Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto
Rekrutacja 2020 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Język polski od podstaw z językiem niemieckim, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 1-PRK-JPPJN-D3
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów Język polski od podstaw z językiem niemieckim
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 25
Rodzaj cykli dydaktycznych semestr
Adres komisji rekrutacyjnej hello@uni.opole.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 8.00-14.00
Adres WWW http://jpjn.wfil.uni.opole.pl/
Wymagany dokument
  • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Czego uczy się na kierunku Język polski od podstaw z językiem niemieckim?

Studia są adresowane do studentów-obcokrajowców, którzy chcą nabyć płynnej znajomości języka polskiego (na poziomie C1) oraz dobrej znajomości języka niemieckiego (na poziomie B2). Studenci poznają polskie i niemieckie realia (geografię, historię, kulturę, zwyczaje).

Na studia przyjmowani są kandydaci, którzy w swoim kraju uzyskali świadectwo maturalne. Rekrutacja na studia i tworzenie listy rankingowej kandydatów odbywa się na podstawie wyniku egzaminu maturalnego (lub średniej wyniku w wypadku egzaminu maturalnego wieloczęściowego) z następujących przedmiotów: z języka ojczystego kandydata (50%) i z języka obcego dla kandydata (50%).

Uszczegółowienie i pogłębienie wiedzy zapewniają zajęcia fakultatywne, wybierane przez studenta z puli oferowanej przez Instytut Polonistyki
i Kulturoznawstwa oraz inne wydziały Uniwersytetu Opolskiego.

Kształcenie na studiach licencjackich (3-letnich) stacjonarnych odbywa się w ramach następujących obszarów kształcenia:

·           Język polski i niemiecki w biznesie,

·           Język polski i niemiecki w kulturze.

Działalność studencka

Studenci mają szansę rozwoju pasji i zainteresowań w ramach organizacji studenckich. Są to przede wszystkim koła naukowe m.in.: Koło Naukowe Staropolskie „Gryf”, Koło Naukowe Literatury i Kultury Modernizmu, Koło Naukowe Literatury współczesnej, Koło Naukowe Onomastów, Koło Naukowe Teatrologów, Koło Naukowe Kulturoznawców.

Studenci mają możliwość wyjazdu na stypendia do innych ośrodków naukowych (także uczelni zagranicznych) w ramach programu Erasmus oraz MOST. Najaktywniejsi studenci otrzymują stypendia naukowe, mogą też wybrać indywidualny plan studiów (IPS) bądź indywidualną organizację studiów (IOS), w ramach których student ma możliwość pracowania pod bezpośrednią opieką pracownika naukowego.

Możliwość udziału w prężnie działającym ruchu studenckim oraz praktyki w rozmaitych placówkach i instytucjach kulturalnych zapewniają doświadczenie potrzebne w przyszłej pracy zawodowej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata w dziedzinie filologii polskiej i jest przygotowany do organizowania pracy, podejmowania samodzielnych decyzji, kompetentnej obsługi petentów oraz prowadzenia spraw instytucji.

Absolwenci kierunku Język polski od podstaw z językiem niemieckim znajdują zatrudnienie m.in. w:

·           przedsiębiorstwach działających w Polsce i na rynkach zagranicznych,

·           w instytucjach kulturalnych promujących różne formy kontaktów między państwami.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Język polski od podstaw z językiem niemieckim może kontynuować naukę na kierunku filologia polska II stopnia.

Szczegółowe informacje o kierunu

For foreign candidates:

International Students Office
Katowicka 87B, 45-061 Opole
tel. +48-77-452 72 92
tel. +48-77-452 72 96

e-mail: hello@uni.opole.pl
web: http://hello.uni.opole.pl/


Zasady kwalifikacji

 

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia, uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 40 punktów.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

 

PRZEDMIOT
1 język ojczysty kandydata 0,5
2 język obcy dla kandydata 0,5