Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto
Rekrutacja 2020 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Język biznesu, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 1-PRK-JB-D3
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów Język biznesu
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe angielski, polski, rosyjski
Limit miejsc 40
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Collegium Maius UO, pl. Kopernika 11, pok. 201, 203 2. piętro,
tel.: 77 54 16 005, 77 54 16 003
Godziny otwarcia sekretariatu 08:00 - 15:00
Adres WWW http://jb.wfil.uni.opole.pl/
Wymagany dokument
  • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Czego uczy się na języku biznesu?

Celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie studentów do pracy wymagającej znajomości języków obcych oraz orientacji w biznesie, stosunkach międzynarodowych, turystyce i reklamie.
Program został opracowany tak, by umożliwić połączenie zajęć językowych – z języka rosyjskiego i angielskiego – z zajęciami z zakresu m.in. podstaw ekonomii, prawa gospodarczego, marketingu. Program studiów uzupełniają przedmioty ogólnohumanistyczne.

Język wykładowy:  rosyjski, polski, angielski

Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów:

  • kanon języka biznesu, który jest tworzony przez zajęcia praktyczne z języka rosyjskiego i angielskiego,

  • przedmioty ekonomiczne i prawno-gospodarcze,
  • inne przedmioty obowiązkowe, do których należą kursy uzupełniające kanon, konieczne do uzyskania dyplomu,
  • przedmioty do wyboru: kursy stałe, pogłębiające i uzupełniające problematykę kanonu studiów,
  • kursy zmienne kierunkowe oraz ogólnouczelniane prezentujące warsztat badawczy pracowników wydziału i uczelni. 

UczUczymy:

  • j. rosyjskiego (dla początkujących – w ciągu ponad 840 godzin nauki osiągamy poziom C1)
  • j. angielskiego (dla średniozaawansowanych – zaczynamy od poziomu B1 osiągając poziom B2 w ciągu ponad 430 godzin nauki).

W ramach kształcenia biznesowego uczymy 

·         podstaw ekonomii,
·          podstaw marketingu,
·         elementów prawa cywilnego i prawa spółek handlowych,
·         organizacji i zarządzania,
·         podstaw europejskiego prawa gospodarczego,
·         przygotowania do pracy w administracji,
·         korespondencji urzędowej w języku angielskim,
·         technik negocjacji,
·         usług logistycznych,
·         zarządzania przedsiębiorstwem,
·         zastosowania oprogramowania IT klasy ERP (Enterprise Resource Planning) w zarządzaniu procesami biznesowymi.     

Dlaczego warto studiować język biznesu na Uniwersytecie Opolskim?

O wyjątkowości kierunku decyduje

·      nterdyscyplinarny charakter studiów (szeroki wachlarz przedmiotów kierunkowych  i bogata oferta przedmiotów ogólnohumanistycznych),
·      nowatorski profil kształcenia, który dostosowany jest do aktualnych potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia absolwentów, z uwzględnieniem rozwijającego się i stwarzającego praktycznie nieograniczone możliwości rynku klienta rosyjskiego,
·      możliwość kontynuacji na studiach II stopnia i uzyskania tytułu magistra,
·      realizacja części programu studiów metodami zdalnymi – zajęcia z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość prowadzone będę z wykorzystaniem platformy Moodle oraz aplikacji MS Teams,
·       wysoka jakość kształcenia, którą zapewnia wyspecjalizowana kadra dydaktyczna i badawcza.

Działalność studencka, możliwości rozwoju, wyjazdów, stypendiów

Studenci mogą uczestniczyć w życiu kół naukowych, tj. Koła Naukowego Kultury Rosyjskiej oraz Studenckiego Naukowego Koła Slawistów, w których mogą rozwijać swoje pasje nie tylko naukowe, ale też artystyczne – wokalne, aktorskie czy literackie (m.in. poprzez organizowanie spotkań, wieczorków, prezentacji multimedialnych itp. popularyzujących szeroko rozumianą kulturę słowiańską).
Dzięki wielu kontaktom z uczelniami zagranicznymi naszym studentom proponujemy wyjazdy na semestralne stypendia zagraniczne w ramach m.in. programów Erasmus+, CEEPUS, BUWiWM (Poczdam, Halle, Moskwa, Kijów, Nowogród Wielki), a także na odpłatne kursy językowe w Rosji, trwające 2-3 tygodnie). Istnieje również możliwość studiowania na innych uniwersytetach polskich objętych programem MOST (System mobilności studentów).

Co można robić po tych studiach?

Absolwent posiada kompetencje w zakresie dwóch języków obcych (rosyjskiego i angielskiego) w zakresie języka ogólnego i specjalistycznego do zagadnień ekonomiczno-społecznych.
Interdyscyplinarny charakter studiów sprzyja zdobyciu wysokich kwalifikacji merytorycznych tj. biegłemu opanowaniu obu języków w równym stopniu, nabyciu umiejętności w dziedzinie komunikacji handlowej oraz przedsiębiorczości gospodarczej, wyposażeniu w wiedzę dotyczącą prawa i mechanizmów życia gospodarczego oraz istoty i zasad marketingu i reklamy, formowaniu kompetencji w zakresie kultury Słowian Wschodnich i narodów Europy Zachodniej. Dzięki temu naszego absolwenta cechuje świadomość kulturowego oraz ekonomiczno-politycznego usytuowania Polski między Wschodem a Zachodem, co predestynuje go do pełnienia różnorodnych funkcji we współczesnym integrującym się świecie. Pozwala mu to również aktywnie kreować własną karierę zawodową. Absolwenci wymienionej specjalności są przygotowani m. in. do pracy tłumacza, pracownika działu marketingu w firmach, agencjach reklamowych, pracownika biur podróży.

Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy w

·         przedsiębiorstwach,
·         biurach podróży,
·         redakcjach czasopism,
·         biurach tłumaczeń,
·         środkach masowego przekazu,
·         instytucjach naukowych i uczelniach,
·         w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka rosyjskiego i angielskiego oraz orientacji w problematyce ekonomicznej.      

Absolwent Języka biznesu będzie przygotowany do pracy w instytucjach państwowych i firmach prywatnych, w których wymagana jest wiedza i umiejętności językowe oraz logistyczne, organizacyjne, menedżerskie i interpersonalne. Wielu absolwentów Języka biznesu pracuje obecnie w firmach prywatnych, przedsiębiorstwach handlowych, finansowych, ubezpieczeniowych, w biurach podróży, a także w instytucjach administracji publicznej (takich jak urzędy miast i gmin, urzędy skarbowe, czy oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), a także w dyplomacji – w ambasadach i konsulatach.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia Język biznesu może kontynuować naukę na studiach II stopnia kierunku - Język biznesu.

Szczegółowe informacje o kierunku:

Wydział Filologiczny
http://jb.wfil.uni.opole.pl/


Zasady kwalifikacji

 

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 40 punktów.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

 

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 język polski pisemna

poziom podstawowy 0,60
poziom rozszerzony 0,80
2 język obcy pisemna

poziom podstawowy 0,15
poziom rozszerzony 0,20

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.

 

KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 język polski część pisemna matury 0,80
2 język obcy część pisemna matury 0,20
ocena końcoworoczna 0,15

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.