Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu została włączona do Uniwersytetu Opolskiego jako Wydział Nauk o Zdrowiu. Tym samym kandydaci stali się kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Niektóre z warunków rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/21 mogły ulec zmianie ale wymagania rekrutacyjne pozostawiono bez zmian.
Unia Europejska
Rekrutacja 2020 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Bezpieczeństwo wewnętrzne, II stopień, 2-letnie, niestacjonarne

Szczegóły
Kod 9-KRK-BW-II-Z2
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa i Administracji
Kierunek studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne
Forma studiów niestacjonarne
Poziom kształcenia II stopnia
Limit miejsc 20
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej 45-060 Opole, ul. Katowicka 87 A, pok. 1.4
Adres WWW http://uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
 • dyplom ukończenia studiów wyższych lub równoważny
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 2 (09.09.2020 15:00 – 16.10.2020 12:00)

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (20.04.2020 08:00 – 07.09.2020 23:59)

Informacje ogólne

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego należy w Polsce do najmłodszych. W sześciu katedrach i czternastu zakładach zatrudnionych jest siedemnastu profesorów, dwudziestu sześciu adiunktów i jedenastu asystentów. Pracę naukowo-dydaktyczną wspomagają: biblioteka wydziałowa, pracownia komputerowa oraz sala rozpraw, w której przeprowadzane są przez studentów pod opieką pracowników naukowych symulacje rozpraw sądowych. Celem tych symulacji jest przybliżenie studentom od strony praktycznej procedery karnej, cywilnej i sądowo-administracyjnej.

Misją Wydziału Prawa i Administracji jest kształcenie do służby publicznej w państwie prawa; pogłębianie i upowszechnianie wizji człowieka i świata w kontekście wyzwań współczesności; dbałość o wysoki poziom kształcenia akademickiego i badań naukowych, a także rozwijanie inicjatyw prowadzących do umocnienia więzi z innymi jednostkami naukowo-badawczymi.

Kadra naukowa wydziału to dynamiczny zespół, którego zadaniem jest nie tylko przekazywanie aktualnej wiedzy prawniczej, ale także zaszczepianie studentom troski o dobro wspólne.

Czego uczy się na bezpieczeństwie wewnętrznym 

Kształcenie w zakresie treści podstawowych:

 • Filozofia bezpieczeństwa
 • Walka z przestępczością zorganizowaną
 • Infrastruktura krytyczna
 • Protokół dyplomatyczny

Kształcenie w zakresie treści kierunkowych:

 • Prawo dowodowe w postępowaniu karnym
 • Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE
 • Pomoc humanitarna i ochrona ludności UE
 • Obrona cywilna
 • Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE
 • Analiza informacji w bezpieczeństwie

Działalność studencka 

Studenci Wydziału Prawa i Administracji mają szansę rozwoju pasji i zainteresowań w ramach wielu organizacji studenckich. Są to przede wszystkim koła naukowe m.in.: Securus,Prawa Karnego „Wokanda”, Prawa Europejskiego „Eurolex”, Młodych Kryminologów i Kryminalistyków, Młodych Prawników.

Studenci Wydziału Prawa i Administracji uczestniczą również w pracach: Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka Województwa Opolskiego i Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy o Prawie. Biorą także czynny udział w organizacji kolejnych edycji Opolskich Festiwali Nauki - największej popularyzatorskiej imprezy naukowej na Opolszczyźnie oraz Dni Edukacji Prawniczej, których celem jest zapoznanie zainteresowanych z tendencjami na rynku prawniczym, a także codzienną pracą prawnika. Mają także możliwość publikowania artykułów między innymi w czasopiśmie Hortyzonty Bezpieczeństwa.

Sylwetka absolwenta 

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, w stosunku do absolwenta studiów pierwszego stopnia, będzie dysponował rozszerzoną wiedzą z obszaru nauk społecznych, w szczególności w zakresie zagadnień społecznych, prawnych, politycznych i psychologicznych mających istotny wpływ na stan bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

Absolwent uzyska wiedzę teoretyczną pozwalającą na posługiwanie się nowoczesnymi metodami analitycznymi w procesie rozwiązywania złożonych problemów w sferze bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego, w sytuacjach zagrożeń, co w efekcie pozwoli na wypracowanie optymalnego rozwiązania w danych warunkach działania.

Jednocześnie powinien przewidywać skutki podejmowanych decyzji oraz potrafić oszacować ryzyko związane z błędną oceną rzeczywistych zagrożeń. Powinien być przygotowany do podejmowania decyzji z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych i administracyjnych, w warunkach zagrożenia i stresu.

Absolwent powinien potrafić samodzielnie wykonać analizę zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego oraz sporządzić adekwatną dokumentację pozwalającą na przeprowadzenie badań szczegółowych, z uwzględnieniem wszystkich istotnych czynników. Zdolność efektywnej analizy zagrożeń oraz umiejętność podejmowanie skutecznych działań ochronnych stanowi podstawową kompetencje charakteryzującą absolwenta studiów  drugiego stopnia kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Zna zasady funkcjonowania poszczególnych podmiotów wchodzących w skład systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz trafnie identyfikuje współzależności pomiędzy poszczególnymi elementami tego systemu. Na podstawie przeprowadzonej identyfikacji zagrożeń potrafi wskazać słabe punkty systemu bezpieczeństwa wewnętrznego oraz prognozować przyszłe jego zachowanie.

Powinien umieć prowadzić zespołowe badania naukowe, zgodnie  z obowiązującą w naukach społecznych metodologią badawczą, korzystać z profesjonalnego oprogramowania wspomagającego proces opracowania wyników badań naukowych, analizować, oceniać i porównywać alternatywne rozwiązania oraz proponować własne. Podjęte działania powinien potrafić uzasadnić i ponosić odpowiedzialność za ewentualne skutki swoich działań i podjęte decyzje, szczególnie w sytuacjach nadzwyczajnych.

Zdobytą wiedzę i wykształcone umiejętności powinien potrafić wykorzystać  praktycznie w konfrontacji z rzeczywistymi sytuacjami i uwarunkowaniami mającymi wpływ na stan bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego. Powinno to w efekcie pozwolić afibsolwentowi na efektywne rozwiązywanie złożonych problemów zawodowych.

Absolwenci pod względem merytorycznym powinni być przygotowani do pracy:

 • w organach administracji publicznej, w szczególności w jednostkachsamorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i porządekpubliczny;
 • w małych, średnich i dużych podmiotach gospodarczych;
 • w administracji państwowej, samorządowej - z ukierunkowaniem na jednostkiorganizacyjne służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych zabezpieczeństwo wewnętrzne (Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu, Straże Miejskie);
 • w instytucjach oświatowych zajmujących się problemami bezpieczeństwawewnętrznego, w tym bezpieczeństwa i zdrowia w pracy;
 • w szkolnictwie podstawowym i ponadpodstawowym do prowadzenia zajęćw zakresie kultury bezpieczeństwa, instytucjach zajmujących się poradnictwemi upowszechnianiem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa personalnego, w tymergonomii i bezpieczeństwa pracy;
 • we własnych firmach świadczących usługi z zakresu bezpieczeństwa. Absolwencipowinni postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Ponadto Absolwent kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne powinien być przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Szczegółowe informacje 

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne można uzyskać na Wydziale Prawa i Administracji:

ul. Katowicka 87 A, 45-060 Opole

tel. 77 452 75 03,

tel. 77 452 75 63

e-mail: wpia@uni.opole.pl

Egzamin dla cudzoziemców ze znajomości języka polskiego

Egzamin będzie odbywać się 11 lipca, 24 września oraz 27 września o godz. 10:00 w sali 2.8 przy ul. Katowickiej 87a


Zasady kwalifikacji

 

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów

O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: administracja, ekonomia, zarządzanie, bezpieczeństwo wewnętrzne, europeistyki, politologii oraz absolwenci prawa, ekonomii, zarządzania, europeistyki, politologii, bezpieczeństwa wewnętrznego posiadający stopień magistra z tych kierunków.

 

Jednostka kwalifikacyjna Waga
Ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia 1