostarczają także informacji o działaniu instytucji państwowych i organizacji pozarządowych, prowadzeniu polityki prorodzinnej, a także prawnych aspektach pomocy rodzinie. Natomiast przedmioty filozoficzne, antropologiczne i teologiczne dają solidną naukową podbudowę dla lepszego zrozumienia istoty człowieka, uświadamiają bogactwo i zróżnicowanie ludzkiego myślenia o świecie oraz kształcą w zakresie etycznych działań kulturotwórczych.

Moduły proponowane w ramach studiów pierwszego stopnia (licencjackich) z nauk o rodzinie to:

  • asystent rodziny
  • opiekun osoby starszej i chorej terminalnie

 

Dlaczego warto studiować ten kierunek


Nasze atuty to:

  • Dobrze przygotowana kadra naukowa po studiach krajowych i zagranicznych, międzynarodowe kontakty m.in. z uniwersytetami w Monastyrze, Erfurcie, Ratyzbonie, Londynie, Leuven, Rzymie, Wiedniu, Bratysławie, Ołomuńcu i Pradze.
  • Możliwość międzynarodowej wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+, CEEPUS, udziału w sympozjach, kongresach, w pracach kół naukowych i samorządu studenckiego.
  • Dostęp do nowoczesnej biblioteki wydziałowej oraz duszpasterstwa akademickiego „Resurrexit”.
  • Podczas studiów łączymy teorię z praktyką, nasi studenci odbywają praktyki w poradniach rodzinnych, ośrodkach adaptacyjno-opiekuńczych, centrach pomocy rodzinie, a także próbują swoich talentów dziennikarskich, prowadząc audycje o tematyce społecznej i rodzinnej w Radiu Doxa.
  • Studia na Wydziale Teologicznym dają nie tylko możliwość zdobycia solidnej wiedzy, ale i pogłębienia wiary oraz integralnego rozwoju.

Działalność studencka


Studenci Wydziału Teologicznego działają w kołach naukowych oraz w samorządzie studenckim. Regularnie odbywają się spotkania dyskusyjne, konferencje, pokazy filmowe. Studenci mają także możliwość skorzystania ze stypendiów socjalnych, naukowych oraz umożliwiających pobyty w zagranicznych uczelniach partnerskich w ramach programu Erasmus+ lub CEEPUS.

Co można robić po tych studiach?


Zdobyta wiedza kwalifikuje absolwentów nauk o rodzinie do pracy w placówkach samorządowych, pomocy i opieki społecznej, agendach służb socjalnych, placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-rehabilitacyjnych, instytucjach profilaktyki społecznej i szkolnej oraz świadczenia różnorakich usług opiekuńczych, wychowawczych, edukacyjnych, podejmowania działań profilaktycznych i integracji podopiecznych ze społecznością lokalną. Studia te przygotowują także do pracy w dziedzinie opieki nad osobami starszymi, przewlekle i nieuleczalnie chorymi, niepełnosprawnymi oraz do udzielania wsparcia członkom ich rodzin.
Absolwenci nauk o rodzinie uprawnieni są zatem do wykonywania zawodu asystenta rodzinnego. Ponadto są przygotowani (po wybraniu odpowiedniego modułu) do pełnienia funkcji opiekuna osoby starszej i chorej terminalnie, doradcy rodzinnego, pedagoga rodzinnego oraz doradcy i konsultanta w poradniach rodzinnych i małżeńskich. Mogą także udzielać pomocy, konsultacji i informacji rodzinom będącym w trudnej sytuacji oraz opracowywać strategie wsparcia rodziny w środowisku lokalnym.
Studia z nauk o rodzinie (po dodatkowym przygotowaniu pedagogicznym) uprawniają ponadto do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie przygotowania dzieci i młodzieży do życia małżeńskiego i rodzinnego. Dostarczona wiedza umożliwia podejmowanie szerokiego spektrum prac badawczych z dziedziny małżeństwa i rodziny w placówkach oświatowych i socjalnych.

Kontynuawanie nauki na II stopniu


Absolwent studiów I stopnia na kierunku nauki o rodzinie może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Nauki o rodzinie, Pedagogika, Pedagogika specjalna, Pracownik socjalny, Politologia, Stosunki międzynarodowe i in.

Szczegółowe informacje

Terminy rekrutacji i inne ważne informacje:

https://uni.opole.pl/page/2897/studia-2020-2021


Szczegółowe informacje o studiach na kierunku nauki o rodzinie można uzyskać na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego.

Sekretarz: ks. dr Andrzej Ochman
e-mail: andochman@uni.opole.pl
Wydział Teologiczny
Uniwersytet Opolski
45-342 Opole,
ul. Drzymały 1 a
pok. 11

Strona internetowa kierunku
www.wt.uni.opole.pl


Zasady kwalifikacji

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne, uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów.

 

 KANDYDACI Z "NOWĄ MATURĄ"

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 j. polski pisemna poziom podstawowy 0,375
poziom rozszerzony 0,50
2 Przedmiot do wyboru * pisemna

poziom podstawowy 0,375
poziom rozszerzony 0,50

 Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.

* Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego.

 

  KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1

j. polski

część pisemna matury 0,50
2 Przedmiot do wyboru ** część pisemna matury 0,50
ocena końcoworoczna * 0,20

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.
** Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego.