Unia Europejska
Rekrutacja 2020 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Praca Socjalna, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 2-KRK-PPS-D3
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Praca Socjalna
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 25
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Uniwersystet Opolski
Oleska 48
sala 102
Sekretarze:
Tomasz Chojnowski - tchojnowski@uni.opole.pl
Łukasz Masnyk - lmasnyk@uni.opole.pl
tel. 77 452 74 30
Adres WWW http://www.pracasocjalna.uni.opole.pl
Wymagany dokument
 • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 2 (17.07.2021 00:00 – 14.09.2021 15:00)

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (19.04.2021 00:00 – 12.07.2021 23:59)

Informacje ogólne

Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego zajmuje się działalnością dydaktyczną i badawczą. Jeśli chcesz być dobrze przygotowany do życia i zawodu, ciekawie spędzić studia, odbyć ciekawe praktyki i „staże”, w Polsce (część z nich realizować w ramach programu „Most” na innych uczelniach w kraju) i za granicami naszego kraju (np. w ramach programu ERASMUS), to wybierz studia w INP w Uniwersytecie Opolskim.

 

Czego uczy się na Pracy Socjalnej?

Studia przygotowują do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, organizatorów i animatorów pomocy społecznej i samopomocy, do różnorodnych działań społecznych w zakresie zaspokajania potrzeb życiowych podopiecznych, zapobiegania i wychodzenia z trudnych sytuacji życiowych, poprawy jakości życia, a także do działania społecznego w różnorodnych grupach i środowiskach.


Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe:

Posiada pełne kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego w świetle przepisów o pomocy społecznej. Posiada kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz dorosłymi, a także seniorami, która ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Może kontynuować kształcenie na studiach II stopnia – magisterskich


Absolwent kierunku Praca socjalna posiada kompetencje specjalizacyjne:

 • Potrafi opracowywać i wdrażać lokalne i regionalne strategie rozwiązywania problemów społecznych, organizować lokalną sieć wsparcia społecznego, przygotowywać, realizować i dokonywać ewaluacji projektów socjalnych.
 • Potrafi podejmować działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin, ich integracji ze środowiskiem, potrafi organizować różnorodne formy samopomocy.
 • Potrafi organizować współdziałanie placówek oświatowych, opiekuńczych, socjalnych z rodziną i środowiskiem lokalnym, organizacjami pozarządowymi oraz opracowywać i wdrażać programy profilaktyczne.
 • Potrafi diagnozować i prognozować zjawiska rzeczywistego i potencjalnego zagrożenia rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz realizować zadania specjalistycznego doradztwa społecznego.
 • Potrafi realizować zadania z zakresu wsparcia osób, rodzin i grup w placówkach pomocowych, interwencyjnych, opiekuńczych, resocjalizacyjnych, w rodzinnych formach kompensacji sieroctwa społecznego.
 • Wykorzystać w działaniu praktycznym tradycyjne i nowoczesne formy i metody pracy socjalnej z różnymi kategoriami podopiecznych.
 • Posiada różnorodne umiejętności wykorzystywane w polu skutecznego działania społecznego, jest etycznym i profesjonalnym działaczem społecznym.
 • Posiada rozwinięte umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej.
 • Potrafi skutecznie reprezentować interesy osób i grup wykluczonych stając się ich rzecznikiem w warunkach zmian socjo-strukturalnych, politycznych  i ekonomicznych.
 • Z przekonaniem angażuje się w działania przeciwdziałające nierównościom społecznym, politycznym i ekonomicznym odwołując się do idei sprawiedliwości społecznej.

 

Co można robić po tych studiach?

Absolwent może być zatrudniany w jednostkach pomocy społecznej organizujących wsparcie dla osób, które wymagają pomocy z powodu: wieku, ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej – m.in. w: ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach interwencji kryzysowej, instytucjach wsparcia dziennego, ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dziennych domach pomocy, domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniskach i domach dla bezdomnych oraz klubach samopomocy. Może podejmować zadania w zakresie wspierania rodziny w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych w formie: opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych lub specjalistycznej. Może być także zatrudniany w centrach aktywności lokalnej, placówkach opiekuńczych, edukacyjnych, resocjalizacyjnych na stanowisku pracownika socjalnego lub równorzędnych ze względu na charakter wykonywanej pracy.

Może być zatrudniany w socjalnych organizacjach pozarządowych realizujących misję pomocy i samopomocy w tym także tworzyć i rozwijać lokalne systemy wsparcia dla różnorodnych kategorii odbiorców oraz być organizatorem wolontariatu w środowisku lokalnym

 
Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów dla kierunku Praca socjalna

    Teoretyczne podstawy pracy socjalnej
    Metodyka pracy socjalnej
    Podstawy prawa
    Psychologia ogólna i społeczna
    Polityka społeczna
    Problemy i kwestie społeczne
    Metodologia badań społecznych
    Projekt socjalny
    Rodzinne poradnictwo socjalne
    Gerontologia społeczna
    Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej,
    Pomoc społeczna
    Instytucje wsparcia społecznego w krajach unii europejskiej
    Techniki i narzędzia diagnozowania w pracy socjalnej
    Umiejętności terapeutyczne w pracy socjalnej
    Społeczeństwo obywatelskie i socjalne organizacje pozarządowe.
    Patologie społeczne
    Profilaktyka społeczna
    Praca z dzieckiem w rodzinie zagrożonej
    Usługi społeczne w warunkach gospodarki rynkowej – podstawy przedsiębiorczości
    Promocja zdrowia, sport i rekreacja

 

Działalność studencka

Studenckie Koło Naukowe Pracowników Socjalnych zostało utworzone w 2006 r. Opiekunem naukowym koła jest Prof. UO dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska. Zrzeszeni w kole studenci wychodzą naprzeciw problemom społecznym, które pojawiają się na terenie województwa opolskiego. Diagnozują oni trudne sytuacje jednostek i grup społecznych w celu opracowania i wdrożenia programów naprawczych. Podejmują liczne inicjatywy społeczne na rzecz niesienia pomocy potrzebującym. W tym celu organizują akcje i imprezy wspierające funkcjonowanie dzieci ze środowisk zagrożonych, m.in. miały miejsce zbiórki artykułów szkolnych, warsztaty i gry z dziećmi ze świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych, integracyjne spotkania dzieci i młodzieży pochodzących z różnych środowisk.

Ponadto studenci Koła Naukowego Pracowników Socjalnych organizują liczne konferencje naukowe oraz akcje promujące kierunek praca socjalna i zawód pracownika socjalnego. Rokrocznie uczestniczą oni w Opolskim Festiwalu Nauki, organizują Dzień Pracownika Socjalnego, w którym biorą udział zarówno pracownicy socjalni z instytucji pomocowych, jak i gimnazjaliści i licealiści z opolskich szkół. Te spotkania mają charakter naukowo- rekreacyjny, a ich celem jest promocja kierunku i prezentacja sylwetki pracownika socjalnego. Studenci zrzeszeni w kole mają swoją rubrykę w Kwartalniku Pracowników Socjalnych Śląska Opolskiego „Empowerment”, gdzie opisują realizowane przez siebie projekty socjalne, polskie i zagraniczne praktyki oraz wielowymiarową działalność społeczną na rzecz drugiego człowieka. Zapraszamy do literatury czasopisma oraz na naszą stronę internetową:

http://www.pracasocjalna.uni.opole.pl/kolonaukowe.html

https://www.facebook.com/Studenckie-Ko%C5%82o-Naukowe-Pracownik%C3%B3w-Socjalnych-Uniwersytet-Opolski-823862574332522/?ref=br_rs

 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Praca socjalna może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Praca socjalna, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Pedagogika resocjalizacyjna, Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym,  Politologia, Stosunki międzynarodowe.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Praca socjalna można uzyskać w sekretariacie Instytutu Nauk Pedagogicznych:

ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel. (77) 452 74 21
e-mail: inp@uni.opole.pl
www.inp.uni.opole.pl
 


 
Strona internetowa kierunku

www.pracasocjalna.uni.opole.pl

Kierunki pokrewne

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Psychologia, Pedagogika resocjalizacyjna, Nauki o rodzinie, Teologia, Pedagogika terapeutyczna z oligofrenopedagogiką.


Zasady kwalifikacji

 

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

 

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 język polski pisemna

poziom podstawowy 0,375
poziom rozszerzony 0,50
2 przedmiot do wyboru * pisemna

poziom podstawowy 0,375
poziom rozszerzony 0,50

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.
* Dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego.

 

KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 język polski część pisemna matury 0,50
2 przedmiot do wyboru ** część pisemna matury 0,50
ocena końcoworoczna * 0,20

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

** Dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego.