Unia Europejska
Rekrutacja 2020 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Biotechnologia medyczna, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 6-KRK-BTM-D3
Jednostka organizacyjna Wydział Przyrodniczo-Techniczny
Kierunek studiów Biotechnologia medyczna
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 50
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Kardynała Kominka 6a
45-032 Opole, pok. 311
tel. (77) 401 60 47, (77) 401 60 63, (77) 401 60 20
mpiechaczek@uni.opole.pl
pawel.kudrys@uni.opole.pl
agola@uni.opole.pl
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek-piątek 11:00-13:00
Adres WWW http://iisib.wpt.uni.opole.pl/
Wymagany dokument
  • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

 

 

Opis

Biotechnologia medyczna jest kierunkiem studiów spełniającym oczekiwania przyszłych studentów i rozwijającego się prężnie rynku usług medycznych, podejmuje zagadnienia z pogranicza medycyny, współczesnych metod biologii molekularnej i eksperymentalnej oraz technologii. Absolwenci posiadają wiedzę oraz umiejętności praktyczne związane z biotechnologią ukierunkowaną na promocję i ochronę zdrowia.

Czego uczy się na biotechnologii medycznej?

Celem studiów pierwszego na kierunku Biotechnologia medyczna jest zdobycie przez absolwenta wiedzy i umiejętności zastosowania nowoczesnych technik biotechnologicznych w wielu gałęziach przemysłu, przede wszystkim w ochronie zdrowia. Absolwent uzyskuje wiedzę z szeroko rozumianych podstawowych nauk przyrodniczych (matematyka, chemia ogólna i organiczna, biochemia, fizyka i biofizyka, biologia komórki, mikrobiologia, biotechnologia, genetyka), nowoczesnych technologii (inżynieria procesowa, inżynieria genetyczna, aparatura procesowa, biotechnologia leków) oraz wiedzę o organizmie człowieka (anatomia człowieka, fizjologia człowieka, patomorfologia, patofizjologia). Zostanie przygotowany do współpracy z lekarzami i lekarzami weterynarii w zakresie nowoczesnej diagnostyki (molekularna, genetyczna, mikrobiologiczna, immunologiczna) i leczenia, ale także do prowadzenia prac eksperymentalnych.

Program studiów obejmuje:

    przedmioty kształcenia podstawowego
    przedmioty kształcenia kierunkowego (w tym także przedmioty do wyboru)
    praktykę zawodową
    przedmioty przygotowujące do uzyskania tytułu zawodowego licencjata
    przedmioty kształcenia ogólnego (w tym także przedmioty do wyboru)

Przedmioty podstawowe służą stworzeniu uniwersalnych podstaw przyrodniczych niezbędnych w dalszym toku studiów.
Przedmioty kierunkowe podzielono na dwie grupy: grupa przedmiotów biotechnologicznych oraz grupa przedmiotów o aspekcie medycznym

Co można robić po tych studiach?

Absolwenci kierunku Biotechnologia medyczna są gruntownie przygotowani do pracy we wszystkich typach laboratoriów badawczych, kontrolnych i diagnostycznych a szczególnie w instytutach naukowo-badawczych oraz laboratoriach diagnostyki molekularnej i mikrobiologicznej we współpracy z lekarzami w zakresie wspomagania procesów diagnostycznych i terapeutycznych (medycyna spersonalizowana).
Absolwent będzie również mógł rozpocząć pracę w firmie przemysłu biotechnologicznego, farmaceutycznego, kosmetycznego, spożywczego czy też firmie projektującej systemy diagnostyczne i terapeutyczne oraz wytwarzające suplementy diety i żywność funkcjonalną. Ponadto absolwent jest przygotowany do pracy w ośrodkach medycyny regeneracyjnej oraz ośrodkach bioinformatyki i biostatystyki.

Co wyróżnia biotechnologię medyczną na UO?

Zakres kształcenia na kierunku Biotechnologia medyczna odpowiada aktualnym trendom w biotechnologii, a jednocześnie rozszerza ofertę programową Uniwersytetu Opolskiego o nowoczesny program nauczania. Wiedza, umiejętności i kompetencje zawarte w programie nauczania Biotechnologii medycznej mają na celu zapewnienie wysokich kwalifikacji zawodowych. Poza wiedzą teoretyczną studenci zdobywają umiejętności korzystania z nowoczesnych technik laboratoryjnych, poznają również praktyczne procedury laboratoryjne przydatne w badaniach podstawowych i aplikacyjnych. Wykazują umiejętność krytycznej analizy uzyskanych wyników, oraz formułowania i wyciągania wniosków. Prowadzą dyskusje w oparciu o najnowszą literaturę naukową. Posiadają umiejętność pracy zarówno w zespole, jak i samodzielnie, wykazując inicjatywę i odpowiedzialność.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Biotechnologia medyczna może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Biotechnologia medyczna, Biotechnologia, Biologia, Ochrona środowiska, Inżynieria środowiska i Chemia

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Biotechnologia medyczna można uzyskać w Instytucie Inżynierii Środowiska i Biotechnologii:

ul. Kardynała Kominka 6a

45-032 Opole

tel. (77) 401 60 47

E-mail:

mpiechaczek@uni.opole.pl

pawel.kudrys@uni.opole.pl

agola@uni.opole.pl

https://www.uni.opole.pl/page/4067/studia-2021-2022

 

Egzaminy dla cudzoziemców ze znajomości języka polskiego

Odbędą się według harmonogramu:

https://www.uni.opole.pl/page/4067/studia-2021-2022


Zasady kwalifikacji

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne, uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów.

 

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

 KANDYDACI Z "NOWĄ MATURĄ"

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 Przedmiot do wyboru (A)* pisemna

poziom podstawowy 0,40
poziom rozszerzony 0,60
2 Przedmiot do wyboru (B)** pisemna

poziom podstawowy 0,30
poziom rozszerzony 0,40

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu
(A)* Do wyboru przedmiot spośród: biologii, chemii, informatyki, matematyki i fizyki

(B)** Do wyboru przedmiot spośród: biologii, chemii, informatyki, matematyki, fizyki i języka obcego.

Uwzględniamy te przedmioty, które dają największą liczbę punktów i mogą być wybrane tylko raz.

 

  KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 Przedmiot do wyboru (A)** część pisemna matury 0,50
ocena końcoworoczna * 0,20
2 Przedmiot do wyboru (B)** część pisemna matury 0,50
ocena końcoworoczna * 0,20

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.
** Do wyboru dwa przedmioty spośród: biologii, chemii, informatyki, matematyki, fizyki. Uwzględniamy te przedmioty, które dają największą liczbę punktów i każdy może być wybrany tylko raz.