Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu została włączona do Uniwersytetu Opolskiego jako Wydział Nauk o Zdrowiu. Tym samym kandydaci stali się kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Niektóre z warunków rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/21 mogły ulec zmianie ale wymagania rekrutacyjne pozostawiono bez zmian.
Unia Europejska
Rekrutacja 2020 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Nutribiochemia, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 7-PRK-NBC-S.L.3
Jednostka organizacyjna Wydział Chemii
Kierunek studiów Nutribiochemia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 15
Limit miejsc 20
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Chemii
Ul. Oleska 48
45-052 Opole
tel.+48 77 452 71 51
Anna.Kusakiewicz@uni.opole.pl
Preferowany kontakt poprzez pocztę elektroniczną lub opcję "Zadaj pytanie"
Adres WWW http://wch.uni.opole.pl/
Wymagane dokumenty
  • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Chemia w Opolu  ma już ponad 50-letnią tradycję.

Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego jest jednostką naukowo-dydaktyczną, która posiada pełne prawa nadawania stopnia naukowego doktora chemii oraz doktora habilitowanego w dyscyplinie chemia (Awanse Naukowe).

Opis ogólny Nutribiochemii

Nutribiochemia – „Żywność – Żywienie – Życie”

nutri (esperanto)

morfologia: nutr•i

znaczenia:

czasownik
(1.1) karmić, żywić
(1.2) przen. karmić, podtrzymywać, wzmacniać

Zdobywanie pożywienia, niegdyś w największym stopniu absorbujące aktywność przedstawicieli gatunku Homo sapiens, jest jedną z nielicznych sfer aktywności, które towarzyszą ludzkości od zarania jej dziejów. Chociaż różnorodność i obfitość żywności, dostępnej współcześnie dla mieszkańców krajów rozwiniętych, jest nieporównywalna z jakimkolwiek wcześniejszym okresem rozwoju naszej cywilizacji, coraz częściej zdajemy sobie sprawę z wysokości ceny, którą przychodzi i przyjdzie nam za nią uiścić.

Pierwotna produkcja żywności prowadzona jest przez coraz mniej liczną grupę osób, których wysiłki wspierają zaawansowane rozwiązania technologiczne i szeroka gama związków chemicznych, używanych na każdym etapie tego procesu. Nie inaczej dzieje się podczas procesów przetwarzania i przechowywania żywności. Godzimy się z tym stanem rzeczy, gdyż odpowiada on potrzebie zapewnienia pożywienia dynamicznie rosnącej liczbie ludności naszej planety, a z drugiej strony oddala od każdego z nas problem codziennych starań o zdobycie pożywienia. Jednak zmiana składu chemicznego i stopnia przetworzenia zdecydowanej większości spożywanej przez nas żywności, znacząco wyprzedziła zdolności adaptacyjne naszych organizmów. Chociaż efekty tego zjawiska w formie np. chorób cywilizacyjnych jak cukrzyca i otyłość, są coraz powszechniej widoczne i odczuwalne, od stosunkowo niedługiego okresu czasu podejmowane są działania zaradcze.

Obecnie zdajemy sobie sprawę, że skład chemiczny żywności i obecność przyswajalnych form składników pokarmowych, w znacznej mierze decydują o aktywności mikrobiomu (zwyczajowo: mikroflory jelitowej), a przez to o funkcjonowaniu naszych organizmów. Dopiero od kilkunastu lat prowadzone są badania, których celem jest wyjaśnienie relacji pomiędzy żywnością, traktowaną jako specyficzna mieszanina odpowiednich form różnorodnych związków chemicznych, a jej działaniem na organizmy i wpływem na ich zdrowie.

Jako Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego i członek klastra Nutribiomed, od lat bierzemy udział w tego typu pracach badawczych. Teraz chcielibyśmy również podzielić się naszą wiedzą w tej dziedzinie i odmiennym od dogmatów spojrzeniem na współczesne możliwości pozyskiwania żywności, kontrolę jej składu chemicznego, monitorowanie procesów przetwarzania i maksymalnie dobroczynne działanie.

Dlatego, korzystając z najlepszych tradycji i dwudziestopięcioletniej historii specjalności Agrobiochemia, funkcjonującej do 2008 roku, otwieramy nowy, interdyscyplinarny i w pełni współczesny kierunek studiów - Nutribiochemia. Program studiów harmonijnie łączy problematykę biochemicznych podstawach życia i żywienia, aktualnych i perspektywicznych sposobów produkowania i pozyskiwania wysokowartościowej żywności, metod i technik analizy jej składu chemicznego i monitorowania jakości z racjonalnymi regułami i najnowszymi trendami żywienia i ich wpływem na zdrowie.

Program studiów Nutribiochemii, unikatowego, jedynego takiego kierunku studiów w Polsce, obejmuje zagadnienia zwyczajowo przypisywane do nauk chemicznych, biologicznych, medycznych, rolniczych i nauk o zdrowiu. Proponuje holistyczne podejście do poznawania i zrozumienia ściśle ze sobą związanych kwestii: żywności – żywienia – jakości życia. Co roku przyjmujemy nieliczną grupę studentów, gdyż staramy się mocno zindywidualizować programy ich studiów uwzględniając zainteresowania i predyspozycje. Stwarzamy dzięki temu wyjątkową możliwość zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności laboratoryjnych w niewielkich,  liczących od kilku, do kilkunastu studentów grupach. Taki stan rzeczy sprzyja możliwościom równoczesnego studiowania wybranych przedmiotów na innych Uczelniach w naszym Kraju - w ramach programu Most oraz na wielu Uczelniach Europejskich - w ramach programu Erasmus+.

Sylwetka Absolwenta - Nutribiochemia

Opis ogólny

Absolwent specjalności Nutribiochemia uzyskuje ogólną wiedzę obejmującą podstawy chemii, biochemii i fizjologii, a także zasad żywienia i technologii pozyskiwania i wytwarzania żywności spełniającej współczesne standardy jakościowe. Ponadto posiada umiejętność oceny składu, właściwości fizykochemicznych i użytkowych produktów spożywczych, wraz z potencjalnymi kierunkami ich wykorzystania.

Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać do określenia zależności pomiędzy sposobami pozyskiwania żywności, technologią jej przetwarzania, a składem chemicznym i właściwościami użytkowymi, szczególnie w zakresie zaspokajania zróżnicowanych potrzeb pokarmowych. Zna zasady pracy w laboratoriach analitycznych i wykazuje znajomość metod analizy instrumentalnej, które potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania problemów dotyczących sfery żywienia.

Zdobytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne potrafi wykorzystywać w ocenie prawidłowości odżywiania się w kontekście jakości i ilości spożywanych pokarmów o zdefiniowanym składzie chemicznym.

Absolwent będzie przygotowany do pracy w szeroko pojętej sferze kontroli i dystrybucji żywności, w zakresie dbałości o standardy jakościowe produktów rynkowych i odpowiedni dobór produktów żywnościowych z uwagi na ich skład chemiczny. Wiedzę i umiejętności nabyte w czasie studiów będzie mógł  wykorzystać najpełniej w działaniach, w których skład chemiczny i jakość żywności decyduje o zakresie zastosowania określonych produktów.

Tego typu wymagania stawiane są pracownikom coraz liczniejszych laboratoriów, funkcjonujących w strukturach przedsiębiorstw wytwarzających finalne formy produktów spożywczych oraz laboratoriów funkcjonujących na potrzeby służby zdrowia i placówek opieki. Dynamicznie rośnie zapotrzebowanie na tego rodzaju kompetencje w sferze usług.

Opis szczegółowy

Podstawową wiedzę z obszaru nauk ścisłych (tzw. nauk podstawowych) w zakresie odpowiadającym edukacji na poziomie akademickim absolwent nabywa podczas realizacji przedmiotów: Chemia ogólna, Matematyka, i Fizyka. Zasadniczą wiedzę z dziedziny nauk chemicznych absolwent osiąga podczas realizacji przedmiotów: Chemia analityczna, Chemia organiczna, Chemia fizyczna, Chemia nieorganiczna. Z kolei przedmioty Mikrobiologia oraz Fizjologia człowieka dają przygotowanie z obszaru nauk przyrodniczych. Zasadniczą wiedzę związaną ze specyfiką kierunku absolwent uzyskuje podczas realizacji przedmiotów: Podstawy prawne obrotu środkami chemicznymi i spożywczymi, Chemia produktów naturalnych, Bezpieczeństwo żywności, Biotechnologia, Chemia żywności, Żywienie a zdrowie, Probiotyki i suplementy żywności, Podstawy browarnictwa i enologii.

Wiedza ta jest dalej pogłębiana realizacją przedmiotów do wyboru: Konserwacja i przechowywanie żywności, Chemiczne modyfikatory żywności, Nowoczesne metody produkcji żywności, Chemia ekologiczna, Chemia środowiska, Zioła w medycynie i żywieniu, Biochemia żywienia, Enzymologia, Substancje toksyczne w żywności, Podstawy działania leków.

Absolwent uzyskuje ogólną wiedzę obejmującą: podstawy chemii, sposoby pozyskiwania oraz technologie produkcji żywności, jak również wiedzę związaną z  oceną właściwości fizykochemicznych i użytkowych surowców, półproduktów i produktów finalnych, wraz z potencjalnymi kierunkami wykorzystania. Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać do określenia zależności pomiędzy składem chemicznym żywności, technologią jej otrzymywania, przetwarzania i przechowywania, a właściwościami użytkowymi.

Posiada znajomość zasad stosowania metod instrumentalnych w laboratoriach. Z kolei przedmioty Technologia informacyjna oraz Bazy danych zapewniają wiedzę związaną z użyciem programów komputerowych.

Kurs ogólny w języku obcym, kurs ogólnouczelniany w języku nowożytnym niezwiązany z kierunkiem studiów oraz przedmiot dotyczący posługiwania się językiem specjalistycznym w zakresie chemii żywności, dają umiejętność komunikowania się w języku obcym na poziomie biegłości B2. Praktyka zawodowa, realizowana pod koniec drugiego roku, umożliwia wykorzystanie zdobytej wiedzy w typowych miejscach pracy związanych z kierunkiem studiów. Stanowi również ważny krok w zorientowaniu się w aktualnym rynku pracy.

Finalnie, przedmioty Przygotowanie do badań naukowych oraz Seminarium dyplomowe dają umiejętność prezentowania zagadnienia lub materiału naukowego w formie pisemnej i ustnej specjalistom w dziedzinie chemii i stanowią istotny element realizacji pracy dyplomowej oraz przygotowują absolwenta do podjęcia dalszych studiów na II stopniu (dodatkowe infomacje dostępne są w zakładce programy studiów).

Działalność studencka

IPS
Dla studentów wykazujących szczególne predyspozycje do pracy naukowej Wydział zapewnia możliwość studiowania według Indywidualnego Planu Studiów i Programów Nauczania (IPS).

Program MOST
W ramach programu MOST studenci mogą studiować przez jeden semestr na innym uniwersytecie w kraju.

Program Erasmus
Dla najlepszych studentów istnieje możliwość studiowania przez jeden lub dwa semestry na uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus. Wydział Chemii ma podpisane umowy z kilkoma uniwersytetami w Europie (Lund, Wiedeń, Girona, Dijon, Ferrara, Lecce, Sint-Lieven, Mainz). W ostatnich latach, w każdym roku akademickim z tej formy studiów korzysta kilku studentów.

Stypendia Ministra
Studenci mają możliwość uzyskania stypendium naukowego (za wysoką średnią ocen) lub stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (za bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia badawcze oraz duże zaangażowanie w działalność organizacyjną i społeczną). Studenci chemii prawie co roku uzyskują stypendia Ministra.

Koło Naukowe
Studenci biorą aktywny udział w pracach Koła Naukowego Chemików „Koronan”. Przynajmniej dwa razy w roku uczestniczą w Szkołach Chemii i Letnich Warsztatach Chemicznych. KNCh bierze czynny udział w corocznych Festiwalach Nauki, cyklicznych pokazach dla uczniów gimnazjów i szkół średnich. Organizują również szereg imprez społeczno-kulturalnych.

Praca Naukowa
Studenci uczestniczą w pracach badawczych jednostek Wydziału. Co roku są też współautorami kilku publikacji i komunikatów konferencyjnych. 

Co można robić po tych studiach?

Większość absolwentów podejmuje pracę w laboratoriach chemicznych zakładów przemysłowych oraz mniejszych firm. Dotyczy to nie tylko regionu Opolszczyzny, ale również całego kraju oraz zagranicy - głównie obszaru Unii Europejskiej. Część absolwentów znajduje zatrudnienie w specjalistycznych placówkach (inspektoratach) administracji państwowej. Kolejna grupa wiąże swoją karierę zawodową ze służbami państwowymi jak: Policja, Służba Celna, Straż Pożarna, Straż Graniczna. Porównywalna liczba pracuje w placówkach naukowych, badawczo-rozwojowych, szczególnie po studiach III stopnia (doktoranckich), zarówno w kraju, jak i za granicą.

Po ukończeniu dodatkowych kursów pedagogicznych można również wykonywać zawód nauczyciela. We wszystkich wymienionych przypadkach absolwenci pełnią funkcje specjalistów, a w dalszej perspektywie obejmują kierownicze stanowiska.

Dlaczego warto studiować na Wydziale Chemii UO?

Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego ma ugruntowaną pozycję na Opolszczyźnie,  kształci od ponad 50 lat absolwentów zajmujących szereg kluczowych stanowisk w zakładach pracy oraz administracji państwowej.

Wyremontowany, unowocześniony, dobrze wyposażony budynek oferuje zdobycie aktualnej wiedzy i umiejętności. Stosunkowo nieduży Wydział Chemii jest dostosowany do potrzeb regionu, co stanowi jego zaletę. Ćwiczenia laboratoryjne wykonywane są indywidualnie przez studenta, przez co wzrastają jego umiejętności oraz samodzielność. Istotny jest również dostęp studenta do specjalistycznego sprzętu, szczególnie podczas pracy dyplomowej, oraz zdobywanie umiejętności jego obsługi, co jest istotne podczas poszukiwania pracy.

Relatywnie mała liczba studentów oraz nauczycieli akademickich na Wydziale Chemii pozwala na indywidualne podejście do studenta i sprzyja tworzeniu atmosfery wzajemnego szacunku i zaufania. Dobry kontakt z nauczycielami jest szczególnie istotny przy wyborze promotora oraz realizacji pracy dyplomowej. Kadra, w większości samodzielni pracownicy naukowi, składa się ze specjalistów publikujących swoje prace w prestiżowych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym. Prace dyplomowe (licencjata, magistra) są najczęściej wplecione w tok prowadzonych badań. Często, przy odpowiednim wkładzie pracy, studenci są współautorami prac naukowych, co potwierdza jakość uzyskanego dyplomu i daje poczucie własnej wartości.

Znaczna część kadry pochodzi z Opolszczyzny. Wywodzą się często z małych miast i wsi, są emocjonalnie i kulturowo związani z regionem, co znacznie ułatwia im kontakt ze studentami wywodzącymi się z podobnych środowisk. Wydział jest otwarty na współpracę krajową i zagraniczną. Studenci korzystają z możliwości wymiany z innymi uczelniami w kraju i za granicą w ramach programów MOST i ERASMUS. W porównaniu z dużymi ośrodkami akademickimi, łatwiej jest się do takich programów zakwalifikować.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Chemia oraz Nutribiochemia zasadniczo wybiera kontynuację nauki na kierunku II stopnia Chemia, uzyskując tytuł magistra chemii. Możliwa jest również kontynuacja studiów na kierunkach: Biotechnologia i Ochrona Środowiska. W równym stopniu możliwe jest studiowanie na kierunku Chemia po ukończeniu wyżej wymienionych kierunków. We wszystkich przypadkach wiążę się to z wyborem odpowiedniego promotora pracy magisterskiej i specyfiką realizowanej tematyki badawczej.

Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji na kierunek Nutribiochemia z dnia 29.04.2020 r.

Szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów i przebiegu procesu rekrutacji podane są na głównej stronie internetowej Uniwersytetu Opolskiego.

 


Zasady kwalifikacji

 

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

 

 

 KANDYDACI Z "NOWĄ MATURĄ"

 

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 przedmiot do wyboru * pisemna

poziom podstawowy 0,60
poziom rozszerzony 0,80
2 język obcy nowożytny, dowolny pisemna

poziom podstawowy 0,15
poziom rozszerzony 0,20

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.
*Przedmiot do wyboru: chemia, matematyka, biologia lub fizyka.   

 

KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
3 przedmiot do wyboru ** część pisemna matury 1
ocena końcoworoczna * 0,5

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

**Przedmiot do wyboru: chemia, matematyka, biologia lub fizyka.