Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu została włączona do Uniwersytetu Opolskiego jako Wydział Nauk o Zdrowiu. Tym samym kandydaci stali się kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Niektóre z warunków rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/21 mogły ulec zmianie ale wymagania rekrutacyjne pozostawiono bez zmian.
Unia Europejska
Rekrutacja 2020 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Biotechnologia, I stopień inż, 3,5-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 6-KRK-BT-D35
Jednostka organizacyjna Wydział Przyrodniczo-Techniczny
Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia inżynierskie
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 20
Czas trwania 3,5 roku
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Kardynała Kominka 6a
45-032 Opole, pok. 211
tel. (77) 401 60 50
iisib@uni.opole.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 09:00-15:00
Adres WWW http://iisib.wpt.uni.opole.pl/
Wymagane dokumenty
 • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (20.04.2020 08:00 – 18.08.2020 15:00)

Opis

Biotechnologia to intensywnie rozwijający się i modernizujący kierunek studiów. Biotechnologia to ważna i nowoczesna gałąź nauki i przemysłu, która wymaga od przyszłych studentów nie tylko wiedzy z zakresu biologii, ale także zainteresowań z dziedziny biofizyki, biochemii, ekologii, mikrobiologii, ochrony środowiska, genetyki i bioinżynierii. Metody biotechnologiczne stosuje się w medycynie, ochronie środowiska naturalnego, rolnictwie, oraz w wielu gałęziach przemysłu. Rozwój biotechnologii wymaga kształcenia specjalistów o wysokich kwalifikacjach.

Czego uczy się na biotechnologii?

Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku Biotechnologia jest przygotowanie absolwentów do sprawnego poruszania się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej, oraz podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym wymagających współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Program studiów pierwszego stopnia obejmuje 210 punktów ECTS w toku 7 semestrów. Warunkiem uzyskania tytułu inżyniera jest zdobycie wymaganej liczby punktów, zaliczenie przedmiotów wyszczególnionych w programie studiów, przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej (projektu inżynierskiego) połączone ze zdaniem egzaminu dyplomowego. W trakcie studiów student zdobywa wiedzę ze szczegółowych dyscyplin składających się na biotechnologię, w szczególności: biotechnologii ogólnej, mikrobiologii, biologii komórki, inżynierii genetycznej, biologii molekularnej, genetyki, biofizyki, biochemii, fizjologii ogólnej, inżynierii bioprocesowej, inżynierii bioreaktorów, hodowli tkankowych, technologii informacyjnej, podstaw projektowania.

Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów:

Program studiów obejmuje: 

 • przedmioty kształcenia ogólnego, 
 • przedmioty podstawowe, 
 • przedmioty kierunkowe (w tym także przedmioty do wyboru), 
 • praktykę zawodową
 • przedmioty przygotowania do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera.

Studia na kierunku Biotechnologia inżynierska oprócz wykładów, seminariów i ćwiczeń konwersatoryjnych dają studentom możliwość praktycznego opanowania wiedzy i zapoznania się z aparaturą i sprzętem laboratoryjnym. Studenci samodzielnie wykonują m. in: izolację DNA, oczyszczanie i elektroforezę białek, transformacje bakterii, analizy mikrobiologiczne, projektują i monitorują procesy biotechnologiczne. Uczestniczą również w eksperymentach i badaniach naukowych prowadzonych przez katedrę, oraz zajęciach terenowych w zakładach przemysłowych związanych z przemysłem biotechnologicznym.

W czasie studiów studenci odbywają 4 tygodniową praktykę zawodową, laboratoryjną w różnych firmach o profilu biotechnologicznym, gdzie mają możliwość zapoznać się z praktycznym wykorzystaniem wiedzy z tej dziedziny.

Działalność studencka 

Aktywnie działa Koło Naukowe Biotechnologów organizując prace badawcze, sesje naukowe, obozy i wycieczki oraz dodatkowe praktyki zawodowe dla studentów. Z inicjatywy KNBT odbywa się szereg spotkań, wykładów poświęconych tematyce biotechnologicznej, członkowie koła biorą udział w sympozjach kół naukowych UO, oraz pogłębiają swoje zainteresowania uczestnicząc w zajęciach laboratoryjnych. Celem KNBT jest pogłębianie wiedzy biologicznej ze szczególnym naciskiem na biotechnologię, biochemię i biologię molekularną.

Co można robić po tych studiach?

Absolwent studiów inżynierskich z biotechnologii jest przygotowany do: 

 • pracy w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych 
 • pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych 
 • wykonywania podstawowej analityki i podstawowych prac badawczych z użyciem materiału biologicznego
 • obsługi aparatury badawczej i urządzeń technologicznych
 • organizacji i prowadzenia procesów biotechnologicznych
 • wykorzystania technik informatycznych do pozyskiwania informacji i projektowania procesów biotechnologicznych
 • samodzielnego rozwijania własnych umiejętności zawodowych.

Co wyróżnia biotechnologię na UO?

Zakres kształcenia na kierunku Biotechnologia odpowiada aktualnym trendom w biotechnologii, a jednocześnie rozszerza ofertę programową Uniwersytetu Opolskiego o nowoczesny program nauczania. Wiedza, umiejętności i kompetencje zawarte w programie nauczania Biotechnologii mają na celu zapewnienie wysokich kwalifikacji zawodowych. Poza wiedzą teoretyczną studenci zdobywają umiejętności korzystania z nowoczesnych technik laboratoryjnych, poznają również praktyczne procedury laboratoryjne przydatne w badaniach podstawowych i aplikacyjnych. Wykazują umiejętność krytycznej analizy uzyskanych wyników, oraz formułowania i wyciągania wniosków. Prowadzą dyskusje w oparciu o najnowszą literaturę naukową. Posiadają umiejętność pracy zarówno w zespole, jak i samodzielnie, wykazując inicjatywę i odpowiedzialność.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Biotechnologia może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Biotechnologia, Biotechnologia medyczna, Biologia, Ochrona środowiska, Inżynieria środowiska i Chemia

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Biotechnologia można uzyskać w sekretariacie Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii:

ul. Kardynała Kominka 6a
45-032 Opole

tel. (77) 401 60 70/50
iisib@uni.opole.pl

https://www.uni.opole.pl/page/2897/studia-2020-2021

Egzaminy dla cudzoziemców ze znajomości języka polskiego

Odbędą się według harmonogramu:

https://www.uni.opole.pl/page/2897/studia-2020-2021

ul. Kardynała Kominka 6a

45-032 Opole

pokój 211

 


Zasady kwalifikacji

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne, uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów.

 

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

 KANDYDACI Z "NOWĄ MATURĄ"

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 Przedmiot do wyboru (A)* pisemna

poziom podstawowy 0,40
poziom rozszerzony 0,60
2 Przedmiot do wyboru (B)** pisemna

poziom podstawowy 0,30
poziom rozszerzony 0,40

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu
(A)* Do wyboru przedmiot spośród: biologii, chemii, informatyki, matematyki i fizyki

(B)** Do wyboru przedmiot spośród: biologii, chemii, informatyki, matematyki, fizyki i języka obcego.

Uwzględniamy te przedmioty, które dają największą liczbę punktów i mogą być wybrane tylko raz.

 

  KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 Przedmiot do wyboru (A)** część pisemna matury 0,50
ocena końcoworoczna * 0,20
2 Przedmiot do wyboru (B)** część pisemna matury 0,50
ocena końcoworoczna * 0,20

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.
** Do wyboru dwa przedmioty spośród: biologii, chemii, informatyki, matematyki, fizyki. Uwzględniamy te przedmioty, które dają największą liczbę punktów i każdy może być wybrany tylko raz.