Unia Europejska
Rekrutacja 2020 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Bezpieczeństwo międzynarodowe, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 12-PRK-BM-S.L.3
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej
Kierunek studiów Bezpieczeństwo międzynarodowe
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 35
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Collegium Civitas
ul. Katowicka 89, 45-061 Opole,
pok. 309,
tel. 77 452 7460 ,
e-mail: politologia@uni.opole.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 10:00-14:00
Adres WWW http://politologia.uni.opole.pl
Wymagany dokument
  • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 2 (17.07.2021 00:00 – 14.09.2021 15:00)

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (19.04.2021 00:00 – 12.07.2021 23:59)

Kierunek Bezpieczeństwo Międzynarodowe przeznaczony jest dla młodych ludzi, którzy swoją przyszłą karierę zawodową chcieliby związać z pracą w sektorze bezpieczeństwa. Autorski program studiów, w połączeniu z praktycznymi zajęciami prowadzonymi przez specjalistów–praktyków z zakresu bezpieczeństwa, przygotowuje absolwentów do podjęcia pracy w organach administracji centralnej i regionalnej zajmujących się szeroko rozumianym bezpieczeństwem państwa i obywateli, a także w służbach czy w sektorze prywatnym, realizującym zadania z zakresu bezpieczeństwa.

Pomysł i idea przewodnia kierunku stanowi odpowiedź na oczekiwania pracodawców, którzy wskazywali na potrzebę pozyskania wykwalifikowanej kadry potrafiącej w profesjonalny sposób zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne.

Celem kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo międzynarodowe jest nabycie przez absolwenta wiedzy i umiejętności z zakresu nauk społecznych, w szczególności nauki o bezpieczeństwie, ale także nauki o polityce, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków międzynarodowych, niezbędnych do swobodnej interpretacji otaczającego świata wraz z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa w ujęciu narodowym i międzynarodowym.

Interdyscyplinarność kierunku Bezpieczeństwo międzynarodowe pozwala absolwentowi na swobodne poruszanie na rynku pracy. Student otrzyma podstawową wiedzę z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa, jego zagrożeń i wyzwań stawianych współczesnemu pojmowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego. Ponadto pozna podstawy ekonomii, geopolityki, będzie potrafił określić rolę i miejsce Polski na arenie międzynarodowej oraz systemu międzynarodowego w sakli mikro i makro. Zdobytą wiedzę teoretyczną będzie umiał zastosować w praktyce poprzez umiejętność identyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego i planowania rozwiązań sytuacji problemowych związanych z bezpieczeństwem.

Dzięki zajęciom laboratoryjnym z Geopolityki, Terroryzmu i zagrożeń asymetrycznych, Bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz Prognozowania i analiz strategicznych, student posiądzie szereg umiejętności praktycznych, w szczególności analitycznych, dzięki którym jego atrakcyjność na rynku pracy znacząco wzrośnie. Ponadto zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu Wywiadu i kontrwywiadu, Współczesnych sił zbrojnych, Migracji i problemów globalnych oraz sektorowych rodzajów bezpieczeństwa, tj. bezpieczeństwa ekonomicznego, energetycznego i społecznego.

Studenci kierunku Bezpieczeństwo międzynarodowe zdobywają kompetencje językowe z języka obcego na poziomie B2 oraz umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym. Ponadto uzyskują umiejętności z zakresu technologii informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania otoczenia wirtualnego do przygotowania i realizacji projektu zawodowego.

Nasi studenci działają w wielu organizacjach: Samorządzie Studenckim, Kole Naukowym Politologów, w Kole Naukowym Filmoznawców, w Kole Naukowym „Radio-Sygnały” (pasjonaci radia), w Kole Naukowym „Studencka” (pasjonaci dziennikarstwa prasowego), a także w SETA TV, czyli najlepszej w Polsce telewizji studenckiej, dzięki czemu rozwijają swoje pasje i pogłębiają zainteresowania.

Biorą aktywny udział w pracach naukowych Instytutu, pomagając przy realizacji oraz organizując konferencje i debaty naukowe. Zapraszają również w nasze mury wybitne postaci życia politycznego, kultury, nauki i sportu. Do dyspozycji czeka  na nich nowoczesne Centrum Kultury Studenckiej.  

Co można robić po tych studiach?

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w organach administracji centralnej i regionalnej, zajmujących się szeroko rozumianym bezpieczeństwem państwa i obywateli, w służbach (wojsku, Policji, ABW, SKW, SWW, CBA, CBŚ), jak również w sektorze prywatnym, realizującym zadania w zakresie bezpieczeństwa w związku z poszerzającym się zjawiskiem prywatyzacji bezpieczeństwa (agencje ratingowe, prywatne agencje specjalizujące się w zapewnianiu bezpieczeństwa jednostkowego i biznesowego).

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo międzynarodowe będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach z obszaru nauk społecznych, m.in. Politologia, Stosunki międzynarodowe, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne lub na kierunkach pokrewnych

 
Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia.

Kierunki pokrewne

Stosunki międzynarodowe, Politologia.

 Zasady kwalifikacji

 

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia, uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

 

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 język polski pisemna

poziom podstawowy 0,375
poziom rozszerzony 0,50
2 przedmiot do wyboru * pisemna

poziom podstawowy 0,375
poziom rozszerzony 0,50

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.
* Dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego.

 

KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 język polski część pisemna matury 0,50
2 przedmiot do wyboru ** część pisemna matury 0,50
ocena końcoworoczna * 0,20

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

** Dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego.