Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto
Rekrutacja 2020 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Położnictwo, II stopień, 2-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 14-PRK-PO-S.M.2
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk o Zdrowiu
Kierunek studiów Położnictwo
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia II stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 60
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Aleksandra Materkowska,
Iwona Łuczak,
tel.77 442 35 28
Wymagany dokument
 • dyplom ukończenia studiów wyższych lub równoważny
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

 UWAGA: Ze względu na wypełnienie limitu rejestracja na ten kierunek zostaje wstrzymana.
W przypadku uwolnienia miejsc (rezygnacje) lub zmiany limitu miejsc będacych w dyspozycji Dziekana, może zostać wznowiona po 31 sierpnia.
Kandydaci, którzy zdążyli się zarejestrować i wnieść opłatę mogą złożyć dokumenty jako oczekujący w rezerwie albo wnioskować o zwrot opłaty.

 

Kształcenie na studiach drugiego stopnia mogą podejmować osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku położnictwo i legitymują się tytułem zawodowym licencjat położnictwa.

Czego uczy się na kierunku położnictwo

1. W zakresie wiedzy posiada:

 • zaawansowaną wiedzę z zakresu położnictwa i innych nauk medycznych.

2. W zakresie umiejętności potrafi:

 •     rozwiązywać problemy zawodowe (szczególnie związane z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych), wynikających ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich realizacji; indywidualnego i niepowtarzalnego charakteru zachowań kobiety i mężczyzny wobec poczęcia i narodzin dziecka oraz indywidualnego charakteru zachowań kobiety przed i po zabiegu operacyjnym na narządach płciowych,
 •     określać standardy profesjonalnej opieki w fizjologicznym i patologicznym przebiegu ciąży, porodu i połogu, opieki nad kobietą zagrożoną chorobą i chorą ginekologicznie w każdym wieku i stanie zdrowia oraz wdrażać je do praktyki zawodowej,
 •     prowadzić badania naukowe na rzec z rozwoju zawodu - wiedzy i praktyki położniczej, podnoszenia jakości opieki położniczej, prowadzenia wymiany informacji oraz upowszechniania uzyskanych wyników dla rozwoju pielęgniarstwa i opieki położniczo-neonatologiczno-ginekologicznej,
 •     organizować i nadzorować opiekę położniczo-ginekologiczną i pielęgniarską, z uwzględnieniem przyjętych teorii i koncepcji opieki położniczej,
 •     organizować pracę podwładnych i własną zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, przy zabezpieczeniu interesów pacjentów, pracowników i organizacji,
 •     wykorzystywać przepisy prawne w działalności zawodowej oraz stosować je w praktyce w zarządzaniu organizacją, jej częścią lub zespołem pracowniczych (pielęgniarek i położnych),
 •     opracowywać założenia polityki kadrowej oraz planu zatrudniania położnych odpowiednio do strategii i zapotrzebowania pacjentów na opiekę położniczą,
 •     opracowywać i wdrażać do praktyki zawodowej standardy opieki, narzędzia monitorowania i oceny jakości opieki położniczej,
 •     dokonywać doboru i stosować określone metody, techniki organizatorskie i techniki zarządzania w badaniu, rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i usprawnianiu podsystemu pielęgniarstwa w zakresie opieki położniczej,
 •     dokonywać doboru optymalnych i stosować wybrane metody nauczania i uczenia się, w zależności od specyfiki treści nauczania, celu, który należy osiągnąć oraz grupy odbiorców,
 •     przygotowywać i prowadzić edukację zdrowotną wybranego środowiska dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych,
 •     realizować proces kształcenia położnych na wszystkich poziomach kształcenia i doskonalenia zawodowego - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

3. W zakresie kompetencji społecznych:

 •     przejawia odpowiedzialność za udział w podejmowaniu decyzji zawodowych,
 •     okazuje szacunek dla różnic światopoglądowych i kulturowych,
 •     rozwiązuje dylematy etyczne w organizacji pracy własnej i zespołu,
 •     przestrzega praw autorskich i praw podmiotu badań,
 •     przejawia odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i osób powierzonych opiece,
 •     przestrzega zasad etyki zawodowej w relacji z pacjentem, zespołem terapeutycznym i w pracy badawczej,
 •     dba o wizerunek własnego zawodu.

Czas trwania studiów

 •  4 semestry,
 • plan studiów obejmuje 1505 godzin, w tym 700 godzin zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

 

Absolwenci po ukończeniu kierunku otrzymują tytuł zawodowy: magister


Zasady kwalifikacji

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs dyplomów
Laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego z przedmiotów biologia, fizyka lub chemia, przyjmowani są 
w pierwszej kolejności w roku akademickim 2021/2022.

O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: położnictwo

Jednostka kwalifikacyjna Waga
Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia 1

W przypadku równej liczby punktów o kolejności na liście rankingowej będzie decydowała średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

 

Osoby przyjęte otrzymują od Komisji Rekrutacyjnej skierowanie do lekarza medycyny pracy. Orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów w Uniwersytecie Opolskim na danym kierunku, należy dostarczyć do dnia 30.09.2021 r. do dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu. Kandydaci przyjęci w drugim terminie rekrutacji dostarczają orzeczenie do dnia .....10.2021r.

 

Brak orzeczenia uniemożliwi  wpis na listę studentów.