Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto
Rekrutacja 2020 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Język angielski w turystyce - profil praktyczny, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 1-PRK-JAT-S.L.3.PP
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów Język angielski w turystyce
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Limit miejsc 25
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Collegium Maius, pl. Kopernika 11,
pok. 201, 203; 2. piętro;
tel. 77 54 16 005, 77 54 16 003
Godziny otwarcia sekretariatu 08:00 - 15:00
Adres WWW http://jat.wfil.uni.opole.pl/
Wymagany dokument
  • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

STUDIUJ JĘZYK ANGIELSKI W TURYSTYCE NA PROFILU PRAKTYCZNYM 

Język angielski w turystyce – profil praktyczny to nowoczesny i pionierski w skali kraju projekt Uniwersytetu Opolskiego, który łączy w sobie typowe zajęcia o charakterze akademickim na Uniwersytecie z całym szeregiem praktycznych ćwiczeń, konwersatoriów i praktyk zawodowych, odbywających się poza murami UO – w środowiskach typowych dla branży turystycznej. Pierwsze trzy semestry studiów są podzielone na dwie części: akademicką (10 tygodni zajęć na UO) i praktyczną (pozostała część semestru). W semestrze 4 studenci przechodzą semestralny staż (480 godz) w hotelach, biurach turystycznych, biurach podróży lub usługach administracyjnych w wybranych przedsiębiorstwach turystycznych. W semestrze 5 i 6 studenci pracują nad pracą dyplomową osadzoną w profilu praktycznym

 Oprócz przedmiotów podstawowych związanych z rozwijaniem umiejętności językowych w języku angielskim, który na 3 roku osiąga poziom zaawansowania C1, studenci poznają tajniki funkcjonowania szeroko pojętego przemysłu turystycznego, między innymi takie zagadnienia jak: 

– podstawy turystyki oraz hotelarstwa
– marketing usług turystycznych
– funkcjonowanie biura podróży
– obsługa informatyczna w turystyce
– obsługa klienta (w języku polskim i angielskim)
– organizacja, pilotaż i przewodnictwo wycieczek (w języku polskim i angielskim)
– komunikacja międzykulturowa
– socjologia i psychologia w turystyce
– bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
– uwarunkowania geopolityczne w turystyce
– regiony turystyczne Opolszczyzny/Polski/Europy/świata
– historia i kultura regionu opolskiego
– wybrane zagadnienia z historii sztuki/muzea świata 

Typowo akademicką część studiów prowadzą wyłącznie pracownicy Wydziału Filologicznego UO – najwyższej klasy specjaliści od nauczania sprofilowanego języka angielskiego, natomiast branżową część studiów prowadzą zarówno wykładowcy akademiccy (zatrudnieni poza Wydziałem Filologicznym UO) jak i praktycy (przedsiębiorcy), w większości albo pracujący na co dzień albo regularnie współpracujący z przemysłem turystycznym. Część z zajęć odbywa się wręcz w siedzibach hoteli, w biurach podróży współpracujących z Uniwersytetem w rozmaitych projektach edukacyjnych, a także w plenerze (np. pilotaż turystyczny). W roku akademickim 2021-2022 planowane są zajęcia w formule hybrydowej.

  Studia licencjackie kończą się obroną licencjacką i uzyskaniem stopnia licencjata.  Dla osób pragnących kontynuować edukację na studiach II stopnia, Uczelnia oferuje szereg studiów magisterskich filologicznych, lub studiów niefilologicznych, które mogą okazać się przydatne do pracy w branży turystycznej.  

ZALETY STUDIÓW PRAKTYCZNYCH

Najważniejszą cechą wyróżniającą ten typ studiów spośród wszystkich innych typowo akademickich jest ich praktyczny charakter, tj. łączenie zajęć akademickich, podczas których zdobywa się szereg kompetencji niezbędnych do pracy w turystyce, z praktykami zawodowymi w trakcie pierwszych pięciu semestrów. W trakcie praktyk studenci jednocześnie ciągle się szkolą, ale i praktycznie pracują w branży turystycznej. Uczelnia współpracuje już w tym względzie z opolskimi hotelami (m.in. z Hotelem ‘Kamienica’), z biurami podróży (m.in. ‘Almatur’ i ‘Retman’), a także z przewoźnikiem turystycznym i biurem turystycznym ‘Sindbad S.A.’ – największym przewoźnikiem międzynarodowym w Polsce i jednym z największych w Europie! Dodatkowo, i to już na I roku studiów, studenci odbywają obowiązkowy 36-godzinny kurs na wychowawcę wypoczynku, w trakcie którego nabywają stosowne kompetencje do pracy z dziećmi i młodzieżą na zorganizowanych koloniach i obozach. Za tę część edukacji odpowiadają doświadczeni wykładowcy z Instytutu Nauk Pedagogicznych UO oraz ze Studium Wychowania Fizycznego oraz praktycy – ratownicy medyczni (m.in. kurs udzielania pierwszej pomocy medycznej).  

PERSPEKTYWY WYJAZDOWE: MOBILNOŚĆ, STAŻE

Nasi studenci mogą zapisać się na program wymiany studentów Erasmus + oferowany przez Uniwersytet Opolski, który umożliwia studiowanie za granicą przez semestr lub dwa, rozwijanie umiejętności komunikacji w języku obcym, poznawanie kultury obcego kraju i zdobywanie wiedzy zawodowej za pośrednictwem języka obcego. Naszymi partnerami są między innymi: Hiszpania, Czechy, Niemcy, Grecja, Włochy, Turcja i Cypr. Studenci mogą również uczestniczyć w wizytach studyjnych związanych z programem studiów i odbywać staż za granicą.

PERSPEKTYWY KARIERY ZAWODOWEJ

Absolwenci kierunkui Język angielski w turystyce  są przygotowani do pracy w szeroko pojętym przemyśle turystycznym, szczególnie w tych jego sektorach, w których konieczna jest praktyczna znajomość języka angielskiego na poziomie biegłym komunikacyjnie. Mogą to być rozmaite hotele, hostele, motele, pensjonaty turystyczne, biura podróży, agencje turystyczne, przewoźnicy turystyczni, biura/centra informacji turystycznej oraz PTTK, oddziały w biurach lokalnych, krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw turystycznych.  

SZCZRGÓŁOWE INFORMACJE O KIERUNKU

Wydział Filologiczny
http://jat.wfil.uni.opole.pl/


Zasady kwalifikacji

 

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia, uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 40 punktów.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

 

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 język angielski pisemna

poziom podstawowy 0,60
poziom rozszerzony 0,80
2 przedmiot do wyboru * pisemna

poziom podstawowy 0,15
poziom rozszerzony 0,20

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.
*  Dowolny przedmiot zdawany na maturze za wyjątkiem języka angielskiego.

 

KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 język angielski część pisemna matury 0,80
2 przedmiot do wyboru ** część pisemna matury 0,20
ocena końcoworoczna * 0,15

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

** Dowolny przedmiot zdawany na maturze za wyjątkiem języka angielskiego.