Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto
Rekrutacja 2020 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Pielęgniarstwo, II stopień, 2-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 14-PRK-PIEL-S.M.2
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk o Zdrowiu
Kierunek studiów Pielęgniarstwo
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia II stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 60
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Teresa Niechwiadowicz-Czapka,
Marcin Gajda,
tel. 77 442 35 28
Wymagany dokument
 • dyplom ukończenia studiów wyższych lub równoważny
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

 

Pielęgniarstwo jest kierunkiem, który rozpoczął swoją działalność wraz z chwilą utworzenia Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu, tj. od 2003 roku.

Celem kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo jest wyposażenie absolwentów w szeroką wiedzę merytoryczną, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza.

Czas trwania studiów stacjonarnych drugiego stopnia

 • 4 semestry,
 • plan studiów obejmuje 1300 godzin, w tym 200 godzin zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.
 • Możliwość kontynuacji kształcenia: studia trzeciego stopnia (doktoranckie), studia podyplomowe, kursy specjalistyczne, kwalifikacyjne oraz szkolenia specjalizacyjne zgodnie z zasadami i formami kształcenia podyplomowego pielęgniarek.

Uczelnia w pełni odpowiada za organizację i nadzór nad przebiegiem kształcenia teoretycznego i praktycznego. W ramach studiów studenci mają również możliwość odbywania bezpłatnych praktyk poza granicami kraju, dzięki czemu poznają specyfikę pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza w Europie. Studia na kierunku Pielęgniarstwo w naszej Uczelni łączą najlepsze tradycje zawodu pielęgniarki z nowoczesnością i potrzebami współczesnego rynku pracy.
 

Studia drugiego stopnia

Kształcenie na studiach drugiego stopnia mogą podejmować osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i legitymują się tytułem zawodowym licencjata pielęgniarstwa.

Dyplom magistra pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, który:

1. W zakresie wiedzy posiada:

 •     wiedzę specjalistyczną z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk medycznych,
 •     znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki.


2. W zakresie umiejętności potrafi:

 •     rozwiązywać problemy zawodowe,
 •     korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki pielęgniarskiej,
 •     określać standardy profesjonalnej opieki w każdym wieku i stanie zdrowia pacjenta oraz wdrażać je do praktyki zawodowej,
 •     prowadzić badania naukowe w zakresie swojej specjalności,
 •     organizować i nadzorować opiekę pielęgniarską,
 •     organizować pracę podwładnych i własną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zabezpieczając interesy pacjentów, pracowników i organizacji,
 •     opracowywać założenia polityki kadrowej oraz planu zatrudnienia personelu odpowiednio do strategii i zapotrzebowania pacjentów na opiekę pielęgniarską,
 •     opracowywać i wdrażać do praktyki zawodowej narzędzia monitorowania i oceny jakości opieki pielęgniarskiej,
 •     opracowywać programy edukacji zdrowotnej i realizować je w odniesieniu do wybranego, środowiska społecznego, z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych,
 •     inicjować i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

3. W zakresie kompetencji społecznych:

 •     skutecznie i z empatią porozumiewa się z pacjentem,
 •     posiada świadomość konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się.


Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia doktoranckich.

Kwalifikacje, które nabywa absolwent z tytułem magistra pielęgniarstwa są automatycznie i bezwarunkowo uznawane w krajach Unii Europejskiej, co powoduje, iż absolwent może korzystać ze wspólnotowego rynku pracy i swobodnego przepływu osób zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami.

Możliwości zatrudnienia:

 •     świadczenie opieki pielęgniarskiej w placówkach ochrony zdrowia,
 •     samo zatrudnienie,
 •     kierowanie i zarządzanie zespołami pielęgniarek lub położnych,
 •     zatrudnienie w podmiocie leczniczym na stanowiskach administracyjnych,
 •     nauczanie zawodu pielęgniarki lub położnej oraz wykonywanie pracy na rzecz doskonalenia zawodowego pielęgniarek lub położnych,
 •     prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie pielęgniarstwa,
 •     zatrudnienie w organach administracji publicznej, których zakres obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia,
 •     pełnienie służby na stanowiskach służbowych w inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia i jednostkach Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej,
 •     sprawowanie funkcji z wyboru w organach samorządu pielęgniarek i położnych.

 


Zasady kwalifikacji

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs dyplomów
Laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego z przedmiotów biologia, fizyka lub chemia, przyjmowani są 
w pierwszej kolejności w roku akademickim 2021/2022.

O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: pielęgniarstwo

Jednostka kwalifikacyjna Waga
Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia 1

W przypadku równej liczby punktów o kolejności na liście rankingowej będzie decydowała średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

 

Osoby przyjęte otrzymują od Komisji Rekrutacyjnej skierowanie do lekarza medycyny pracy. Orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów w Uniwersytecie Opolskim na danym kierunku, należy dostarczyć do dnia 30.09.2021 r. do dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu. Kandydaci przyjęci w drugim terminie rekrutacji dostarczają orzeczenie do dnia .....10.2021r.

 

Brak orzeczenia uniemożliwi  wpis na listę studentów.