Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu została włączona do Uniwersytetu Opolskiego jako Wydział Nauk o Zdrowiu. Tym samym kandydaci stali się kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Niektóre z warunków rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/21 mogły ulec zmianie ale wymagania rekrutacyjne pozostawiono bez zmian.
Unia Europejska
Rekrutacja 2020 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Gospodarka leśna, I stopień, 3,5-letnie, niestacjonarne

Szczegóły
Kod 6-PRK-GL-N.I.35
Jednostka organizacyjna Wydział Przyrodniczo-Techniczny
Kierunek studiów Gospodarka leśna
Forma studiów niestacjonarne
Poziom kształcenia inżynierskie
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 25
Czas trwania 3,5 roku
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Oleska 22
45 - 052 Opole
tel. (77) 401 60 10
biologia@uni.opole.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 8.00-15.00
Adres WWW http://www.biologia.wpt.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
  • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 2 (09.09.2020 15:00 – 02.10.2020 12:00)

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (20.04.2020 08:00 – 07.09.2020 23:59)

Informacje ogólne

Gospodarka leśna jest nowym kierunkiem prowadzonym przez Instytut Biologii w Uniwersytecie Opolskim. Nauka na I stopniu kierunku Gospodarka Leśna trwa 7 semestrów, co pozwoli absolwentowi na uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera. Realizowane treści programowe syntetyzują wiedzę i umiejętności inżynierskie wykorzystywane w naukach przyrodniczych, a także zapoznają studenta z wiedzą biologiczną ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów o charakterze leśnym.
 Wspieramy młodych naukowców specjalnymi programami badawczymi. Wielu naszych pracowników to także nasi absolwenci. Dla chętnych stypendia naukowe i indywidualny tok studiów oraz możliwość międzynarodowej wymiany w ramach programów i Erasmus.

Czego uczy się na Gospodarce leśnej?

Ogólnym celem dydaktyki jest zdobycie szczegółowej wiedzy i umiejętności z zakresu: - biologii lasu, gospodarki leśnej i ochrony środowiska; - projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym. Zarządzanie to odbywa się zgodnie z prawami przyrody. Absolwent kierunku Gospodarka Leśna jest przygotowany do: - sporządzania i realizacji planów gospodarczych, ochronnych i finansowych gospodarstw leśnych; - projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu; - prowadzenia nadzoru inżynierskiego nad wykonawstwem prac leśnych i doskonaleniem poziomu ich technizacji.
Absolwent posiada umiejętność korzystania z dostępnych źródeł informacji naukowej i popularno-naukowej i poprawnego ich interpretowania. Absolwenci są przygotowani do komunikowania się w obszarze problemowym z zakresu gospodarki leśnej w języku polskim i angielskim na poziomie B2 lub wyższym, co umożliwia im podjęcie pracy w krajach.

Działalność studencka

Nasi studenci działają w kołach naukowych: biologów, paleontologów dzięki czemu rozwijają swoje pasje badawcze. Koło Naukowe Biologów organizuje wiele atrakcyjnych wyjazdów naukowo-badawczych na terenie całej Polski.

Co można robić po tych studiach?

Absolwent będzie przygotowany do pracy w:
administracji publicznej,
parkach narodowych i krajobrazowych,
jednostkach administracji Lasów Państwowych,
instytucjach związanych z ochroną przyrody i środowiska
firmach prowadzących prywatną działalność usługową (zakładach usług leśnych, pracowniach kształtowania krajobrazu, pracowniach ekspertyz środowiskowych i GIS itp.).
Absolwenci będą przygotowani do komunikowania się w obszarze problemowym z zakresu gospodarki leśnej, biologii i ekologii lasu w języku polskim i angielskim na poziomie B2 lub wyższym, co umożliwia im podjęcie pracy również za granicą.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Biologia można uzyskać w sekretariacie Instytutu Biologii:
ul. Oleska 22, 45-052 Opole
tel. 77 401 60 10
e-mail: biologia@uni.opole.pl
 


 

 


Zasady kwalifikacji

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

 KANDYDACI Z "NOWĄ MATURĄ"

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 Przedmiot do wyboru * pisemna

poziom podstawowy 0,45
poziom rozszerzony 0,60
2 Przedmiot do wyboru ** pisemna

poziom podstawowy 0,30
poziom rozszerzony 0,40

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu


* Przedmiot do wyboru: biologia, geografia, chemia lub fizyka. Uwzględniany jest jeden z przedmiotów, który daje największą liczbę punktów.
** Przedmiot do wyboru: biologia, j. obcy, matematyka, informatyka, geografia, chemia lub fizyka. Uwzględniany jest jeden z przedmiotów, który daje największą liczbę punktów i który nie został wskazany powyżej.

 

  KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 Przedmiot do wyboru * część pisemna matury 0,60
ocena końcoworoczna *** 0,50
2 Przedmiot do wyboru ** część pisemna matury 0,40
ocena końcoworoczna *** 0,30

 

*Przedmiot do wyboru: biologia, chemia lub fizyka. Uwzględniany jest jeden z przedmiotów, który daje największą liczbę punktów.
**Przedmiot do wyboru: biologia, j. obcy, matematyka, informatyka, chemia lub fizyka. Uwzględniany jest jeden z przedmiotów, który daje największą liczbę punktów i który nie został wskazany powyżej.
***Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.