Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto
Rekrutacja 2020 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Uniwersyteckie Studia Humanistyczne: Historia- Filozofia-Muzyka, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 2-PRK-HFM-S.L.3
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Uniwersyteckie Studia Humanistyczne: Historia- Filozofia-Muzyka
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 25
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Uniwersytet Opolski
Budynek Główny
ul. Oleska 48
Sala 102
Sekretarze komisji
Łukasz Masnyk - lmasnyk@uni.opole.pl
Tomasz Chojnowski - tchojnowski@uni.opole.pl
tel. 77 452 74 30
Wymagany dokument
  • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (19.04.2021 00:00 – 12.07.2021 23:59)

Informacje ogólne

W trakcie trzyletnich studiów studenci poznają dzieje polityczne, społeczne i kulturowe świata ze szczególnym uwzględnieniem tych dziedzin kultury, które wiążą się ściśle z jej humanistycznym aspektem. Ośrodkiem zainteresowania stają się dzieje cywilizacji Zachodu, które znajdują swoje odzwierciedlenie w myśli filozoficznej, kulturze muzycznej, kształtowaniu rzeczywistości oraz rozwoju społecznym, które to dziedziny są w tradycji europejskiej ściśle ze sobą powiązane i w takiej właśnie korelacji ujmowane w toku wykładów, ćwiczeń i warsztatów.

Podczas zajęć muzealnych student ma jedyną i niepowtarzalną okazję obcować z zabytkami sztuki, które nie zawsze są udostępnione ogółowi zwiedzających. Nauczy się również zabezpieczyć i udokumentować elementy dziedzictwa kulturowego, a także pozna zasady stworzenia archiwum rodzinnego. Będzie zatem świadom tego w jaki sposób kultura duchowa wizualizuje się i reprodukuje w przedmiotach materialnych, a także jaki sens duchowy należy wiązać z owocami kultury materialnej.

Dzieje Zachodu odzwierciedlone zarówno w źródłach historycznych jak i w dziełach kultury stanowić będą przedmiot wielostronnych analiz, dzięki którym studenci staną się świadomi wielopłaszczynowych powiązań między różnymi elementami naszej spuścizny kulturowej i staną się świadomymi uczestnikami trwających przemian cywilizacyjnych - świadomymi własnego dziedzictwa humanistami gotowymi na wyzwania współczesności.

 Czego uczy się na Uniwersyteckich Studiach Humanistycznych?

Podczas studiów student poznaje dzieje świata starożytnego i powiązane z nimi przemiany jakie zachodziły w obrębie kultury filozoficznej. Analiza przemian historycznych w kolejnych epokach będzie istotnym elementem poznania dynamiki dziejowej i warunków, które ukształtowały obraz ówczesnego świata, zarówno tego w wymiarze lokalnym jak i ogólnym. Poznaje podstawowe kategorie myślenia filozoficznego i najważniejsze wydarzenia, które wpływały na przemiany w obrębie kultury duchowej. Zapoznaje się też z kulturową, społeczną i polityczną spuścizną Wieków Średnich. Zapozna się dziejami Średniowiecza, które zrodziło myśl scholastyczną, i zachodnią tradycję muzyczną, która wyrosła w nawach gotyckich katedr. Student będzie mógł również zobaczyć w jaki sposób rewolucja cywilizacyjna doby Renesansu i następująca po niej rewolucja naukowa ukształtowały podstawowe zręby kultury i przyczyniły się do nowego pojmowania otaczającego ludzkość świata zarówno w wymiarze społecznym, filozoficznym i politycznym.

 W ramach Uniwersytecki Studiów Humanistycznych student będzie miał również szansę zapoznać się warsztatem badawczym historyka, a także zdobyć podstawowe kompetencje filozoficzne i muzyczne.

Przedmioty podstawowe i kierunkowe

Archeologia, Starożytność, Średniowiecze, Wiek XVI – XVIII, Wiek XIX, Historia XX wieku, Wprowadzenie w kulturę muzyczną, Historia instrumentów muzycznych, Historia muzyki powszechnej, Historia muzyki polskiej, Historia muzyki na Śląsku, Muzyka i folklor żydowski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Dzieje filozofii od renesansu do współczesności, Opracowanie zasobów muzealnych, bibliotecznych i archiwalnych, Dzieje filozofii moralnej, Estetyka, Metafizyka, Historia wojskowości polskiej i powszechnej, Technika pracy umysłowej - strategie uczenia się i studiowania, Historia regionalna, Autoprezentacja i popularyzacja wiedzy, Historia polskiej muzyki rozrywkowej, Muzyka w filmie i teatrze, Narzędzia krytyki muzycznej, Od chorału do radiowego dżingla. Muzyka jako wyraz przemian religijno-kulturowych, Retoryka klasyczna, Metody nauczania.

 Przedmioty kierunkowe do wyboru

Historia Kościoła, Antropologia śmierci, Historia i podstawy teorii gier planszowych, Epigrafika grecka i łacińska, Uczone, bogate, święte. Kobiety średniowiecznej Europy, Procesy o czary w Europie nowożytnej, Wizualizacja historii – obrazy, zdjęcia, memy internetowe, Działalność studencka, Biografistyka historyczna, Film i historia, Auschwitz - historia i pamięć, Wolność słowa na ziemiach polskich, Miejsca pamięci, Historia w muzyce rozrywkowej XX i XXI wieku, Przyprawy i używki w dziejach Europy, O celach uświęcających środki - Niccolo Machiavellego rozumienie polityki, Filozofia informacji, Czym jest umysł?, Sensy słów i baśni, Czas i pamięć, Filozofia śmierci, Szczęście, praktyczne wprowadzenie, Muzyka cerkiewna, Kultura i muzyka cygańska, Kultury muzyczne świata, Historia i techniki rejestracji dźwięku, Popularna muzyka chrześcijańska, Multimedia a muzyka, Polskie budownictwo organowe, Polski folklor muzyczny, Modele życia przemyślanego: Stoicyzm, Hedonizm, Cynizm, Refleksja nad historią, Metodologia historii, Współczesne debaty historyczne, Humanistyczne wyzwania przyszłości.

 Działalność studencka

W Instytucie Historii swoje fascynacje studenci mogą realizować w ramach Koła Archeologów oraz Koła Historyków, w którym funkcjonują specjalistyczne sekcje: Koło Archeologów powstało w 2000 roku. Spotkania członków koła obejmują zagadnienia dotyczące: obyczajowości, obrzędów, wierzeń Słowian, pochówków ciałopalnych w neolicie na ziemiach polskich, wczesnośredniowiecznych pochówków szkieletowych z terenu Śląska terenu Polski na tle Słowiańszczyzny Zachodniej, historii Wikingów, kultury Piktów, odkryć archeologicznych jako źródeł do badania kultury oraz przygotowania do pracy na stanowiskach archeologicznych. Obecnie zajmuje się również sporządzeniem opracowań naukowych archeologicznych, poznawaniem zabytków ruchomych, ich datowaniem, bierze udział w badaniach wykopaliskowych, rekonstrukcjach kultury dawnej, kuchni średniowiecznej i magii. Koło Naukowe Historyków działa oficjalnie od 18.01.2013 roku przy Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego, kiedy to zostało zarejestrowane przez prorektora ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Marka Masnyka. Koło założyła grupa aktywnych studentów historii przy współpracy z dr Anną Gołębiowską i dr Adrianą Dawid. Za główny cel Koło stawia sobie działalność na rzecz propagowania wiedzy historycznej w wyniku czego organizuje wykłady, konferencje i spotkania. Wydaje również periodyk „HiStory”, którego celem jest umożliwienie studentom szlifowania swoich umiejętności pisarskich, a także popularyzacja historii poprzez przedstawienie jej w przystępny sposób. Oba Koła czynnie uczestniczą i współorganizują konferencje naukowe adresowane do studentów i doktorantów pt. Cultura Animi. Prócz tego studenci biorą czynny udział wraz z wykładowcami w wyjazdach naukowo-badawczych na Ukrainę, Sycylię i w inne regiony Europy. Katedra Filozofii współpracuje ze Stowarzyszeniem „Pogadalnia”, a w ramach tej współpracy organizuje spotkania coachingowe i filozoficzne. Tradycją filozofii na Uniwersytecie Opolskim jest również organizowanie cyklu Opolskie Spotkania Filozoficzne, w ramach których odbyło się już około stu czterdziestu spotkań z filozofami i ludźmi kultury.

Studentów zapraszamy także do udziału w pracach Koła Naukowego Studentów Muzykologii, które zostało założone w 2011 r. Od tej pory skupia ono prawdziwych pasjonatów i badaczy muzyki – zarówno w jej obszarze praktycznym, jak i teoretycznym. Stwarza studentom możliwości jeszcze bardziej efektywnego poznawania i zgłębiania tajników nieograniczonego świata muzyki, zdobywania nowych doświadczeń oraz poszerzania horyzontów. Młodzi naukowcy mają tu okazję spełniania swoich pasji, rozwoju talentów oraz odkrywania nowych możliwości.

Członkowie Koła Naukowego biorą udział w licznych wyjazdach naukowo-badawczych, wycieczkach, organizowanych zajęciach terenowych oraz zjazdach i konferencjach, odbywających się w kraju i zagranicą. Ponadto do ich aktywności należy współorganizacja warsztatów, mistrzowskich kursów interpretacji literatury muzycznej oraz seminariów naukowych prowadzonych przez wyśmienitych gości w postaci polskich i zagranicznych profesorów, m.in. z Niemiec, Czech, Szwajcarii, Serbii, Czarnogóry, Japonii czy Kuby.

Studenci stale współpracują z opolskimi rozgłośniami radiowymi. Biorą również udział w spotkaniach ze znanymi muzykami, producentami i wydawcami polskiego rynku muzycznego. Organizują liczne koncerty muzyki organowej, fortepianowej i chóralnej. Biorą aktywny udział w życiu kulturalnym, dzięki możliwości śpiewania w chórze i zespole wolaknym opolskiej muzykologii.

 

Co można robić po studiach z zakresu historii?

Kontynuować naukę na studiach II stopnia, pracować w archiwach, muzeach, placówkach kultury, w mediach, w administracji samorządowej i organizacjach społecznych, realizować się wszędzie tam, gdzie potrzeba ludzi otwartych, kompetentnych i dociekliwych, a przede wszystkim stać się w pełni świadomym współtwórcą kultury Zachodu przygotowanym na wyzwania współczesności.

 

Kontynuowanie nauki

Absolwent kierunku „Historia” będzie mógł kontynuować edukację na II stopniu, podejmując studia magisterskie z zakresu nauk humanistycznych. Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami. Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia.

 


Zasady kwalifikacji

 

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

 

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 język polski pisemna

poziom podstawowy 0,375
poziom rozszerzony 0,50
2 przedmiot do wyboru * pisemna

poziom podstawowy 0,375
poziom rozszerzony 0,50

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.
* Dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego.

 

KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 język polski część pisemna matury 0,50
2 przedmiot do wyboru ** część pisemna matury 0,50
ocena końcoworoczna * 0,20

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

** Dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego.