Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu została włączona do Uniwersytetu Opolskiego jako Wydział Nauk o Zdrowiu. Tym samym kandydaci stali się kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Niektóre z warunków rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/21 mogły ulec zmianie ale wymagania rekrutacyjne pozostawiono bez zmian.
Unia Europejska
Rekrutacja 2020 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Ochrona Środowiska, I stopień, 3,5-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 6-KRK-OS-D35
Jednostka organizacyjna Wydział Przyrodniczo-Techniczny
Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia inżynierskie
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 20
Czas trwania 3,5 roku
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Kardynała B. Kominka 6a, pok. 211
45-032 Opole
tel. 77 401 60 20
agola@uni.opole.pl
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek-piątek 9.00-15.00
Adres WWW http://www.iisib.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
 • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 2 (03.09.2020 06:00 – 16.10.2020 12:00)

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (20.04.2020 08:00 – 18.08.2020 15:00)

Informacje ogólne

Studia na kierunku Ochrona Środowiska I stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.

Ochrona  Środowiska to studia interdyscyplinarne, dzięki którym zdobywa się wiedzę o środowisku, niezbędną do odpowiedzialnego i prawidłowego gospodarowania zasobami naturalnymi, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Program edukacji zawiera zarówno sposoby oceny i ograniczania presji wywoływanej na środowisko przyrodnicze, jak też podstawowe technologie stosowane w ochronie środowiska. Tytuł zawodowy inżyniera otrzymywany przez absolwenta świadczy o nabyciu wiedzy i umiejętności (w tym kompetencji inżynierskich), pozwalających rozwiązywać problemy związane m.in. z projektowaniem rekultywacji i zagospodarowania terenów zdegradowanych, z planowaniem i kontrolą procesów technologicznych, nadzorem i eksploatacją urządzeń i instalacji do oczyszczania wody i ścieków oraz unieszkodliwiania i zagospodarowywania różnorodnych odpadów.
 W czasie studiów student musi zaliczyć wszystkie przedmioty standardu (tj. kształcenia ogólnego, przedmioty podstawowe i kierunkowe). Od drugiego semestru student dodatkowo dokonuje wyboru przedmiotów z oferty kursów stałych i zmiennych, które poszerzają zakres zdobywanej wiedzy kierunkowej. Od piątego semestru program studiów zapewnia możliwość wyboru specjalizacji (ścieżek kształcenia). Na kierunku Ochrona Środowiska prowadzone są następujące pracownie specjalizacyjne:

 • Gleboznawstwo i Ochrona Gleb
 • Gospodarka Odpadami i Ściekami
 • Monitoring i Zarządzanie Środowiskiem
 • Zagospodarowanie Przestrzenne

 

Czego się uczy na ochronie środowiska?

Studenci zdobywają podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, biologicznych, chemicznych, technicznych oraz kierunkową w dyscyplinach: w porównaniu do studiów licencjackich poszerzona jest ona o podstawowe zagadnienia technologiczne istotne dla ochrony środowiska i procesów przyjaznych środowisku, m.in. w ramach przedmiotów technologie w ochronie środowiska (w tym technologie w gospodarce odpadami i wodno-ściekowej), inżynieria procesowa, techniki odnowy środowiska, technologie bioenergetyczne.

W trakcie studiów jest wiele zajęć terenowych, poszerzających wiedzę teoretyczną o praktyczną.  Studenci mają także możliwość studiowania w innych ośrodkach naukowych krajowych i europejskich, np. w ramach programu MOST czy Erasmus.

Dodatkowo studenci mają organizowane płatne staże wakacyjne czy certyfikowane kursy i szkolenia.

Wiedzę zdobytą na studiach I stopnia można poszerzać na dwóch specjalnościach na studiach II stopnia: Techniki i technologie w ochronie środowiska oraz Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.

Działalność studencka

Studenci kierunku Ochrona Środowiska mają możliwość poszerzania wiedzy i umiejętności w studenckim kole naukowym Ekolog. W ramach działalności koła studenci podejmują wyzwania związane z bieżącymi potrzebami regionu, uczestniczą w konferencjach o zasięgu ogólnokrajowym.

 

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów inżynierskich absolwent może być zatrudniony w: 

 • wydziałach ochrony środowiska na różnych szczeblach administracji państwowej i samorządowej;
 • placówkach kontrolno-pomiarowych (np. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Stacja Chemiczno-Rolnicza);
 • służbach ochrony środowiska i jednostkach nadzorujących obiekty ochrony przyrody (Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, parki narodowe i krajobrazowe);
 • jednostkach naukowo-badawczych i wdrożeniowych związanych bezpośrednio i pośrednio z ochroną środowiska, w tym w laboratoriach biologicznych, wodno-ściekowych, odpadowych itp.;
 • zakładach przemysłowych jako specjalista do spraw ochrony środowiska;
 • zespołach specjalistów realizujących projekty i przygotowujących opracowania z zakresu ochrony środowiska.

     Co wyróżnia ochronę środowiska na UO?

Jeśli chcesz umieć i wiedzieć jak:

 • realizować zasady zrównoważonego rozwoju;
 • monitorować i określać uciążliwość zakładów przemysłowych dla środowiska, w tym dla jakości atmosfery, wód, gleb i organizmów żywych;
 • racjonalnie gospodarować odpadami i zapobiegać nadmiernemu ich powstawaniu;
 • gospodarować zasobami wodnymi i badać zjawiska związane z jej występowaniem w przyrodzie;
 • przeprowadzać rekultywację terenów przekształconych w wyniku działalności człowieka;
 • oceniać wiek i stan zdrowotny drzew oraz atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną krajobrazów;
 • prowadzić analizę ekotoksykologiczną wybranych komponentów środowiska;
 • przygotowywać opracowania środowiskowe;
 • chronić przyrodę i jej zasoby;  

to
wybierz studia na kierunku Ochrona Środowiska, gdzie poza wykładami, konwersatoriami i ćwiczeniami laboratoryjnymi wiele zajęć odbywa się w terenie.

 

Możliwość kontynuowania nauki na II. stopniu

O przyjęcia na kierunek ochrona środowiska studia II stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: ochrona środowiska, chemia, farmacja, inżynieria środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo, technologia chemiczna, biologia, biotechnologia.

 

Informacja dla cudzoziemców

https://www.uni.opole.pl/page/2897/studia-2020-2021


Zasady kwalifikacji

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne, uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów.

 

 KANDYDACI Z "NOWĄ MATURĄ"

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 Przedmiot do wyboru (A)* pisemna

poziom podstawowy 0,40
poziom rozszerzony 0,60
2 Przedmiot do wyboru (B)* pisemna

poziom podstawowy 0,30
poziom rozszerzony 0,40

 Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

(A)* Do wyboru przedmiot spośród: biologii, chemii, geografii, matematyki, fizyki

(B)* Do wyboru przedmiot spośród: biologii, chemii, geografii, matematyki, fizyki i j. obcego.

Każdy przedmiot może być wybrany tylko jeden raz.

 

  KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 Przedmiot do wyboru ** część pisemna matury 0,70
ocena końcoworoczna * 0,20
2 Przedmiot do wyboru ** część pisemna matury 0,30
ocena końcoworoczna * 0,10

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.
(A)** Do wyboru jeden przedmiot spośród: biologii, chemii, geografii, matematyki, fizyki

(B)** Do wyboru jeden przedmiot spośród: biologii, chemii, geografii, matematyki, fizyki i j. obcego.

Każdy przedmiot może być wybrany tylko jeden raz.