Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu została włączona do Uniwersytetu Opolskiego jako Wydział Nauk o Zdrowiu. Tym samym kandydaci stali się kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Niektóre z warunków rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/21 mogły ulec zmianie ale wymagania rekrutacyjne pozostawiono bez zmian.
Unia Europejska
Rekrutacja 2020 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Biologia (w zakresie palaeobiology), II stopień, 2-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 6-PRK-B.P-S.M.2
Jednostka organizacyjna Wydział Przyrodniczo-Techniczny
Kierunek studiów Biologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia II stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe angielski
Limit miejsc 15
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej
Oleska 48 Opole room 12 BG
paleontologia@uni.opole.pl.
Godziny otwarcia sekretariatu 8.00-15.00
Adres WWW http://www.ecp.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
  • dyplom ukończenia studiów wyższych lub równoważny
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 2 (10.09.2020 09:00 – 16.10.2020 12:00)

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (20.04.2020 08:00 – 07.09.2020 23:59)

Informacje ogólne

Paleobiologia jest nową specjalnością na kierunku Biologia. Są to studia magisterskie II stopnia prowadzone w języku angielskim. Biologia na Uniwersytecie Opolskim powstała w roku 1997. Od tego czasu kierunek intensywnie się rozwija dając ogromne możliwości studentom w poszerzaniu ich przyrodniczych zainteresowań. Obecnie prowadzimy kształcenie na wszystkich trzech stopniach nauczania. Największym atutem jest kadra. Młoda i pełna pasji (nawet wśród profesorów), do tego z wieloma sukcesami na arenie międzynarodowej. Student ma dość dużą swobodę w wybieraniu ścieżki specjalizacji oraz w rozwijaniu swoich biologicznych zainteresowań. Jesteśmy biologią bardziej nastawioną na biologię podstawową niż komercyjną. Najwięcej specjalistów i największe sukcesy mamy w zakresie ochrony przyrody, systematyki i taksonomii oraz ekologii. Posiadamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk biologicznych. Studenci biorą udział w pracach wykopaliskowych w Krasiejowie, gdzie znajduje się jedno z najcenniejszych stanowisk paleontologicznych na świecie. Wciąż się rozwijamy, powstają nowe jednostki, jak choćby Centrum Studiów nad Bioróżnorodnością, w ramach którego studenci mogą odbywać praktyki i prowadzić własne projekty badawcze.

Projekty badawcze, prace magisterskie i praktyki to w zdecydowanej większości praca w terenie, a dopiero potem w laboratorium. Student ma możliwość wyboru tematyki pracy dyplomowej i magisterskiej z pełnego zakresu nauk biologicznych.

  Wspieramy młodych naukowców specjalnymi programami badawczymi. Wielu naszych pracowników to także nasi absolwenci. Dla chętnych stypendia naukowe i indywidualny tok studiów oraz możliwość międzynarodowej wymiany w ramach programów i Erasmus.

 Czego uczy się na paleobiologii?

Program studiów zakłada połączenie wiedzy z zakresu biologii i geologii z praktyką terenową i umiejętnościami preparacji skamieniałości. Dysponujemy koniecznym sprzętem. Student dostanie odpowiedni zakres wiedzy z wielu dziedzin geologicznych takich jak Geologia i Geologia, Historyczna, Geobiologia, Paleontologia, Micropaleontologia, Metody badań skamieniałości, Paleohistologia i wiele innych. Program tez zawiera dyscypliny ściśle biologiczne, na przykład Statystyczne metody w biologii, Sociobiologia, Techniki rekonstrukcji filogenetycznych, Ekologia populacyjna i wiele innych. Program zawiera również przeprowadzenie praktyk terenowych, wykładów gościnnych. Odrębnie poświęcamy czas na nauczanie studenta Biologicznej terminologii w języku angielskim czy technikom przedstawienie swoich prac badawczych, jak to przygotowanie prezentacji, napisanie abstraktów, artykułów, przeprowadzenie naukowej dyskusji.

Działalność studencka

Nasi studenci działają w kołach naukowych: biologów i paleontologów dzięki czemu rozwijają swoje pasje badawcze. Od 15 lat, co roku Koło Naukowe Biologów organizuje obozy entomologiczne na terenie całej Polski i innych atrakcyjnych przyrodniczo miejsc. Do tego regularnie odbywają się obozy ornitologiczne i chiropterologiczne oraz wystawy, wykłady specjalistów i wycieczki do muzeów przyrodniczych, ogrodów zoologicznych i botanicznych w Polsce i za granicą.

Od roku 2016 na UO działa tez Europejskie Centrum Paleontologiczne, który prowadzi naukową, popularyzacyjną i dydaktyczna działalność, ma partnerów w wielu innych krajach. Studenci mają możliwość praktyk i zbioru materiału badawczego nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Natomiast największym atutem Uniwersytetu Opolskiego jest możliwość poszukiwania materiałów bezpośrednio na terenach Opolszczyzny. Głównym i szeroko znanym paleontologicznym odkryciem jest stanowisko dokumentacyjne „Trias” w Krasiejowie z wielkimi pokładami kościonośnymi kręgowców późnego triasu. Oprócz tego jest możliwość poszukiwania materiału w utworach karbonu, wczesnego i środkowego triasu, kredy. Prowadzimy szkoły terenowe dla naszych partnerów z Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec itd. Studenci mają wielkie możliwości nawiązania kontaktów z kolegami z innych uczelni UE.

Co można robić po tych studiach?

Absolwent specjalności Palaeobiology w języku angielskim, dzięki uzyskanym kompetencjom merytorycznym będzie przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w szkołach, muzeach, uniwersytetach, laboratoriach badawczych, agencjach turystycznych, a także w jednostkach zajmujących się ochrona przyrody, w tym przyrody nieożywionej, czyli geoparkach czy innych parkach przyrodniczych. Absolwent specjalności „Palaeobiology” będzie dodatkowo posiadał możliwość kontynuacji swego wykształcenia na studiach doktoranckich na uniwersytetach UE. Nabyte umiejętności z zakresu paleobiologii, geologii, micropaleontologii i innych dyscyplin pozwolą mu ponadto na samodzielne przeprowadzanie różnego rodzaju prac badawczych, konserwacyjnych, muzealnych etc.

Kontynuowanie nauki na III stopniu studiów

Absolwent specjalności Palaeobiology uzyskuje dyplom w języku angielskim i może kontynuować studia II stopnia jak na naszym wydziale tak i na innych uczelnia UE

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Biologia specjalności Palaeobiology w języku angielskim można uzyskać w sekretariacie Samodzielnej Katedry Biosystematyki:

 

ul. Oleska 22, 45-052 Opole

tel. +48 77 401 60 10

e-mail: biologia@uni.opole.pl; paleontologia@uni.opole.pl

 

 

 

 

 


Zasady kwalifikacji

 

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów


O przyjęcie na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku biologia.

 

Jednostka kwalifikacyjna Waga
Ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia 1

 

Wymagana jest udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub pozytywny wynik egzaminu ze znajomości języka angielskiego.