Unia Europejska
Rekrutacja 2020 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Logopedia z językiem polskim jako obcym, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 1-PRK-LPO-S.L.3
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów Logopedia z językiem polskim jako obcym
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Limit miejsc 25
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Pl. Kopernika 11, pok. 201, 203; 2.piętro
45-040 Opole,
tel. 77 54 16 005, 77 54 16 003
Godziny otwarcia sekretariatu 08:00 - 15:00
Adres WWW http://ljpo.wfil.uni.opole.pl/
Wymagany dokument
  • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 2 (17.07.2021 00:00 – 14.09.2021 15:00)

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (19.04.2021 00:00 – 12.07.2021 23:59)

Czego uczy się na kierunku Logopedia z językiem polskim jako obcym?

Studia są kierowane do osób chcących pracować w zawodzie logopedy i lektora języka polskiego jako obcego. Student otrzymuje podstawowe wykształcenie ogólnohumanistyczne oraz wykształcenie kierunkowe obejmujące podstawową, szczegółową wiedzę z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa, logopedii  i glottodydaktyki polonistycznej. Zapozna się z lingwistycznymi podstawami logopedii oraz z niezbędną do wykonywania zawodu logopedy i lektora wiedzą interdyscyplinarną z obszaru psychologii, pedagogiki i nauk medycznych. Zdobędzie umiejętność oceny zjawisk logopedycznych, rozpoznawania nieprawidłowości w rozwoju mowy oraz klasyfikowania różnych postaci zaburzeń mowy. Pozna procedury postępowania diagnostyczno-terapeutycznego wybranych zaburzeń rozwoju mowy i języka oraz zaburzeń mowy.

Absolwenci tego kierunku, lektorzy języka polskiego i przyszli logopedzi, posiadają liczne umiejętności praktyczne, dysponują wiedzą umożliwiającą im nauczanie języka polskiego obcokrajowców, dzieci dwujęzyczne oraz samodzielne przeprowadzanie postępowania diagnostycznego, planowanie i prowadzenie terapii logopedycznej wybranych zaburzeń mowy.

Co można robić po tych studiach?

Po ukończeniu tego kierunku absolwent będzie mógł uzupełnić wykształcenie logopedyczne, tj. kontynuować studia logopedyczne na II stopniu (logopeda musi mieć tytuł magistra!) lub na rocznych studiach podyplomowych z zakresu logopedii.

Student nabędzie też kompetencje glottodydaktyczne, przygotowujące do nauczania języka polskiego obcokrajowców, dzieci dwujęzyczne i będzie mógł podjąć pracę lektora w szkołach języka polskiego jako obcego w kraju i za granicą. 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Aby uzyskać kolejne uprawnienia - nauczyciela języka polskiego we wszystkich typach szkół (nie tylko w szkołach języka polskiego jako obcego) absolwent będzie mógł kontynuować kształcenie na kierunku filologia polska, studia II stopnia. 

W celu uzyskania pełnych uprawnień do wykonywania zawodu logopedy ogólnego absolwent może:

·        kontynuować studia logopedyczne na drugim stopniu,

·        wybrać polonistyczny kierunek studiów magisterskich i równolegle (na II roku) uzupełniać wiedzę na studiach podyplomowych z zakresu logopedii, prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim.

Wybierając jedną z wymienionych ścieżek kształcenia absolwent pierwszego stopnia studiów na kierunku Logopedia z językiem polskim jako obcy otrzymuje przygotowanie zawodowe w zakresie logopedii ogólnej na poziomie pierwszego roku studiów podyplomowych i pełne uprawnienia z obszaru glottodydaktyki polonistycznej. Absolwent tego kierunku zdobędzie wiedzę i umiejętności pozwalające mu na kontynuowanie w przyszłości studiów logopedycznych na drugim stopniu, tj. na poziomie studiów magisterskich, po których uzyska dyplom logopedy w pełni uprawniający go do wykonywania zawodu logopedy we wszystkich placówkach oświatowych i służby zdrowia oraz nauczyciela-logopedy. Uzyska też uprawnienia do kontynuowania magisterskich studiów polonistycznych, po których uzyska uprawnienia do pracy jako nauczyciel języka polskiego.

Ukończenie studiów magisterskich umożliwi absolwentowi pracę na stanowisku specjalisty logopedy we wszystkich placówkach oświatowych, tj. w żłobkach, przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i wychowania  pozaszkolnego; w poradniach specjalistycznych i w placówkach służby zdrowia. 

Szczegółowe informacje o kierunku

Wydział Filologiczny

http://ljpo.wfil.uni.opole.pl/


Zasady kwalifikacji

 

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia, uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 40 punktów.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

 

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 język polski pisemna

poziom podstawowy 0,575
poziom rozszerzony 0,70
2 przedmiot do wyboru * pisemna

poziom podstawowy 0,225
poziom rozszerzony 0,30

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.
* Przedmiot do wyboru: język obcy, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, historia muzyki, wiedza o tańcu, język łaciński i kultura antyczna.

 

KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 język polski część pisemna matury 0,80
2 przedmiot do wyboru ** część pisemna matury 0,20
ocena końcoworoczna * 0,15

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

** Dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem języka polskiego.